หมวดหมู่: การแพทย์-สธ

 

หมอสมศรี-หมอประกิตผนึก 25 นักวิชาการตั้งป้อมค้าน ครม.ปรับโครงสร้างภาษียาสูบถอยหลังลงคลอง ชง 7 ข้อเรียกร้องภาษียาสูบไทยต้องไม่ทำสุขภาพคนไทยเสียหาย แนะจัดเก็บภาษีทั้งปริมาณ-มูลค่าขายปลีก 32-35% ของราคาขายปลีก ราคาต้องไม่ถูกลง

31070 พญ สมศรี          ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงการคลังเตรียมจะเสนอโครงสร้างภาษียาสูบใหม่ให้ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในการประชุมครม. ในวันนี้ (30 มี..) แทนภาษียาสูบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ ได้ออกแถลงการณ์ เรียกร้องให้ ครม. พิจารณาข้อเสนอการปรับโครงสร้างภาษียาสูบใหม่ ดังนี้ 1.โครงสร้างภาษียาสูบที่จะปรับใหม่ ต้องส่งผลดีต่อทั้งการจัดเก็บภาษีของรัฐ และทำให้การสูบบุหรี่ลดลง ตามหลักการที่ระบุไว้ในอนุสัญญาควบคุมยาสูบองค์การอนามัยโลก ที่ประเทศไทยเป็นรัฐภาคี 2.ต้องไม่ทำให้ภาระภาษีของสินค้ายาสูบโดยรวมลดลง เพราะภาระภาษีที่ลดลงจะทำให้คนสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น 3.โครงสร้างภาษีใหม่ควรจะประกอบด้วย ส่วนที่เก็บตามปริมาณ และส่วนที่เก็บตามมูลค่าราคาขายปลีก 4.โครงสร้างอัตราภาษีที่เก็บตามมูลค่าควรจะมีเพียงอัตราเดียว เพื่อป้องกันการลดราคาของบริษัทบุหรี่ ที่สำคัญเพื่อให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะนำของอนุสัญญาควบคุมยาสูบ องค์การอนามัยโลก

          .เกียรติคุณ พญ.สมศรี กล่าวต่อว่า 5.ภาษีที่คิดตามมูลค่าราคาขายปลีกควรจะกำหนดเป็นอัตราเดียว เช่น 32-35% ของราคาขายปลีก 6.โครงสร้างภาษีที่คิดตามปริมาณ ที่ปัจจุบันเก็บ 1.2 บาทต่อมวน ควรจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.3 หรือ 1.4 บาทต่อมวน และปรับขึ้นทุก 2 ปี ตามอัตราเงินเฟ้อ 7.ควรจะมีการกำหนดแผนระยะยาวที่จะขึ้นภาษียาเส้นเพื่อลดความแตกต่างด้านราคาระหว่างบุหรี่ซิกาแรต และยาเส้นซึ่งจะช่วยป้องกันการที่ผู้สูบบุหรี่จะหันมาสูบยาเส้นที่มีราคาถูกกว่า ทั้งนี้ ภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การปรับโครงสร้างภาษียาสูบครั้งนี้รัฐบาลจะไม่ถูกมองในสายตาของนานาประเทศว่าเดินถอยหลังด้านนโยบายภาษียาสูบซึ่งประเทศต่างๆ ทั่วโลกต่างได้ยกเลิกอัตราภาษีที่มีหลายระดับแล้ว

 

1609 นพ.ประกิต

 

          ด้าน .นพ.ประกิต วิทีสาธกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า โครงสร้างภาษียาสูบปัจจุบัน ซึ่งเป็นการจัดทำโดยกรมสรรพามิต ได้สร้างผลกระทบในทางลบ ทั้งทางด้านรายได้จากการจัดเก็บภาษีของรัฐบาล เงินนำส่งรัฐจากกำไรของการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ลดลง  ส่งผลกระทบต่อชาวไร่ยาสูบที่ถูกลดโควตารับซื้อใบยาจาก ยสท. ทำให้เสียเปรียบบริษัทยาสูบต่างชาติ และที่สำคัญไม่ได้ทำให้การบริโภคยาสูบลดลง ดังนั้น การปรับโครงสร้างภาษียาสูบครั้งใหม่นี้ รัฐบาลควรจะเปิดกว้างให้นักวิชาการเกี่ยวกับยาสูบเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดทำโครงสร้างภาษีใหม่ เพื่อให้เกิดความรอบด้าน และเป็นประโยชน์สูงสุดของคนไทย

          รายชื่อผู้ร่วมออกแถลงการณ์

          1.ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

          2.ศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

          3.ศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ศานติศาสน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์

          4.ศาสตราจารย์นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

          5.รองศาสตราจารย์สุชาดา  ตั้งทางธรรม สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย

          6.ศาสตราจารย์นายแพทย์สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

          7.รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ

          8.รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์ ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ

          9.ทันตแพทย์หญิงเรวดี ต่อประดิษฐ์ เครือข่ายวิชาชีพทันตแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ

          10.รองศาสตราจารย์สุปาณี เสนาดิสัย เครือข่ายวิชาชีพพยาบาลเพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ

          11.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย เครือข่ายวิชาชีพนักสาธารณสุขในการควบคุมการบริโภคยาสูบ

          12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมทิพย์ ทวีรติธรรม เครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

          13.เภสัชกร ดร.สุวิทย์ ธีรกุลชน สมาคมเภสัชกรรมการตลาด

          14.นางวรรณิกา มโนรมณ์ เครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

          15.นางสาวปณิดา มงคลสวัสดิ์ เครือข่ายวิชาชีพนักจิตวิทยาเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

          16.นายธนัท ดลอัมพรพิศุทธิ์ สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ

          17.นางปราณี สีดาพาลี เครือข่ายวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ

          18.ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเลี้ยง แก้วนาพันธ์ เครือข่ายวิชาชีพนักเวชนิทัศน์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ

          19.นางจรรยาภรณ์ วงศ์สุขวิวัฒนา เครือข่ายวิชาชีพแพทย์แผนไทยในการควบคุมการบริโภคยาสูบ

          20.นายสัตวแพทย์ประเทือง สุดสาคร เครือข่ายวิชาชีพสัตวแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ

          21.นางลัดดาวัลย์ ครูปัญญามาตย์ เครือข่ายวิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ

          22.นางพรกมล วัชรสิรยากร เครือข่ายวิชาชีพแพทย์แผนจีนในการควบคุมการบริโภคยาสูบ

          23.รองศาสตราจารย์ ดร.สุณี เลิศสินอุดม เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ (คภยส.)

          24.นายสละ อุบลฉาย เครือข่ายวิชาชีพนักรังสีเทคนิคในการควบคุมการบริโภคยาสูบ

          25.นางสาวสังวาล ศิริมังคลากุล สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยในการควบคุมการบริโภคยาสูบ

          26.นายสนอง คล้ำฉิม เครือข่ายหมออนามัยเพื่อการควบคุมยาสูบระดับชุมชน

          27.ดร.แพทย์หญิง เริงฤดี  ปธานวนิช คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

A31070

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!