หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 9การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคมกำหนดอัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ .. 2564

          คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคมกำหนดอัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ .. 2564 ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

          กระทรวงคมนาคมเสนอว่า เนื่องจากรัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดของทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ .. 2564 ให้สอดคล้องกับการยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางหลวงพิเศษของกรมทางหลวง โดยให้ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา - ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) และทางพิเศษสายเชื่อมระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) โดยคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 เห็นชอบการกำหนดอัตราค่าผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา - ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) และทางพิเศษสายเชื่อมระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ .. 2564 โดยไม่มีการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษทั้ง 2 สายดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 24.00 นาฬิกา ตามที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเสนอ และอนุมัติให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยนำเรื่องการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษทั้งสองสายทางดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

          การดำเนินการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษดังกล่าวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ .. 2564 จากการวิเคราะห์พบว่า หากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยไม่มีการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) ระหว่างวันที่ 9 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564 รวม 8 วันดังกล่าว คาดว่าจะมีปริมาณจราจรที่ใช้ทางพิเศษ รายได้ที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ไม่ได้เรียกเก็บ และผลประโยชน์ที่ได้รับ ดังนี้

 

          1. ทางพิเศษบูรพาวิถี ระหว่างวันที่ 9 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564 

ผลการวิเคราะห์

เฉลี่ย/วัน

หากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ยกเว้นค่าผ่านทาง รวม 8 วัน

ปริมาณจราจร

150,009 คัน/วัน

1,200,072 คัน

รายได้ที่ไม่ได้เรียกเก็บ

5,775,347 บาท/วัน

46,202,776 บาท

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

- VOC Saving

- VOT Saving

 

3,716,143 บาท/วัน

7,382,277 บาท/วัน

 

29,729,144 บาท

59,058,216 บาท

รวม

11,098,420 บาท/วัน

88,787,360 บาท

 

          2. ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) ระหว่างวันที่ 9 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564

ผลการวิเคราะห์

เฉลี่ย/วัน

หากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ยกเว้นค่าผ่านทาง รวม 8 วัน

ปริมาณจราจร

210,118 คัน/วัน

1,680,944 คัน

รายได้ที่ไม่ได้เรียกเก็บ

8,604,332 บาท/วัน

68,834,656 บาท

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

- VOC Saving

- VOT Saving

 

3,874,992 บาท/วัน

5,486,749 บาท/วัน

 

30,999,936 บาท

43,893,992 บาท

รวม

9,361,741 บาท/วัน

74,893,928 บาท

 

          เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย .. 2550 มาตรา 5 มาตรา 19 และมาตรา 39 ประกอบกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้ลงนามในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการทางพิเศษฉลองรัชและโครงการทางพิเศษบูรพาวิถี ซึ่งตามสัญญา ข้อ 4.4 กรณีการปรับอัตราค่าผ่านทาง () ที่กำหนดว่า การทางพิเศษแห่งประเทศไทยจะต้องขอความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนรวมอย่างน้อยสิบห้าวันทำการ ก่อนปรับหรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าผ่านทางของโครงการฯ การกำหนดส่วนลดอัตราค่าผ่านทางของโครงการฯ หรือ การยกเว้นการจัดเก็บค่าผ่านทางของโครงการฯ ในกรณีใดๆ ยกเว้นในกรณี (2) ... การยกเว้นหรือกำหนดส่วนลดอัตราค่าผ่านทางของโครงการฯ ที่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลตลอดระยะเวลาการใช้สิทธิตามสัญญา (ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีมติเห็นชอบและกระทรวงคมนาคมได้มีประกาศกำหนดแล้ว การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จึงเห็นควรนำร่างประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา - ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ (ฉบับที่ 10) .. 2564 และร่างประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) และทางพิเศษสายเชื่อมระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษและอัตราค่าผ่านทางพิเศษ (ฉบับที่ 10) .. 2564 ซึ่งคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบแล้ว เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนาม ก่อนลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อมีผลใช้บังคับต่อไป

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 7 เมษายน 2564

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A4222

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!