หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV รายงานประจำปี 2563 ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

          คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เสนอรายงานประจำปี 2563 ของ กสศ. ซึ่งเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา .. 2561 มาตรา 43 ที่บัญญัติให้กองทุนจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาเพื่อทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชี (กสศ. ได้รับรายงานเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564) และเปิดเผยให้ประชาชนทราบในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนด้วย สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

          ผลการดำเนินงานของ กสศ. ประจำปีงบประมาณ .. 2563 มีโครงการสำคัญสรุปได้ ดังนี้

 

 

โครงการ

 

ผลการดำเนินงาน

1. โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

 

พัฒนาระบบการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาแบบบูรณาการในพื้นที่ 20 จังหวัดนำร่อง โดยสามารถช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายจำนวน 26,055 คน

2. โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค) ประจำปีงบประมาณ .. 2563

 

จัดสรรเงินช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รวม 994,428 คน และให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 753,996 คน

3. โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

 

ช่วยเหลือเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาและประกอบอาชีพตามความถนัดและศักยภาพของตนเอง ซึ่งมีนักศึกษาได้รับทุน 4,588 คน ใน 66 สถาบันการศึกษาสายอาชีพทั่วประเทศ

4. โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ

 

สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่มีผลการเรียนดี มีความสามารถพิเศษ และมีเจตคติที่ดีต่อสายอาชีพ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก 38 คน

5. โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน [ครูรัก (ษ์) ถิ่น]

 

ผลิตและพัฒนาครูรุ่นใหม่บรรจุในพื้นที่ห่างไกลที่เป็นภูมิลำเนาของตนเอง รุ่นที่ 1 โดยมีเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส ได้รับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ 328 คน ครอบคลุมพื้นที่ 45 จังหวัด

6. โครงการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

 

ส่งเสริม สนับสนุน ประชากรวัยแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพตามความถนัดและศักยภาพของตน มีผู้เข้าร่วมโครงการ 9,056 คน ใน 51 จังหวัด

7. โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา

 

พัฒนาครูให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับผู้เรียนที่เป็นเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา และให้ผู้เรียนมีทักษะในการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับความถนัด รวมถึงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 สามารถช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายได้ 35,140 คน

8. โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

 

สนับสนุนให้ 834 โรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการเกิดกระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning ที่จะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา 19,660 คน และนักเรียนได้รับโอกาสพัฒนาศักยภาพ 194,600 คน

9. โครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านการศึกษา

 

พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง กสศ. โดยในปี 2563 มีการวิจัยนวัตกรรมด้านการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ 23 โครงการ

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 7 เมษายน 2564

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A4227

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!