หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV8 copyรายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทยสิงคโปร์

          คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยสิงคโปร์ (บันทึกความเข้าใจฯ) และให้ความเห็นชอบร่างหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตของฝ่ายไทย โดยมอบให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการมีผลใช้บังคับของบันทึกความเข้าใจดังกล่าวต่อไป โดยให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถปรับถ้อยคำตามความเหมาะสมที่ไม่กระทบกับสาระสำคัญ ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ

          สาระสำคัญของเรื่อง

        คณะผู้แทนประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ได้จัดการประชุมเจรจาร่วมกันเมื่อวันที่ 9 – 10 มกราคม 2560 กรุงเทพมหานคร และได้จัดทำบันทึกความเข้าใจฯ โดยได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกันเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 และต่อมาคณะกรรมการผู้แทนรัฐบาลเพื่อพิจารณาทำความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศกับรัฐบาลต่างประเทศเป็นประจำ ได้มีมติรับทราบผลการเจรจาดังกล่าวแล้ว ในคราวการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 โดยบันทึกความเข้าใจฯ มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

 

รายการ

สาระสำคัญ

คำจำกัดความเจ้าหน้าที่
การเดินอากาศ

แก้ไขคำจำกัดความของคำว่าเจ้าหน้าที่การเดินอากาศ” (aeronautical authorities) สำหรับฝ่ายไทยโดยแก้จาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็น สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

การกำหนดสายการบิน /

ทั้งสองฝ่ายตกลงให้เป็นไปตามความตกลงฯ ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2546

ความปลอดภัย /

การรักษา
ความปลอดภัย

ใบพิกัดเส้นทางบิน

ปรับปรุงใบพิกัดเส้นทางบินสำหรับเที่ยวบินรับขนผู้โดยสารโดยระบุเป็นจุดระหว่างทางใดๆ และรวมจุดพ้นเป็นกลุ่มภูมิภาค โดยสายการบินที่กำหนดสามารถทำการบินตามเส้นทางบิน ดังต่อไปนี้

ไทย จุดใดๆ ในไทยจุดระหว่างทางใดๆจุดใดๆ ในสิงคโปร์จุดพ้น ได้แก่ 13 จุดในโอเชียเนีย 3 จุด ในอเมริกาเหนือ และ 2 จุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สิงคโปร์ จุดใดๆ ในสิงคโปร์จุดระหว่างทางใดๆจุดใดๆ ในไทยจุดพ้น ได้แก่ 5 จุดในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จุด ในยุโรป 4 จุดในอเมริกาเหนือ 3 จุด ในเอเชียใต้ 1 จุด ในตะวันออกกลาง

การแต่งตั้งสายการบิน
ที่กำหนด

ภาคีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายแต่งตั้งสายการบินที่กำหนด ดังนี้

ไทย – 9 สายการบิน เช่น บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชนบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

สิงคโปร์ – 6 สายการบิน เช่น สายการบิน Singapore Airlines Limited สายการบิน Scoot Private Limited เป็นต้น

สิทธิรับขนการจราจร
เสรีภาพที่ 5

สายการบินที่กำหนดของแต่ละฝ่ายสามารถทำการบินด้วยสิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพที่ 5 ตามเส้นทางที่กำหนดในใบพิกัดเส้นทางบินได้ 28 เที่ยว/สัปดาห์

การทำการบินโดยใช้

ชื่อเที่ยวบินร่วมกัน

สายการบินที่กำหนดจองแต่ละฝ่ายสามารถทำการบินโดยใช้ชื่อเที่ยวบินร่วมกันในเส้นทางการรับขนการจราจรเสรีภาพที่ 5 ได้เพิ่มอีก 24 เที่ยว/สัปดาห์ โดยให้สายการบินที่ไม่ได้ใช้สิทธิทำการบินเองสามารถนำสิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพที่ 5 สำหรับเที่ยวบินรับขนผู้โดยสาร จำนวน 28 เที่ยว/สัปดาห์ มาใช้ร่วมกับสิทธิการทำการบินโดยใช้ชื่อเที่ยวบินร่วมกันได้

 

          การปรับปรุงข้อบทภายใต้ความตกลงฯ และสิทธิการบินต่างๆ ข้างต้นเป็นการเปิดโอกาสให้สายการบินที่กำหนดของทั้งสองฝ่ายสามารถขยายบริการและเครือข่ายการบินเพิ่มมากขึ้นตลอดจนเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับสายการบินในการวางแผนการให้บริการอันเป็นการส่งเสริมการเดินทางของผู้โดยสาร และส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การค้าและบริการระหว่างประเทศทั้งสองประเทศต่อไป

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 7 เมษายน 2564

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A4221

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!