หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV6

 

สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2564

          คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่สำนักงาน .. เสนอสรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยมีข้อสั่งการสำคัญใน 12 ประเด็น เพื่อคณะรัฐมนตรีจะได้กำกับและติดตามการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป สรุปได้ ดังนี้

 

 

 

 

ข้อสั่งการ/การมอบหมายงาน

 

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

1. ให้พิจารณาข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อน กระตุ้น และฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการใช้ชีวิตวิถีใหม่ของประชาชนภายใต้บริบทการบริหารจัดการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่มีแนวโน้มดีขึ้น มีจำนวนผู้ติดเชื้อภายใน่มฉีดวัคซีนให้กับประชาชนแล้ว ทั้งนี้ ให้พิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่

 

ทุกส่วนราชการ

2. ให้จัดทำวิดีทัศน์นำเสนอผลงานของหน่วยงานที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลให้มีรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจ ทันสมัย เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง

 

3. ให้นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงาน การอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน โดยอาจพิจารณาสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนที่มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

 

4. ให้เร่งแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน ตามที่ได้รับการประสานจากศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของสำนักงานปลัดฐมนตรี (สปน.) ด้วยความรวดเร็ว

 

5. ให้พิจารณาจัดส่งข้อมูลให้กับ สปน. ตามที่ได้รับการร้องขอตามแนวทางที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.. 2540 โดยเคร่งครัด

 

6. ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมจิตอาสา โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่ชุมชนต่างๆ

 

7. ให้เตรียมแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นองค์รวมภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ภัยแล้ง และปัญหาน้ำ ทะเลหนุน

 

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

8. ให้พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตร รวมถึง การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าทางการเกษตร เช่น 1) สร้างห้องเย็นเพื่อให้สามารถจัดเก็บสินค้าทางเกษตรได้นานขึ้น 2) ควบคุมความสมดุลระหว่างความสามารถในการเพาะปลูกพืชผลสินค้าทางการเกษตร และความต้องการผลผลิตทางการเกษตร 3) นำเทคโนโลยีทางการเกษตรมาใช้ในการควบคุมปริมาณการใช้น้ำสำหรับการเพาะปลูกพืชพันธุ์แต่ละชนิดให้เหมาะสม เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำลง และ 4) สนับสนุนความรู้ และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน เพื่อการใช้ประโยชน์พื้นที่ได้อย่างเหมาะสมตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

กระทรวงการคลัง กษ.

กระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงบประมาณ

และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(สศช.)

9. ให้สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจใหม่แบบองค์รวม (Bioeconomy, Circular Economy and Green Economy: BCG)ทั้งนี้ ให้ สศช. นำนโยบายดังกล่าวไปพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ด้วย

 

กระทรวงมหาดไทย และ สศช.

10. ให้จัดทำข้อเสนอรูปแบบการจ้างงานที่หลากหลาย รวมถึงแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมเพื่อดึงดูด จูงใจ และรักษาไว้ซึ่งกำลังคนที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่ในระบบราชการ

 

สำนักงาน ..

11. ให้เร่งรัดดำเนินการสรรหา สอบคัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อทดแทนอัตราว่างจากการเกษียณและอัตราตั้งใหม่ที่ได้รับการจัดสรรไว้แล้วแต่ยังไม่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง เพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำของประชาชนและบรรเทาผลกระทบของการว่างงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19

 

ทุกส่วนราชการ

12. ให้กวดขันและเข้มงวดในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐให้เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อลดโอกาสในการทุจริตประพฤติมิชอบ

 

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 30 มีนาคม 2564

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A31118

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!