หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 9ร่างกฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว .. ....

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว .. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้

          ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวตามที่ พน. เสนอ คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติอนุมัติหลักการและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการประกอบกิจการในปัจจุบัน

          สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง 

          1. กำหนดให้ระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าครอบคลุมเฉพาะบริเวณที่อยู่ในเขตสถานที่ประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว

          2. กำหนดให้การออกแบบ การเดินสายไฟฟ้า การติดตั้งระบบไฟฟ้า และการติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้า มาตรฐานการป้องกัน หรือมาตรฐานอื่นที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนด

          3. กำหนดลักษณะบริเวณอันตรายของสถานที่ประกอบกิจการ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว สิ่งปลูกสร้าง อุปกรณ์ และบริภัณฑ์ที่ยอมรับให้ใช้ในบริเวณอันตรายของสถานที่ประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว

          4. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าในสถานที่ประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว รวมถึงลักษณะและขนาดของวัสดุที่ใช้ในระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า

          5. กำหนดให้สถานที่ประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่มีการรับหรือจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยระบบการขนส่งทางท่อ ที่มีอยู่ในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าเป็นไปตามกฎกระทรวงนี้

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 30 มีนาคม 2564

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A31125

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!