หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV1 copy copyร่างกฎกระทรวงการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว .. ....

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว .. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอและให้ดำเนินการต่อไปได้

          ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว .. .... ที่ พน. เสนอ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติอนุมัติหลักการและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบกิจการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยถังขนส่ง ก๊าซปิโตรเลียมเหลว เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการประกอบกิจการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวในปัจจุบัน

          สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

          1. กำหนดบทนิยามคำว่าก๊าซปิโตรเลียมเหลว” “ถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว” “รถขนส่ง ก๊าซปิโตรเลียมเหลว” “รถไฟขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว

          2. กำหนดให้การออกแบบ การผลิต และลักษณะของถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว รวมทั้ง การทดสอบและตรวจสอบขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว

          3. กำหนดให้ถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวต้องมีแบบแสดงรายละเอียดและรายการคำนวณ ได้แก่ แบบถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว และแบบแสดงรายละเอียดการติดตั้งระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวและอุปกรณ์

          4. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวบนรถขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวกับรถไฟขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว ได้แก่ รถขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งหรือน้ำยาดับเพลิง หรือเครื่องดับเพลิงชนิดอื่นที่ไม่ใช่เครื่องดับเพลิงชนิดฟองก๊าซ ซึ่งสามารถใช้ดับเพลิงอันเกิดจากน้ำมันเชื้อเพลิงได้ ในส่วนรถไฟขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวระบบปิดก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ใช้ในการรับและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวต้องไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดโผล่พ้นผิวถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว

          5. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับหรือจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวและการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว ได้แก่ การบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพื่อการขนส่งให้บรรจุได้ไม่เกินร้อยละแปดสิบห้าของปริมาตรของถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว

          6. กำหนดหลักเกณฑ์การกู้ภัยและชุดปฏิบัติการกู้ภัย โดยกำหนดให้เมื่อเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้ถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวและอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย หรือเกิดก๊าซปิโตรเลียมเหลวรั่วไหล หรือเกิดเพลิงไหม้ผู้ประกอบกิจการควบคุมต้องแจ้งการเกิดอุบัติเหตุต่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงานหรือผู้ซึ่ง อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมอบหมายโดยพลัน

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 30 มีนาคม 2564

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A31126

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!