หมวดหมู่: กลต.

bull market

ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 2 มีนาคม 2564

ข้อมูลประจำวันที่ 2 มี.ค. 2564

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2564 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 37 รายการ)
ชื่อบริษัทชื่อผู้บริหารความสัมพันธ์ *ประเภทหลักทรัพย์วันที่ได้มา/จำหน่ายจำนวนราคาวิธีการได้มา/จำหน่ายหมายเหตุ
แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) บมจ.(GIFT) นางสาว อรพินธ์ โพธิสิทธิ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/03/2564 34,500 2.32 ขาย Link
คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(QTC) นางสาว ศศิกาญจน์ ตันธนสิน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/02/2564 350,000 4.79 ซื้อ Link
คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(QTC) นางสาว ศศิกาญจน์ ตันธนสิน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/03/2564 368,000 4.70 ซื้อ Link
เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCE) นาย สุนัน ศรีเพชร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/03/2564 9,400 54.25 ขาย Link
เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCE) นาย สุนัน ศรีเพชร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/03/2564 10,000 54.00 ขาย Link
เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(KEX) นาย เกล็ดชัย เบญจอาธรศิริกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/03/2564 220,900 54.10 ขาย Link
เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART) นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/03/2564 3,975,500 27.94 ซื้อ Link
ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SA) นาง สุนันทา สิ่งสรรเสริญ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ) หุ้นสามัญ 25/02/2564 30,000,000 6.80 ซื้อ Link
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ .(BOFFICE) นาง ประพีร์ บุรี ผู้รายงาน หน่วยทรัสต์ 01/03/2564 100,000 8.80 ซื้อ Link
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ .(BOFFICE) นาง ประพีร์ บุรี คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประสาน ภิรัช บุรี) หน่วยทรัสต์ 01/03/2564 71,000 8.80 ซื้อ Link
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท .(WHART) นาย อนุวัฒน์ จารุกรสกุล ผู้รายงาน หน่วยทรัสต์ 25/02/2564 10,000 10.93 ซื้อ Link
ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMW) นาย ไพฑูรย์ กลัดเขียว ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/03/2564 500 33.00 ซื้อ Link
ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บมจ.(FSMART) นาย ธีมนัส เกียรติเดชปัญญา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/03/2564 5,000 7.10 ซื้อ Link
ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บมจ.(FSMART) นาย ธีมนัส เกียรติเดชปัญญา คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว กมลชนก กัณห์วานิช) หุ้นสามัญ 02/03/2564 8,000 7.10 ซื้อ Link
ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บมจ.(FSMART) พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/03/2564 300,000 7.01 ซื้อ Link
มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX) นาย ทวีชัย ลิ้มเจริญ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางบุษกร พานิช) หุ้นสามัญ 01/03/2564 190,000 6.89 ขาย Link
เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MEGA) นาย โธมัส อับบราฮัม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/02/2564 500,000 39.75 โอน Link
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) นาย มงคล มังกรกนก ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/03/2564 20,000 17.05 ซื้อ Link
ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(RT) นาย กระหยิ่ม ศานต์ตระกูล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/03/2564 100,000 1.97 ซื้อ Link
ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(RT) นาย บุญเทพ นาเนกรังสรรค์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/03/2564 10,000 1.95 ซื้อ Link
ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(RT) นาย บุญเทพ นาเนกรังสรรค์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางกาญจนา นาเนกรังสรรค์) หุ้นสามัญ 01/03/2564 10,000 1.95 ซื้อ Link
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) นาง ประวีรัตน์ เทวอักษร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/03/2564 200,000 2.26 ซื้อ Link
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) นาง ประวีรัตน์ เทวอักษร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/03/2564 100,000 2.36 ซื้อ Link
วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(VL) นาวาโท สมชาติ วิพิศมากูล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/03/2564 745,600 1.94 ขาย Link
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT) นาย วีรกร อ่องสกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/03/2564 3,000 39.83 ซื้อ Link
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT) นาย พร้อมพงศ์ ไชยกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/02/2564 700,000 4.08 ซื้อ Link
อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASEFA) นางสาว ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/03/2564 19,200 4.48 ซื้อ Link
เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(XO) นางสาว วาสนา จันทรัช คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายนุชา สีบุญเรือง) หุ้นสามัญ 23/02/2564 2,135,800 13.28 ขาย Link
เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(XO) นางสาว วาสนา จันทรัช คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายนุชา สีบุญเรือง) หุ้นสามัญ 24/02/2564 403,400 13.54 ขาย Link
เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(XO) นาย จิตติพร จันทรัช คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวศิริวรรณ ตั้งเจริญชัยชนะ) หุ้นสามัญ 24/02/2564 1,516,600 13.54 ขาย Link
เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(XO) นาย จิตติพร จันทรัช คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวศิริวรรณ ตั้งเจริญชัยชนะ) หุ้นสามัญ 25/02/2564 800,000 13.68 ขาย Link
เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(XO) นาย จิตติพร จันทรัช คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวศิริวรรณ ตั้งเจริญชัยชนะ) หุ้นสามัญ 01/03/2564 700,000 13.09 ขาย Link
เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(XO) นาย บรรพต หงษ์ทอง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/03/2564 1,000,000 13.07 ขาย Link
เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(MPG) นาย ธิบดี มังคะลี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/03/2564 448,233,520 0.10 ซื้อ Link
แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) บมจ.(ADB) นาง วิจิตรา ทับบุรี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/03/2564 183,000 1.65 ขาย Link
แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) บมจ.(ADB) นาย วีระชัย วงษ์เจริญสิน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/03/2564 270,000 1.53 ขาย Link
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) นาง ขวัญใจ วิริยะสุมน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/03/2564 10,000 2.42 ซื้อ Link

* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59 

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!