หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV8ผลการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ 20

          คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ 20 และมอบหมายส่วนราชการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ

          สาระสำคัญของเรื่อง

          นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุม สภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ 20 ผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

          1. แถลงการณ์เอมิเรตส์ มีสาระสำคัญไม่แตกต่างจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการแล้วเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 อย่างไรก็ตาม มีการเพิ่มประเด็น ได้แก่ (1) ความร่วมมือของประเทศสมาชิกในการต่อต้านการก่อการร้ายและการใช้ความรุนแรง (2) รายละเอียดเรื่อง การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศสำหรับสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดียที่มาเลเซีย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในสาขาสำคัญและประเด็นคาบเกี่ยว (3) การเพิ่มประเทศที่ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการค้นหาและช่วยเหลือของมหาสมุทรอินเดีย [ได้แก่ สาธารณรัฐอินเดียและสาธารณรัฐมัลดีฟส์ (มัลดีฟส์) เป็นลำดับที่ 14 และ 15] และบันทึกความเข้าใจเรื่องวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มัลดีฟส์ และมาเลเซีย เป็นลำดับที่ 13 14 และ 15) และ (4) การระบุถึงบทบาทของประเทศหุ้นส่วนคู่เจรจา เช่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้ประกาศจะให้การสนับสนุนงบประมาณจำนวน 1.2 ล้านยูโร เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในสาขาความมั่นคงและปลอดภัยทางทะเล และเศรษฐกิจภาคทะเล

          2. ถ้อยแถลงของผู้แทนประเทศไทย ให้ความสำคัญกับการขยายความร่วมมือใน 3 ประเด็น ได้แก่ (1) ความเชื่อมโยงทางทะเลในทุกมิติ ทั้งด้านกายภาพ กฎระเบียบและดิจิทัล (2) การทำประมงอย่างยั่งยืน และ (3) การเชื่อมโยงการดำเนินกิจกรรมในสาขาเศรษฐกิจภาคทะเลกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

          การดำเนินการตามแถลงการณ์เอมิเรตส์มีส่วนสำคัญต่อการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาค และการลดความเหลื่อมล้ำด้านการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย รวมทั้งจะทำให้เกิดความเชื่อมโยงในมิติต่างๆ เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางทะเล การบริหารจัดการด้านประมงที่มีประสิทธิภาพ ช่วยฟื้นฟูการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม การอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และการส่งเสริมบทบาททางเศรษฐกิจของสตรี ดังนั้น จึงมีประเด็นมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นำไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 30 มีนาคม 2564

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A31103

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!