หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

TRIS4ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กร & หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ‘บ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร’ ที่ ‘A+’ หุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุน ที่ ‘A-‘ แนวโน้ม ‘Stable’

     ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ’A+’ และคงอันดับเครดิตหุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุน ไม่มีประกันและไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ (Hybrid Debentures) ของบริษัทที่ระดับ ‘A-‘ พร้อมคงแนวโน้มอันดับเครดิต ‘Stable’ หรือ ‘คงที่’ ด้วย

      อันดับเครดิตดังกล่าวยังคงสะท้อนถึงสถานะความเป็นผู้นำของบริษัทในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารของไทย ตลอดจนการมีฐานการผลิตในประเทศต่างๆ รวมถึงการมีสินค้าและตลาดที่หลากหลาย นอกจากนี้ อันดับเครดิตยังสะท้อนถึงความยืดหยุ่นทางการเงินจากการลงทุนเชิงกลยุทธ์ของบริษัทด้วย อย่างไรก็ตาม จุดแข็งดังกล่าวถูกลดทอนลงบางส่วนจากความผันผวนของราคาผลิตภัณฑ์ของบริษัทซึ่งเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ รวมทั้งความเสี่ยงจากโรคระบาด และการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของประเทศผู้นำเข้าสินค้า

ประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิต

ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง

      บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างมากในปี 2563 โดยสาเหตุหลักมาจากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในธุรกิจสุกร ในขณะที่ธุรกิจสัตว์น้ำในประเทศไทยก็ฟื้นตัวดีขึ้น ทั้งนี้ ราคาสุกรในประเทศไทยและเวียดนามปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากจากการขาดแคลนสุกรอันเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดที่ยาวนานของโรคอหิวาต์อาฟริกาในสุกร (African Swine Fever -- ASF) ส่งผลให้ราคาสุกรโดยเฉลี่ยในประเทศเวียดนามปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถึง 60% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน ในขณะที่ราคาสุกรในประเทศไทยก็เพิ่มขึ้น 10% ในปี 2563

         กำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายของบริษัทเพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับสูงสุดที่ 8.3 หมื่นล้านบาทในปี 2563 เมื่อเทียบกับ 3.6-5.6 หมื่นล้านบาทในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ส่วนอัตรากำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายต่อรายได้ก็เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 14.1% ในปี 2563 จากระดับ 7%-10% ในช่วงปี 2560-2562

         ในอนาคตข้างหน้า ทริสเรทติ้งคาดว่าผลการดำเนินงานของบริษัทจะได้รับแรงกดดันที่สูงขึ้นจากราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นและราคาสุกรที่ปรับตัวลดลง ทริสเรทติ้ง คาดว่าราคาสุกรจะปรับตัวลดลงจากระดับที่สูงผิดปกติในปีนี้ แต่ก็อาจจะยังคงอยู่ในระดับที่สูงเนื่องจากสถานการณ์ขาดแคลนสุกรจากการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์อาฟริกาในสุกรที่น่าจะยังคงอยู่ต่อไปในระยะสั้นถึงปานกลาง

         โดยรวมแล้วทริสเรทติ้งคาดว่าผลการดำเนินงานของบริษัทจะยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดต้นทุน รวมทั้งแผนการเพิ่มกำลังการผลิตของบริษัท ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) นั้นน่าจะช่วยให้ผลการดำเนินงานของบริษัทมีความมั่นคงได้ในระยะ 2-3 ปีข้างหน้า

         นอกจากนี้ ทริสเรทติ้ง ยังคาดด้วยว่า บริษัทจะได้รับประโยชน์จากการลงทุนในธุรกิจไฮเปอร์มาร์เก็ตของ Tesco Asia ในประเทศไทยและมาเลเซียที่บริษัทซื้อกิจการมาในสัดส่วนจำนวนมาก การลงทุนในครั้งนี้จะช่วยเสริมสถานะทางธุรกิจของบริษัทให้แข็งแกร่งขึ้นทั้งในด้านของช่องทางการจัดจำหน่ายและการขยายสู่ตลาดดังกล่าว

การควบรวมธุรกิจสุกรในประเทศจีน

         ในเดือนธันวาคม 2563 บริษัทได้ดำเนินธุรกรรมควบรวมกิจการโดยการรวมธุรกิจอาหารสัตว์ในประเทศจีนเข้ากับธุรกิจสุกรที่ดำเนินงานโดยบริษัทย่อยของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประเทศจีนเป็นตลาดสุกรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและเติบโตเร็วโดยมีมูลค่าตลาดที่ประมาณ 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายหลังการควบรวมกิจการ บริษัทย่อยของบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 35% ของบริษัทที่ควบรวมรายใหม่ดังกล่าวคือ Chia Tai Investment Co., Ltd. (CTI) ในขณะที่อีก 65% ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยรายหนึ่งของเครือเจริญโภคภัณฑ์ 

         การควบรวมกิจการในครั้งนี้จะส่งผลให้รายได้และกำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายของบริษัทลดลงจากผลของการไม่รวมผลการดำเนินงานของธุรกิจอาหารสัตว์ในประเทศจีนไว้ในงบการเงินรวม ทริสเรทติ้งประมาณการว่ารายได้รวมของบริษัทจะลดลงประมาณ 1.3 แสนล้านบาทต่อปีและกำไรจากการดำเนินงานจะลดลงประมาณ 7 พันล้านบาทต่อปี อย่างไรก็ตาม การลดลงของรายได้และกำไรจากธุรกิจอาหารสัตว์ในประเทศจีนจะถูกทดแทนด้วยส่วนแบ่งกำไรและรายได้เงินปันผลจากการถือหุ้นในธุรกิจสุกรครบวงจรที่มีศักยภาพการเติบโตสูงในประเทศจีนต่อไป

ความสามารถในการชำระหนี้ปรับตัวดีขึ้นชั่วคราว

         ถึงแม้ว่า บริษัทจะมีการก่อหนี้จำนวนมากเพื่อซื้อกิจการในช่วงที่ผ่านมา แต่โครงสร้างทางการเงินและกระแสเงินสดเพื่อรองรับการชำระหนี้ของบริษัทกลับปรับตัวดีขึ้นเป็นอย่างมากจากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง

         ด้วยมูลค่าเงินลงทุนในกิจการของ Tesco Asia จำนวน 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือประมาณ 4 หมื่นล้านบาท) ส่งผลให้หนี้สินทางการเงินที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 3.8 แสนล้านบาท ณ สิ้นปี 2563 จากระดับ 3.5 แสนล้านบาท ณ สิ้นปี 2562 อย่างไรก็ตาม  อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อเงินทุนของบริษัทลดลงมาอยู่ที่ระดับ 59.6% ณ สิ้นปี 2563 จากระดับ 62.1% ณ สิ้นปี 2562 เช่นเดียวกับกระแสเงินสดเพื่อการชำระหนี้ที่ปรับตัวดีขึ้น อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทอยู่ที่ระดับ 4.5 เท่าในปี 2563 โดยปรับตัวดีขึ้นจากระดับ 6-8 เท่าในระหว่างปี 2560-2562 ในขณะที่อัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงานต่อหนี้สินทางการเงินอยู่ที่ระดับ 14.6% ในปี 2563 เพิ่มจากระดับ 7%-10% ในระหว่างปี 2560-2562

         แม้ว่าความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทจะปรับตัวดีขึ้นในปี 2563 แต่ทริสเรทติ้งก็คาดว่าภาระหนี้ของบริษัทจะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไป ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์การเติบโต บริษัทจึงได้วางแผนงบลงทุนจำนวนมากไว้ที่ประมาณ 3-3.2 หมื่นล้านบาทต่อปี ทริสเรทติ้งประมาณการว่าอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายของบริษัทจะเพิ่มขึ้นกลับมาอยู่ที่ระดับ 5-7 เท่าในระหว่างปี 2564-2566  ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อเงินทุนคาดว่าจะอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 60%

สภาพคล่องที่พอเพียง

         ทริสเรทติ้ง ประเมินว่า สภาพคล่องของบริษัทจะยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่เพียงพอในระยะ 12 เดือนข้างหน้า บริษัทมีเงินกู้ที่จะครบกำหนดชำระในปี 2564 ประมาณ 3.7 หมื่นล้านบาท ส่วนแหล่งที่มาของเงินสดเพื่อรองรับการชำระหนี้โดยหลักๆ จะมาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ในขณะที่สภาพคล่องของบริษัทนั้นมีเงินสดในมือและเงินลงทุนระยะสั้นรวมประมาณ 5.8 หมื่นล้านบาท ณ สิ้นปี 2563 เป็นเงินสำรอง นอกจากนี้ บริษัทยังมีเงินลงทุนจำนวนมากใน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้นำในธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อในประเทศไทยอีกส่วนหนึ่งด้วย ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 34.1% ในบริษัทซีพี ออลล์ โดยมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวเมื่อคิดตามราคาตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แล้วจะอยู่ที่ระดับประมาณ 1.8 แสนล้านบาท ซึ่งเงินลงทุนในบริษัทซีพี ออลล์ นี้จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินให้แก่บริษัทในช่วงที่ขาดแคลนสภาพคล่องได้

เป็นผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร

         บริษัทมีสถานะทางธุรกิจที่แข็งแกร่งจากการเป็นผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารของประเทศไทย โดยในกลุ่มอาหารสัตว์นั้นบริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดในแง่ของปริมาณการผลิตประมาณครึ่งหนึ่งในธุรกิจอาหารกุ้งและมีส่วนแบ่งทางการตลาดคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของตลาดอาหารสัตว์บก ส่วนในกลุ่มไก่และสุกรนั้นบริษัทมีปริมาณการผลิตไก่และสุกรภายในประเทศคิดเป็นสัดส่วน 22% และ 32% ตามลำดับ ทั้งนี้ บริษัทได้ประโยชน์ด้านความได้เปรียบในการแข่งขันจากการประหยัดจากขนาด (Economy of Scale) เนื่องจากบริษัทเป็นหนึ่งในผู้ผลิตที่ครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของประเทศ

ความหลากหลายทางภูมิศาสตร์และผลิตภัณฑ์

         การกระจายตัวของฐานการผลิตและตลาดในเชิงพื้นที่ช่วยลดความเสี่ยงในด้านการดำเนินงานให้แก่บริษัทได้บางส่วน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีฐานการผลิตอยู่ใน 17 ประเทศซึ่งตั้งอยู่ใน 5 ทวีป โดยในปี 2563 รายได้รวมของบริษัทประมาณ 31% มาจากฐานการผลิตภายในประเทศและอีก 69% มาจากฐานการผลิตในต่างประเทศ กิจการในประเทศจีนคิดเป็นสัดส่วน 27% ของรายได้รวมของบริษัท ตามมาด้วยรายได้จากกิจการในประเทศเวียดนามในสัดส่วน 18% ส่วนแหล่งรายได้หลักอื่นๆ นั้นมาจากประเทศต่างๆ เหล่านี้ เช่น สหราชอาณาจักร ไต้หวัน อินเดีย สหรัฐอเมริกา กัมพูชา รัสเซีย และตุรกี ซึ่งในแต่ละประเทศมียอดขายคิดเป็นสัดส่วน 2%-4% ของรายได้รวมในปี 2563

         แหล่งรายได้หรือตลาดของบริษัทนั้นมีการกระจายตัวในหลากหลายพื้นที่ ทั้งนี้ ยอดขายในประเทศไทยมีสัดส่วนเพียง 26% ของรายได้รวมของบริษัทในปี 2563 ในขณะที่ยอดขายในทวีปเอเชียซึ่งเป็นภูมิภาคที่กำลังเติบโตในปัจจุบันนั้นมีสัดส่วนมากที่สุดคิดเป็น 61% ของรายได้รวม ส่วนประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกานั้นมีรายได้คิดเป็นสัดส่วนเพียง 9% และ 4% ของรายได้รวมตามลำดับ ทั้งนี้ ความพยายามอย่างต่อเนื่องของบริษัทในการกระจายฐานธุรกิจให้ครอบคลุมพื้นที่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นนั้นยังช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดจากโรคระบาดและการกีดกันทางการค้าอีกด้วย

         ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ก็ช่วยลดความผันผวนของกำไรของบริษัทได้อีกส่วนหนึ่งด้วย บริษัทเป็นผู้ผลิตสินค้าสัตว์บกและกุ้งที่ครบวงจรโดยมีผลิตภัณฑ์ซึ่งประกอบไปด้วยอาหารสัตว์ เนื้อไก่ สุกร และกุ้ง รวมไปถึงผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ ธุรกิจที่สร้างรายได้มากที่สุดในปี 2563 คือธุรกิจฟาร์ม ได้แก่ ไก่ สุกร และกุ้งซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 47% ของรายได้รวม ตามมาด้วยรายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์ (37%) และธุรกิจอาหาร (16%)

สมมติฐานกรณีพื้นฐาน

  • รายได้จากการดำเนินงานของบริษัทจะลดลง 21% ในปี 2564 จากการนำรายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์ในประเทศจีนออกไปจากงบการเงินรวมและรายได้จะเติบโตที่ระดับ 4% ต่อปีในช่วงปี 2565-2566
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายต่อรายได้จะอยู่ในระดับประมาณ 12%-15% ในช่วงปี 2564-2566
  • หากไม่รวมการซื้อกิจการ ค่าใช้จ่ายลงทุนจะอยู่ที่ระดับประมาณ 3-3.2 หมื่นล้านบาทต่อปีในระหว่างปี 2564-2566

แนวโน้มอันดับเครดิต

         แนวโน้มอันดับเครดิต ‘Stable’ หรือ ‘คงที่’ สะท้อนถึงการคาดการณ์ของทริสเรทติ้งว่าบริษัทจะสามารถรักษาสถานะความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเอาไว้ได้ โดยทริสเรทติ้งคาดว่าความหลากหลายของการดำเนินงาน ตลอดจนผลิตภัณฑ์ และตลาดของบริษัทจะช่วยลดทอนผลกระทบจากความผันผวนของสินค้าการเกษตรซึ่งคล้ายกับสินค้าโภคภัณฑ์และโรคระบาดลงได้บางส่วน

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

         อันดับเครดิตของบริษัทอาจได้รับการปรับเพิ่มขึ้นหากโครงสร้างเงินทุนของบริษัทปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและบริษัทแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความสามารถในการชำระหนี้ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

         ในทางตรงกันข้าม อันดับเครดิตอาจได้รับการปรับลดลงหากผลการดำเนินงานของบริษัทอ่อนแอลงกว่าที่คาด หรือบริษัทหรือมีการก่อหนี้เพื่อซื้อกิจการจนส่งผลให้งบดุลและกระแสเงินสดเพื่อการชำระหนี้ของบริษัทอ่อนแอลงจนส่งผลทำให้อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเพิ่มสูงขึ้นเกินกว่า 8 เท่าอย่างต่อเนื่อง

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- วิธีการจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป,  26 กรกฎาคม 2562

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (Hybrid Securities), 12 กันยายน 2561

- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF)

อันดับเครดิตองค์กร:

A+

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

CPF218A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564

A+

CPF218B: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 5,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564

A+

CPF225A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 7,600 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565

A+

CPF228A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 4,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565

A+

CPF231A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566

A+

CPF235A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 5,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566

A+

CPF237A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,940 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566

A+

CPF244A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567

A+

CPF246A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 8,407.6 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567

A+

CPF246B: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,725 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567

A+

CPF24NA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,200 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567

A+

CPF251A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 5,460 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568

A+

CPF257A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568

A+

CPF261A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 13,064.5 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2569

A+

CPF276A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 7,164.4 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2570

A+

CPF276B: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,643 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2570

A+

CPF277A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2570

A+

CPF281A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 6,540 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2571

A+

CPF281B: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 4,028.7 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2571

A+

CPF28NA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,200 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2571

A+

CPF30NA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 5,300 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2573

A+

CPF311A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 5,034.4 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2574

A+

CPF314A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2574

A+

CPF326A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 940 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2575

A+

CPF328A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 5,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2575

A+

CPF331A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 5,372.4 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2576

A+

CPF356A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,120 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2578

A+

CPF418A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 4,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2584

A+

CPF41DA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 6,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2584

A+

CPF17PA: หุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุน 15,000 ล้านบาท

A-

แนวโน้มอันดับเครดิต:

Stable

 

 
 

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com  

ติดต่อ santaya@trisrating.com  โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500

         © บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้

         ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

 

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!