หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 5ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2564 เรื่อง โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน)

          คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เสนอดังนี้

          1. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564

          2. เห็นชอบการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เรื่อง ขออนุมัติโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน และการกำหนดพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มเติม โดย ขอขยายกรอบวงเงินค่างานที่เกี่ยวข้องกับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและค่าสำรวจอสังหาริมทรัพย์โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน จากกรอบวงเงินจำนวน 3,570.29 ล้านบาท เป็น จำนวนไม่เกิน 5,740.44 ล้านบาท

          สาระสำคัญของเรื่อง

          เรื่องดังกล่าวเป็นการเสนอผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม โดย กพอ. มีมติอนุมัติให้ขยายกรอบวงเงินสำหรับงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและค่าสำรวจอสังหาริมทรัพย์ (งานจัดกรรมสิทธิ์ฯ) ในโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน จากเดิม 3,570.29 ล้านบาท (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561) เป็นจำนวนไม่เกิน 5,740.44 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 2,170.15 ล้านบาท เพื่อให้เป็นไป ตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นและจำนวนเงินทดแทนค่าอสังหาริมทรัพย์ และให้ครอบคลุม ค่างานจัดกรรมสิทธิ์ฯ สำหรับช่วงดอนเมืองพญาไท ซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในกรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีเคยอนุมัติไว้ข้างต้น ทั้งนี้ กพอ. ได้อนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยขอรับจัดสรรงบประมาณส่วนที่เพิ่มขึ้น 2,170.15 ล้านบาท แบ่งเป็น (1) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ .. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 607.56 ล้านบาท และ (2) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ .. 2565 จำนวน 1,562.59 ล้านบาท 

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 30 มีนาคม 2564

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A31121

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!