หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV5 copy copyผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศ ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศ สภาผู้แทนราษฎร

          คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางป้องกันและ แก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศ ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศ สภาผู้แทนราษฎร ตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ และแจ้งให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทราบต่อไป

          เรื่องเดิม 

          1. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (สผ.) ได้เสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศ ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศ สภาผู้แทนราษฎร มาเพื่อดำเนินการ โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้มีข้อสังเกตให้รัฐบาลจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศระดับชาติและดำเนินการ ดังนี้ (1) แนวทางการป้องกันก่อนการเกิดเหตุ (2) แนวทางการดำเนินการของภาครัฐเมื่อเกิดเหตุ (3) แนวทางการแก้ไข ฟื้นฟู และเยียวยาหลังการเกิดเหตุ (4) ควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศเกี่ยวกับบทนิยามกระทำชำเรา” “คุกคามทางเพศ” (5) ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศ

          2. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี พิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ ยธ. เป็นหน่วยงานหลักรับรายงานพร้อมทั้งข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) สำนักงานอัยการสูงสุด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของรายงานพร้อมทั้งข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

          ข้อเท็จจริง 

          ยธ. ได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานตามข้อ 2. และได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมด้วย ได้แก่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการคลัง สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สภาทนายความ กรมประชาสัมพันธ์ กรมคุมประพฤติ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาชน กรมราชทัณฑ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานกิจการยุติธรรม และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้ พม. โดยคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ ดำเนินการขับเคลื่อนแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศ โดยยกระดับให้เป็นวาระแห่งชาติ มีการบูรณาการในการทำงานร่วมกัน และติดตามและวางแผนปฏิบัติงานในระยะยาว พร้อมทั้งรับประเด็นที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เสนอ ไปพิจารณาศึกษาเพิ่มเติม และมอบหมายให้ ยธ. โดยคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พิจารณายกระดับการดำเนินการขับเคลื่อนแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเรา และการล่วงละเมิดทางเพศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกระบวนการยุติธรรม และที่ประชุมได้มีข้อสังเกต ดังนี้ (1) แนวทางการป้องกันก่อนการเกิดเหตุ เห็นควรมีการสร้างเจตคติและ การระมัดระวังตนเองเพื่อป้องกันการกระทำความผิดจากพฤติกรรมที่ต้องลักษณะของการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ (2) แนวทางการดำเนินการของภาครัฐเมื่อเกิดเหตุ เห็นควรให้คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติดำเนินการประสานงานเพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติในเรื่องการสอบถามข้อเท็จจริงต่อผู้เสียหายให้เป็นแนวทางเดียวกัน (3) แนวทางการแก้ไข ฟื้นฟู และเยียวยาหลังการเกิดเหตุ เห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม (4) ควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศเกี่ยวกับบทนิยามกระทำชำเรา” “คุกคามทางเพศเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน อาจให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่รับผิดชอบไปดำเนินการปรับปรุงแนวทางและจัดทำคู่มือให้กับเจ้าหน้าที่ในทางปฏิบัติ (5) ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศ เห็นควรให้มีการดำเนินการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นการนำเสนอสื่อข่าวหรือสื่อบันเทิงในรูปแบบต่างๆ มาตรการเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครู กรณีการล่วงละเมิดทางเพศต่อนักเรียนและผู้อยู่ในความดูแล

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 15 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A2511

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!