หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 15 การประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา+3 ครั้งที่ 6 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบการประชุมทางไกล

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้สำนักนายกรัฐมนตรี โดยกรมประชาสัมพันธ์ จัดการประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 15 การประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา+3 ครั้งที่ 6 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ผ่านระบบการประชุมทางไกล ในวันที่ 10 และ 12 มีนาคม 2564 โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานการประชุมในระดับรัฐมนตรี รวมทั้งเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน (Joint Media Statement) ทั้งนี้ หากมีการปรับเปลี่ยนถ้อยคำของร่างแถลงการณ์ร่วมดังกล่าวในส่วนที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสำคัญ หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง และอนุมัติให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรัฐมนตรีสารนิเทศของไทย หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ร่วมให้การรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ในที่ประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 15 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ

          สาระสำคัญของเรื่อง

          1. การประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้อง เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านสื่อและการประชาสัมพันธ์ของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา+3 เพื่อกำหนดนโยบาย และติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานด้านสื่อและสารสนเทศของอาเซียน รวมทั้งกับประเทศคู่เจรจา โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานการประชุมฯ จะกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อผลักดันแนวคิดหลัก สานต่อประชาคมดิจิทัล เข้าถึง ครอบคลุม เพื่อโอกาสของคนทุกกลุ่ม (ASEAN: A Digital Community with Accessibility for All) เน้นส่งเสริมการเข้าถึงสื่อของคนทุกกลุ่ม ทั้งคนพิการ ผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบาง และร่วมรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ซึ่งมีสาระสำคัญคือการรวบรวมประเด็นสำคัญของการประชุมที่เกิดขึ้นทั้งหมด เอกสารผลลัพธ์ของการประชุมฯ ความคืบหน้าการดำเนินการตามความร่วมมือระหว่างอาเซียน และกับประเทศคู่เจรจา ในวันที่ 12 มีนาคม 2564

          2. ร่างระเบียบวาระการประชุม (5 การประชุม)

          ร่างระเบียบวาระการประชุม ได้แก่ การประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 15 การประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน+3 ครั้งที่ 6 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 18 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสารนิเทศอาเซียน+3 ครั้งที่ 6 และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสารนิเทศอาเซียน+ญี่ปุ่น ครั้งที่ 3 เป็นเอกสารที่กำหนดหัวข้อการหารือในที่ประชุมต่างๆ ข้างต้น

          3. ร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน

          ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ เป็นเอกสารที่แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในระดับรัฐมนตรีอาเซียนเกี่ยวกับการรับมือสถานการณ์โควิด-19 ของอาเซียน การส่งเสริมการเข้าถึงสื่อดิจิทัล การพัฒนาทักษะของคณะทำงานต่างๆ และความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจา

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 2 มีนาคม 2564

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A3100

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!