หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 1มติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง 15 กุมภาพันธ์ 2564

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นางสาวสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ (นักบริหารระดับต้น) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข (นักวิชาการอาหารและยาทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2563 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

 

การเปลี่ยนโฆษกประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการเปลี่ยนโฆษกประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ดังนี้

          1. เดิม นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการแต่งตั้งเป็นโฆษกประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (คำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 41/2563 ลงวันที่ 31 มกราคม .. 2563 เรื่อง แต่งตั้งโฆษกประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ (18 กุมภาพันธ์ 2563) รับทราบเรื่องดังกล่าว แต่โดยที่นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ครบเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ .. 2563 ดังนั้น ทส. จึงได้ยกเลิกคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว

          2. ทส. ได้แต่งตั้ง นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นโฆษกประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบาย ทส. และนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดย ทส. อาศัยอำนาจตามมาตรา 20 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน .. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (คำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 7/2564 ลงวันที่ 18 มกราคม .. 2564 เรื่อง แต่งตั้งโฆษกประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

 

การแต่งตั้งโฆษกกระทรวงพลังงาน 

          คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ การแต่งตั้งโฆษกกระทรวงพลังงาน (พน.) เนื่องจาก นายวัชระ กรรณิการ์ ข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ลาออกจากตำแหน่งโฆษก พน. ดังนั้น เพื่อให้การสร้างความรับรู้ความเข้าใจและการบริหารข้อมูลข่าวสารของ พน. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้ง นายสมภพ พัฒนอริยางกูล ผู้ช่วยปลัด พน. เป็น โฆษก พน. ซึ่ง พน. ได้มีคำสั่ง พน. ที่ 32/2563 เรื่อง แต่งตั้งโฆษกกระทรวงพลังงาน ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ด้วยแล้ว

 

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอแต่งตั้ง พลตำรวจตรี ปิยะพันธ์ ปิงเมือง รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง) ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง) แทนตำแหน่งที่ว่าง และส่งให้วุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนคณะรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามมาตรา 57 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน .. 2551 และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน .. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 15 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A2522

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!