หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 2ร่างประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง .. ....

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง .. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอร่างประมวลจริยธรรมดังกล่าวต่อคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม แล้วดำเนินการต่อไปได้

          ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอว่า

          1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสาม บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ประกอบกับพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม .. 2562 มาตรา 6 วรรคสอง บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีเป็นองค์กรผู้จัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการการเมือง

          2. โดยที่ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ .. 2563 กำหนดแนวทางให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคล องค์กรตามมาตรา 6 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมฯ และหน่วยงานของรัฐใช้ระเบียบดังกล่าวเป็นหลักเกณฑ์สำหรับการจัดทำประมวลจริยธรรมและข้อกำหนดจริยธรรม รวมทั้งกำหนดกระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และข้อ 6 ของระเบียบฯ กำหนดให้องค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรมดำเนินการจัดทำประมวลจริยธรรมให้แล้วเสร็จ ภายใน หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับตั้งแต่วันที่ระเบียบฉบับนี้มีผลใช้บังคับ (ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 6 เมษายน 2564) 

          3. นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นผู้ยกร่างประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้จัดโครงการการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการการเมืองระหว่างวันที่ 19 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีผู้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 56 ราย ซึ่งประเด็นสำคัญที่เห็นว่าควรเพิ่มเติม คือ ควรมีบทลงโทษ หากมีการกระทำผิดประมวลจริยธรรมฯ ควรมีการปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรมฯ อย่างเคร่งครัด และควรเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชน

          4. นายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว มีคำสั่งให้นำร่างประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง .. .... เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

          จึงได้เสนอร่างประมวลจริยธรรมดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการ

          สาระสำคัญของร่างประมวลจริยธรรม 

          กำหนดหลักเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของข้าราชการการเมือง รายละเอียดดังนี้

          1. กำหนดนิยามคำว่า ข้าราชการการเมือง หมายความว่า ข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง และให้หมายความรวมถึงกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีด้วย

          2. กำหนดให้ข้าราชการการเมืองต้องยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

          3. กำหนดให้ข้าราชการการเมืองต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่

          4. กำหนดให้ข้าราชการการเมืองต้องกล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม

          5. กำหนดให้ข้าราชการการเมืองต้องยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม และมีจิตสาธารณะ

          6. กำหนดให้ข้าราชการการเมืองต้องปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยต้องดำรงตน ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ

          7. กำหนดให้ข้าราชการการเมืองต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ

          8. กำหนดให้ข้าราชการการเมืองต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 30 มีนาคม 2564

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A31131

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!