หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 1ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) ครั้งที่ 2/2563 และร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 2 ฉบับ

          คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบ ดังนี้

          1. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมติคณะกรรมการดังกล่าว และรายงานให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศตามขั้นตอนต่อไป ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศเสนอ

          2. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (ฉบับที่ ..) .. .... และร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการนำเข้า การส่งออก การนำผ่าน และโลจิสติกส์ (ฉบับที่ ..) .. .... จำนวน 2 ฉบับ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้

          สาระสำคัญของร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 

          1. ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (ฉบับที่ ..) .. .... มีสาระสำคัญ ดังนี้

                 1.1 ปรับปรุงชื่อสำนักงาน เพื่อให้เป็นปัจจุบันตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ .. 2561 จากเดิมสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” 

                 1.2 ปรับปรุงองค์ประกอบ เพื่อให้เป็นปัจจุบันตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม .. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2561 โดยปรับเปลี่ยน ดังนี้

                        1.2.1 ปรับปรุงองค์ประกอบ จากเดิมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและจากเดิมเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” 

                        1.2.2 เพิ่มองค์ประกอบใน กบส. ได้แก่ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

                        1.2.3 เพิ่มอำนาจหน้าที่ให้มีความเป็นเอกภาพและสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ โดยให้ กบส. มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จุดเดียว (NSW) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ .. 2557 ลงวันที่ 4 กันยายน 2557 

          2. ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการนำเข้า การส่งออก การนำผ่าน และโลจิสติกส์ (ฉบับที่ ..) .. .... มีสาระสำคัญ ดังนี้

                 2.1 ให้หน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฯ มีอำนาจออกระเบียบ ประกาศหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับ ใบอนุญาต/ใบรับรองในการนำเข้าส่งออกสินค้า

                 2.2 กำหนดให้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลรายการสินค้าแตกต่างจากที่แจ้งไว้เป็นเหตุให้ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ และร่วมกับกรมศุลกากรดำเนินการโดยเร็วต่อไป เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ให้หน่วยงานของรัฐสามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลรายการสินค้า แล้วรายงานคณะอนุกรรมการฯ ทราบโดยพลัน

                 2.3 กำหนดให้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลรายการสินค้าแตกต่างจากที่แจ้งไว้ ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถรับส่งข้อมูลผ่านระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จุดเดียว ได้โดยเร็ว

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 30 มีนาคม 2564

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A31122

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!