หมวดหมู่: พาณิชย์

1aaa1aอรมน ทรัพย์ทวีธรรม

พาณิชย์ เร่งหาข้อสรุปจัดตั้งกองทุน FTA ก่อนชงคณะทำงานฯ เสนอกระทรวงการคลัง

     กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เร่งสรุปรายละเอียดขอจัดตั้งกองทุน FTA เสนอคณะทำงานพิจารณาแนวทางการพัฒนากองทุนฯ ก่อนขอความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง เน้นย้ำจะเป็นแหล่งเงินทุนช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม และภาคบริการ

            นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้มอบหน่วยวิจัยศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุน FTA และจัดรับฟังความเห็นผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด กรมฯ ได้จัดทำรายละเอียดข้อเสนอการขอตั้งกองทุนเอฟทีเอใกล้เสร็จแล้ว ประกอบด้วยประเด็นสำคัญ อาทิ การจัดตั้งกองทุน เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับเตรียมความพร้อม ปรับตัว และช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเอฟทีเอให้กับภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) และภาคบริการ ซึ่งความช่วยเหลือแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ เงินจ่ายขาด อาทิ การวิจัยพัฒนา การจัดหาที่ปรึกษา การฝึกอบรม กิจกรรมที่สนับสนุนการตลาด และเงินหมุนเวียน อาทิ เงินลงทุนในสิ่งก่อสร้าง และค่าเครื่องมืออุปกรณ์ โดยจะมีหน่วยงานข้อกลางที่เป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคเกษตร ภาควิชาการ หรือธนาคารของรัฐในระดับพื้นที่ เป็นตัวกลางสำหรับประสานงานและเสนอคำขอรับความช่วยเหลือไปยังหน่วยบริหารกองทุนเอฟทีเอ

       นางอรมน กล่าวว่า ขณะนี้กรมฯ เตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเรื่องแหล่งเงินทุน เนื่องจาก การตั้งกองทุนจำเป็นต้องมีรายได้จากแหล่งอื่นเสริม เพื่อให้มีเงินเพียงพอในการบริหารและยั่งยืนในการดำเนินงาน นอกเหนือจากเงินทุนประเดิมของรัฐบาลและงบประมาณประจำปี ซึ่งหากได้ข้อสรุป กรมฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางการพัฒนากองทุนฯ ซึ่งมีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน ก่อนเสนอรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เพื่อขอความเห็นชอบให้เสนอเรื่องการตั้งกองทุนเอฟทีเอต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน ทั้งนี้ หากคณะกรรมการนโยบายฯ เห็นชอบในหลักการ กรมฯ จะนำร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งกองทุนเอฟทีเอเข้าสู่กระบวนการประชาพิจารณ์ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี และรัฐสภาตามกระบวนการตรากฎหมายต่อไป

      “แนวคิดในการจัดตั้งกองทุนเอฟทีเอ เป็นเสียงเรียกร้องจากภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะภาคเกษตรระหว่างการลงพื้นที่ของกรมฯ เพื่อให้มีกลไกช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเอฟทีเอ ให้สามารถปรับตัวรับมือกับการแข่งขันในตลาดการค้าเสรี อีกทั้งยังเป็นข้อแนะนำจากคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมความตกลง CPTPP ของรัฐสภา ที่เสนอให้รัฐบาลจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเอฟทีเอด้วย” นางอรมนเสริม

      ทั้งนี้ สำหรับเรื่องแนวทางการจัดตั้งกองทุน FTA รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ตั้งคณะทำงานพิจารณาแนวทางการพัฒนากองทุนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า (กองทุนเอฟทีเอ) โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน และมอบกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศหารือกรมบัญชีกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอแนวทางการจัดตั้งกองทุน 

กองทุน FTA คืบ วางหลักเกณฑ์ช่วยเหลือ พร้อมเร่งหาเงินประเดิม ก่อนชงคลังไฟเขียว

            กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเผยความคืบหน้าตั้ง 'กองทุน FTA'ล็อกเป้าเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้า ทั้งภาคผลิตและบริการ ช่วยเหลือแบบจ่ายขาดและเงินหมุนเวียน ส่วนเงินกองทุนประเดิม อย่างน้อยต้องมีหลัก 1,000 ล้าน พร้อมหารายได้เข้ามาเสริมจากค่าธรรมเนียม เพื่อให้มีเงินเพียงพอช่วยเหลือ เตรียมเสนอคณะทำงานเห็นชอบ ก่อนชง “จุรินทร์” นำเสนอบอร์ดบริหารทุนหมุนเวียนอนุมัติการจัดตั้งต่อไป

     นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดตั้งกองทุน FTA ว่า กรมฯ ได้จัดทำรายละเอียดข้อเสนอการขอตั้งกองทุน FTA ใกล้เสร็จแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับเตรียมความพร้อม ปรับตัว และช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก FTA ให้กับภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) และภาคบริการ และความช่วยเหลือจะแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ เงินจ่ายขาด สำหรับการวิจัยพัฒนา การจัดหาที่ปรึกษา การฝึกอบรม กิจกรรมที่สนับสนุนการตลาด และเงินหมุนเวียน เช่น เงินลงทุนในสิ่งก่อสร้าง และค่าเครื่องมืออุปกรณ์ โดยจะมีหน่วยงานข้อกลางที่เป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคเกษตร ภาควิชาการ หรือธนาคารของรัฐในระดับพื้นที่ เป็นตัวกลางสำหรับประสานงานและเสนอคำขอรับความช่วยเหลือไปยังหน่วยบริหารกองทุน FTA ซี่งเป็นหน่วยงานในกระทรวงพาณิชย์ อาจจะเป็นกรมฯ หรือกรมการค้าต่างประเทศก็ได้

     สำหรับ แหล่งเงินทุนที่จะนำมาใช้ในกองทุน FTA กำลังอยู่ระหว่างการหารือถึงแหล่งที่มา นอกเหนือจากเงินทุนประเดิมของรัฐบาลและงบประมาณประจำปี คาดว่าเงินประเดิมที่เหมาะสมอย่างน้อยต้องมี 1,000 ล้านบาท แต่จะต้องมีรายได้เสริมจากแหล่งอื่น เพื่อให้มีเงินเพียงพอในการบริหารและยั่งยืนในการดำเนินงาน โดยมีข้อเสนอให้มีการหักรายได้ค่าธรรมเนียมที่หน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์จัดเก็บและเป็นค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ มาเป็นรายได้ของกองทุน ไม่ใช่ส่งให้เป็นรายได้ของรัฐทั้งหมด และแนวทางนี้ จะไม่เป็นภาระให้กับภาคเอกชน

     “หากได้ข้อสรุป กรมฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางการพัฒนากองทุนที่มีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน ก่อนเสนอนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อขอความเห็นชอบให้เสนอเรื่องการตั้งกองทุน FTA ต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน หากคณะกรรมการนโยบายฯ เห็นชอบในหลักการ กรมฯ จะนำร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งกองทุน FTA เข้าสู่กระบวนการประชาพิจารณ์ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) และรัฐสภาตามกระบวนการตรากฎหมายต่อไป”นางอรมนกล่าว

    การจัดตั้งกองทุน FTA นายจุรินทร์ได้ตั้งคณะทำงานพิจารณาแนวทางการพัฒนากองทุนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า (กองทุน FTA) โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน และมอบกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศหารือกรมบัญชีกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอแนวทางการจัดตั้งกองทุน

     โดยแนวคิดในการจัดตั้งกองทุน FTA เพราะมีเสียงเรียกร้องจากภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะภาคเกษตร ที่ขอให้มีกลไกช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก FTA ให้สามารถปรับตัวรับมือกับการแข่งขันในตลาดการค้าเสรี อีกทั้งยังเป็นข้อแนะนำจากคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมความตกลง CPTPP ของรัฐสภา ที่เสนอให้รัฐบาลจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก FTA ด้วย

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!