หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV4 copyผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-สหพันธรัฐรัสเซีย ครั้งที่ 4 และบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขยายความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของราชอาณาจักรไทยและกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจของสหพันธรัฐรัสเซีย

          คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-สหพันธรัฐรัสเซีย ครั้งที่ 4 (ผลการประชุมฯ) และบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขยายความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของราชอาณาจักรไทย (ไทย) และกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจของสหพันธรัฐรัสเซีย (รัสเซีย) (บันทึกความเข้าใจฯ) และมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามตารางติดตามผลการประชุมฯ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ

          รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจของรัสเซียเป็นประธานร่วม สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

           1. ฝ่ายไทยได้หารือกับฝ่ายรัสเซียภายใต้กรอบท่าทีและการดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 และได้นำความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มาพิจารณาประกอบหารือด้วย สรุปได้ ดังนี้

                 1.1 การแลกเปลี่ยนข้อมูลความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าในปี 2562 และมาตรการรองรับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบการตั้งเป้าหมายเพิ่มมูลค่าการค้าเป็น 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2566

                 1.2 การหารือด้านการส่งเสริมความร่วมมือรายสาขา สรุปได้ ดังนี้

                          ด้านการเกษตร ไทยเสนอให้รัสเซียพิจารณาเพิ่มการนำเข้าสินค้าเกษตรและยางพาราของไทย รวมถึงเร่งรัดการจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างการยางแห่งประเทศไทยและรัฐวิสาหกิจ Rostec ของรัสเซีย

                          ด้านการท่องเที่ยว เห็นควรเร่งฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด-19

                          ด้านอุตสาหกรรม สนับสนุนให้จัดการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมระหว่างไทย-รัสเซีย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมระหว่างกัน

                          ด้านการเงินและการธนาคาร รัสเซียขอให้ไทยสนับสนุนการใช้บัตรเครดิต MIR CARD ของรัสเซียเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวรัสเซีย

                          ด้านความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจ ส่งเสริมกิจกรรมภาคธุรกิจผ่านแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เช่น การจับคู่ธุรกิจออนไลน์ และ Virtual Trade Fair

                          ด้านความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจในระดับพหุภาคีและภูมิภาค ฝ่ายไทยขอให้ฝ่ายรัสเซียสนับสนุนการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทย-สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย ซึ่งประกอบด้วย 5 ประเทศ ได้แก่ รัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐเบลารุส สาธารณรัฐอาร์เมเนีย และสาธารณรัฐคีร์กีซ

          2. ไทยและรัสเซียได้หารือเพื่อหาข้อสรุปการจัดทำบันทึกความเข้าใจฯ ร่วมกัน โดยได้ปรับ แก้ถ้อยคำในบันทึกความเข้าใจฯ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดทำบันทึกความเข้าใจฯ ที่มุ่งยกระดับและกระชับความสัมพันธ์รวมถึงขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจที่จะเป็นประโยชน์ระหว่างไทยและรัสเซีย ซึ่งครอบคลุมการส่งเสริมสินค้าที่มีศักยภาพยิ่งขึ้น โดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทำหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ทั้งนี้ รัสเซียได้จัดทำเอกสารบันทึกความเข้าใจฯ เป็นคู่ฉบับทั้งสองฝ่าย โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจ (Mr.Vladimir Ilichev) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ทั้ง 2 คู่ฉบับแล้ว เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 กรุงมอสโก และได้ส่งเอกสารบันทึกความเข้าใจดังกล่าวให้ไทยซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ลงนามด้วยแล้ว

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 2 มีนาคม 2564

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A3101

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!