หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV10ขออนุมัติเงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 ของการยาสูบแห่งประเทศไทย

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอให้การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) เปิดวงเงินกู้ระยะสั้นในรูป Credit Line1 โดยวิธีกู้เบิกเงินเกินบัญชี (Overdraft : OD) วงเงิน 1,500 ล้านบาท ทั้งนี้ วงเงินกู้ดังกล่าวอยู่ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2564 แล้ว

__________________

1Credit Line คือ วงเงินที่ทางธนาคารกำหนดให้สำหรับการทำธุรกรรม

 

          สาระสำคัญของเรื่อง

          กระทรวงการคลังได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบให้การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) เปิดวงเงินกู้ระยะสั้นในรูป Credit Line โดยวิธีกู้เบิกเงินเกินบัญชี (Overdraft : OD) วงเงิน 1,500 ล้านบาท เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินงานและรองรับค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าแสตมป์ยาสูบและภาระภาษีต่างๆ ค่าซื้อใบยาและวัตถุดิบในการผลิตบุหรี่ เป็นต้น ในกรณีที่ยอดจำหน่ายบุหรี่ของปีงบประมาณ 2564 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ภายใต้สมมติฐานกรณีที่เลวร้ายที่สุดที่อาจเกิดขึ้นได้ (Worst Case Scenario) กล่าวคือ กรณียอดจำหน่ายบุหรี่ลดลงร้อยละ 50 (จำหน่ายได้ 10,058 ล้านมวน) จะส่งผลให้เงินสดคงเหลือ วันที่ 30 กันยายน 2564เหลือเพียง 1,540 ล้านบาท และหากต้องหักเงินค้างนำส่งรัฐร้อยละ 20 (1,758 ล้านบาท) หรือหักเงินค้างนำส่งรัฐทั้งจำนวน (4,700 ล้านบาท) จะส่งผลให้ ยสท. มีเงินสดคงเหลือติดลบและขาดสภาพคล่องทางการเงิน โดยคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 2 มีนาคม 2564

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A3112

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!