หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV9ผลการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 24 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบการประชุมทางไกล

          คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 24 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบการประชุมทางไกล ระหว่างที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว [คณะรัฐมนตรีมีมติ (2 กุมภาพันธ์ 2564) เห็นชอบร่างปฏิญญาพนมเปญมุ่งสู่การท่องเที่ยวของอาเซียนที่ยั่งยืน ครอบคลุมและฟื้นตัวได้เร็วยิ่งขึ้นและเห็นชอบร่างแถลงข่าวการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนที่เกี่ยวข้อง และการประชุมที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ฉบับ] โดยมีผลการประชุมที่สำคัญสรุปได้ ดังนี้

 

 

 

การประชุม

 

สาระสำคัญ

รัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน

ครั้งที่ 24

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ให้การรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุม จำนวน 2 ฉบับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ปฏิญญาพนมเปญฯ : การมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานร่วมกัน เช่น (1) ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีความรับผิดชอบ และครอบคลุม โดยให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย กลุ่มเสี่ยงและชุมชน อื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (2) ยกระดับการสร้างขีดความสามารถ ในการเข้าถึงหลักสูตรการเพิ่มพูนทักษะและการสร้างทักษะใหม่ที่ดีขึ้น รวมถึงโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและเครือข่ายการวิจัยระดับภูมิภาคสำหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในสาขาต่างๆ เช่น เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

- แถลงข่าวร่วมการประชุมฯ : เช่น (1) การรับทราบว่าภาคการท่องเที่ยวสูญเสียรายได้ประมาณร้อยละ 75.8 และการเดินทางขาเข้าระหว่างประเทศลดลงประมาณร้อยละ 80.5 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 (2) การจัดทำแผนบรรเทาผลกระทบและการดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากโควิด-19 และมีการรับรองแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอาเซียนฉบับปรับปรุง .. 2559 – 2568 (3) การขยายการเป็นประธานอาเซียนด้านการท่องเที่ยวของราชอาณาจักรกัมพูชา (กัมพูชา) ไปถึงเดือนมกราคม 2565 เพื่อให้กัมพูชาได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมการท่องเที่ยวอาเซียนในปี 2565

รัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนบวกสาม (สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลี) ครั้งที่ 20

 

ที่ประชุมได้รับรองแถลงข่าวร่วมการประชุมฯ มีสาระสำคัญ เช่น (1) มีการหารือเกี่ยวกับแนวทางการฟื้นฟูความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวของประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสาม โดยมุ่งเน้นไปที่การดำเนินโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ทั้งนี้ ได้ให้การรับรองแผนงานความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอาเซียนบวกสาม ปี 2564 – 2568 (2) การเลื่อนกิจกรรมของปี 2563 ไปจัดในปี 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงการสัมมนาการลงทุนด้านการท่องเที่ยวอาเซียนจีน

รัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนอินเดีย ครั้งที่ 8

 

ที่ประชุมได้รับรองแถลงข่าวร่วมฯ เช่น (1) รับทราบสถิตินักท่องเที่ยวจากประเทศสมาชิกอาเซียนเดินทางไปยังสาธารณรัฐอินเดีย จำนวน 930,339 คน คิดเป็นร้อยละ 8.51 ของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดและมีนักท่องเที่ยวอินเดียเดินทางมายังประเทศสมาชิกอาเซียน ประมาณ 4.7 ล้านคน ในปี 2562 (2) การยกระดับความร่วมมืออาเซียนอินเดีย ด้านการท่องเที่ยวภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนและอินเดียว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว และดำเนินกิจกรรมที่เข้มข้นเพื่อฟื้นฟูกิจกรรมการท่องเที่ยวภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19

 

          เอกสารผลลัพธ์การประชุมต่างๆ ที่ได้มีการรับรองในที่ประชุมฯ มีสาระสำคัญไม่แตกต่างจากร่างเอกสารที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 มีเพียงการปรับหรือเพิ่มถ้อยคำให้กระชับและ ตรงประเด็นมากขึ้น โดยประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการเข้าร่วมการประชุมฯ คือ (1) รับทราบนโยบาย ข้อมูล ทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนเพื่อนำไปปรับใช้กับการจัดทำแผนงานโครงการต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการตลาดการท่องเที่ยว และ (2) การร่วมหารือการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับวิกฤตในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนหรือถึงแนวทางการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนให้สามารถล้มแล้วลุกไวด้วยการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน การพัฒนาทุนมนุษย์ และการปรับปรุงปัจจัยพื้นฐานให้เข้มแข็งเพื่อต่อยอดการพัฒนา

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 30 มีนาคม 2564

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A31104

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!