หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 7ขออนุมัติ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย .. 2563 - 2565

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย .. 2563 - 2565 [(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ] ตามที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเสนอ เพื่อกำหนดกรอบและทิศทางการบริหารงานภาครัฐและการจัดทำบริการสาธารณะในรูปแบบของเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศต่อไป

          สาระสำคัญของเรื่อง

          คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลรายงานว่า

          1. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้จัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ เพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานและการให้บริการภาครัฐของประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล .. 2562 รวมทั้งสอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายและแผนระดับชาติต่างๆ เช่น แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ ซึ่ง (ร่าง) แผนดังกล่าวมีวิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัล เปิดเผย เชื่อมโยง และร่วมกันสร้างบริการที่มีคุณค่าให้ประชาชนและให้ความสำคัญ ใน 6 ประเด็น ได้แก่ การศึกษา สุขภาพและการแพทย์ การเกษตร ความเหลื่อมล้ำทางสิทธิสวัสดิการประชาชน การมีส่วนร่วม โปร่งใสและตรวจสอบได้ของประชาชน และการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 

          2. (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

 

ประเด็น

สาระสำคัญ

วัตถุประสงค์

- เพื่อบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน

- เพื่อให้มีกรอบการขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการที่ชัดเจนมุ่งสู่จุดหมายเดียวกัน

เพื่อกำหนดกรอบการขับเคลื่อนการบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลที่สำคัญ สำหรับกำหนดประเด็นแผนบูรณาการประจำปีงบประมาณ

- เพื่อกำหนดหน่วยงานหลักและหน่วยงานรองในการขับเคลื่อนประเด็นที่เกี่ยวข้องพร้อมกรอบงบประมาณในการดำเนินงาน

- เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล .. 2562

เป้าหมาย

- ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการและสวัสดิการของประชาชน

- เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย

- การทำงานของภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

- สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและกำหนดนโยบายสำคัญของประเทศ

งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น 6,504.69 ล้านบาท

แนวทาง

การดำเนินงาน

ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

จำนวนมาตรการ/

แผนงาน/โครงการ

4 มาตรการ 7 แผนงาน 17 โครงการ
ตัวอย่างกลไก/มาตรการ

- เพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ประชาชนเข้าถึงได้

- พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐในการให้บริการประชาชน

ตัวอย่างโครงการ

- การพัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ

- การพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ

- การพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับจัดเก็บข้อมูลสิทธิสวัสดิการประชาชนในพื้นที่

- การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกร

งบประมาณ 4,879.87 ล้านบาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ เช่น กระทรวงการคลัง สำนักงาน ... สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 อำนวยความสะดวกภาคธุรกิจไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

จำนวนมาตรการ/

แผนงาน/โครงการ

5 มาตรการ 6 แผนงาน 8 โครงการ
ตัวอย่างกลไก/มาตรการ

- จัดให้มีระบบดิจิทัลอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการ

- ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรการ ที่เอื้อต่อผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจ

ตัวอย่างโครงการ

- ระบบรับคำขออนุญาตเพื่ออำนวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจ

- ศูนย์พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ เพื่อการบริการดิจิทัลสำหรับภาคธุรกิจ

งบประมาณ 518.46 ล้านบาท
หน่วยงานรับผิดชอบ เช่น สำนักงาน ... สพร. และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในทุกกระบวนการทำงานของภาครัฐ

จำนวนมาตรการ/

แผนงาน/โครงการ

3 มาตรการ 4 แผนงาน 11 โครงการ
ตัวอย่างกลไก/มาตรการ

- จัดให้มีระบบดิจิทัลสนับสนุนการเปิดเผย แลกเปลี่ยน เชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐอย่างบูรณาการ

- พัฒนากลไกการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้โปร่งใสป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน

ตัวอย่างโครงการ

- การพัฒนาศูนย์กลางการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ

- การพัฒนาแพลตฟอร์มสนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐ

งบประมาณ 946.36 ล้านบาท
หน่วยงานรับผิดชอบ เช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ สพร.
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล
จำนวนมาตรการ/ แผนงาน/โครงการ 3 มาตรการ 3 แผนงาน 5 โครงการ
ตัวอย่างกลไก/มาตรการ

- จัดให้มีระบบดิจิทัล เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้แสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาประเทศ

- เปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาธารณะของหน่วยงานรัฐในรูปแบบดิจิทัล

ตัวอย่างโครงการ

- การพัฒนาระบบรับฟังความคิดเห็นประชาชนผ่านช่องทางดิจิทัล

- การปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนโยบายของรัฐ

งบประมาณ 160 ล้านบาท
หน่วยงานรับผิดชอบ เช่น สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงาน ... และ สพร.

 

แนวทาง

การขับเคลื่อน

และติดตาม

ประเมินผล

- กลไกเชิงนโยบาย โดยคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง

- กลไกการดำเนินงานและการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณ ผ่านการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

- กลไกการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานภาคีและภาคเอกชน

- กลไกการปรับปรุงโครงสร้างระบบราชการด้านบุคลากรภาครัฐ

 

          3. สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับกำหนดทิศทาง และบูรณาการการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ โดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า เนื่องจากกรอบระยะเวลาของ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ ที่กำหนดไว้คือปี .. 2563 - 2565 ซึ่งขณะนี้กระบวนการพิจารณางบประมาณในปี .. 2563 และ .. 2564 ได้เสร็จสิ้นไปแล้ว ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ สพร. ควรพิจารณาคัดเลือกโครงการที่มีความสำคัญที่จำเป็นต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี .. 2565 และเห็นควรให้ สพร. เริ่มกระบวนการยกร่างแผนฉบับต่อไป โดยควรกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสม ไม่สั้นเกินไป เช่น 5 ปี เป็นต้น เพื่อให้สามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่องและทันกับช่วงเวลาของกระบวนการงบประมาณ โดยมีข้อสังเกตในการยกร่างแผน เช่น ควรศึกษาความครอบคลุมของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและออกแบบแผนให้มีบริบทที่ครบองค์ประกอบมากขึ้น ควรจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่มีจุดมุ่งเน้นตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ให้ชัดเจน ควรกำหนดรายละเอียดให้ชัดเจนว่ามีแนวทางและขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร และไม่ควรมองมิติเฉพาะเรื่องการนำเทคโนโลยีมาใช้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ สพร. ได้ปรับปรุง (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ ตามข้อสังเกตดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 30 มีนาคม 2564

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A31115

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!