หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 6ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ .. 2564 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบริการประชากรในประเทศไทย เพิ่มเติม จำนวน 35 ล้านโดส

          คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอดังนี้

          1. รับทราบรายละเอียดโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบริการประชากรในประเทศไทย เพิ่มเติม จำนวน 35 ล้านโดส กรอบวงเงินจำนวน 6,387,285,900 บาท

          2. ขออนุมัติรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ .. 2564 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรอบวงเงิน 6,387,285,900 บาท สำหรับโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบริการประชากรในประเทศไทย เพิ่มเติม จำนวน 35 ล้านโดส

          สาระสำคัญ/ข้อเท็จจริง

          1. กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้ดำเนินโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบริการประชากรในประเทศไทย เพิ่มเติม จำนวน 35 ล้านโดส ตามแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการให้วัคซีน COVID-19 เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงวัคซีนโดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

                 1) รายละเอียดกิจกรรมและค่าใช้จ่าย

                          1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัคซีน จำนวน 35 ล้านโดส วงเงินรวมทั้งสิ้น จำนวน 5,673.67 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าวัคซีนโควิด 19 จำนวน 5,302.50 ล้านบาท และเป็นค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 371.17 ล้านบาท

                          1.2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการวัคซีน และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมในระดับพื้นที่ เพื่อรองรับการฉีดวัคซีน จำนวน 713.61 ล้านบาท

                          รวมงบประมาณ จำนวน 6,387,285,900 บาท 

                 2) ระยะเวลาการดำเนินงาน เดือนมิถุนายน ถึง ธันวาคม 2564

                 3) เป้าหมาย จำนวนวัคซีนที่จัดซื้อเพิ่มเติมกับบริษัท AstraZeneca จำนวน 35 ล้านโดส

                 4) ประโยชน์ที่ได้รับ ประเทศไทยสามารถจัดซื้อวัคซีน เพื่อฉีดให้ประชากรไทยครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 50 ภายในปี 2564 และจะทำให้ลดอัตราป่วย การเสียชีวิต และค่าใช้จ่ายภาครัฐในการดูแลรักษาผู้ป่วยจากโรคโควิด 19 รวมทั้งฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจและสังคมให้กลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว

                 5) ผลผลิต จำนวนวัคซีน 35 ล้านโดส สำหรับประชากรกลุ่มเป้าหมายตามคำแนะนำของคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จำนวน 17.5 ล้านคน

                 6) ผลลัพธ์ ประชากรกลุ่มเป้าหมายตามคำแนะนำของคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

                 7) ผลกระทบ ลดอัตราป่วย การเสียชีวิต และค่าใช้จ่ายภาครัฐในการดูแลรักษาผู้ป่วยจากโรคโควิด 19 รวมทั้งฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจและสังคมให้กลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว

                 8) หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค

          2. กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้มีหนังสือถึงสำนักงบประมาณเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ .. 2564 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) สำหรับบริการประชากรในประเทศไทย เพิ่มเติม จำนวน 35 ล้านโดส ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยจัดหาวัคซีนโควิด 19 สำหรับบริการประชากรในประเทศไทยให้ได้รับการฉีดวัคซีนครอบคลุมจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ภายในปี 2564

          3. ซึ่งต่อมาสำนักงบประมาณแจ้งว่า นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ .. 2564งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วงเงิน 6,387,285,900 บาท

          4. สำนักงบประมาณแจ้งว่า นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ .. 2564 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วงเงิน 6,387,285,900 บาท

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 2 มีนาคม 2564

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A3104

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!