หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 5รายงานผลการดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทาน

          คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทาน ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

          1. การจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ปัจจุบัน อปท. ทุกแห่งได้จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ ครบเรียบร้อยแล้ว และมีการบันทึกรายชื่อผู้สมัครในระบบรายงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Report) ของกรมการปกครองที่ได้รับการยืนยันข้อมูลจากศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอแล้ว 454,832 คน และมีการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ ใน 24 จังหวัด มีผู้ผ่านการอบรม 225,042 คน

          2. การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สรุปได้ ดังนี้

 

เดือน

วันที่/กิจกรรม

ตุลาคม 2563

- จัดกิจกรรมปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเราด้วยการพัฒนาหรือทำความสะอาดสถานศึกษา ปลูกป่า ปลูกต้นไม้ เก็บขยะ และปรับปรุงภูมิทัศน์ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พฤศจิกายน 2563

- จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาล สถานพยาบาล ภายในจังหวัดในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งเป็นวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว)

ธันวาคม 2563

- จัดกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คู คลอง ชุมชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำ คู คลอง และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมหรือกิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

 

          3. การจัดนิทรรศการความสุขที่พ่อให้และนิทรรศการความดีที่แบ่งปันโดยรัฐบาลได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติระหว่างวันที่ 1-6 ธันวาคม 2563 เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดย สปน. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน

          4. การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรประจำรุ่น 5/63 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์ระยะเวลาการฝึกอบรม 6 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน - 29 ธันวาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมสามารถเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนจิตอาสาในการสร้างอุดมการณ์ สร้างจิตสำนึก สร้างระเบียบวินัย สามารถเป็นผู้นำสำคัญในการประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ และนำความรู้ที่ได้รับไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์วิกฤตและภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          5. ข้อมูลจำนวนจิตอาสาและกิจกรรมจิตอาสา วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจิตอาสาลงทะเบียน 6,739,796 คน [แยกตามพื้นที่ (ภูมิลำเนา) ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 455,784 คน ส่วนภูมิภาค 6,284,012 คน แยกตามเพศ ได้แก่ เพศชาย 3,001,280 คน และเพศหญิง 3,738,516 คน] และจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 53,695 ครั้ง กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ 703 ครั้ง และการบรรยายขยายผลให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 1,039 ครั้ง

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 30 มีนาคม 2564

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A31113

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!