หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV4 copy copyร่างกฎกระทรวงการรับฟังความเห็นของประชาชน สำหรับโครงการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ .. ....

           คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการรับฟังความเห็นของประชาชน สำหรับโครงการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ .. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้

           ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงการรับฟังความเห็นของประชาชน สำหรับโครงการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ .. .... ที่ พน. เสนอ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติอนุมัติหลักการและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ให้เจ้าของโครงการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายของกรมธุรกิจพลังงาน ต้องจัดให้มีการรับฟังความเห็นของประชาชนที่อยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพอยู่ในบริเวณซึ่งอาจได้รับความเดือดร้อนหรือ ความเสียหายโดยตรงจากการดำเนินงานของโครงการ

           สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

           1. กำหนดบทนิยามคำว่าโครงการหมายความว่า โครงการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อที่ต้องจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อมตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ และคำว่าเจ้าของโครงการ” “รายงานด้านสิ่งแวดล้อม” “รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ” “พื้นที่ที่ไวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม

           2. กำหนดให้ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ เจ้าของโครงการต้องจัดให้มีการรับฟังความเห็นของประชาชนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ และต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ

           3. กำหนดให้เจ้าของโครงการจัดทำสรุปผลการรับฟังความเห็นของประชาชน และประกาศให้ประชาชนทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการรับฟังความเห็นของประชาชน และจะต้องรวบรวมประเด็นและข้อคิดเห็น รวมทั้งกรณีที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนมากกว่าข้อมูลที่เผยแพร่แก่ประชาชน มาพิจารณาในการกำหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข ลด ติดตาม และตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะผนวกไว้กับรายงาน

           4. กำหนดให้เจ้าของโครงการต้องนำข้อมูลผลการดำเนินการ และการปรับปรุงแก้ไขประเด็นที่เกี่ยวข้อง ผนวกไว้กับรายงานสิ่งแวดล้อมของโครงการหรือรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่เสนอกรมธุรกิจพลังงาน

           5. กำหนดบทเฉพาะกาล เป็นข้อยกเว้นให้ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อที่ได้ดำเนินการอยู่แล้วก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 30 มีนาคม 2564

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A31128

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!