หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV การกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 3 กลุ่มสาขาอาชีพ 13 สาขาอาชีพ

          คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป [เป็นการดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน .. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 88 ที่บัญญัติให้คณะกรรมการค่าจ้างประกาศกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ หรืออัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือโดยเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา] ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

          1. เดิม รง. โดยคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 20 ได้ออกประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 โดยมีการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือไปแล้ว รวม 83 สาขาอาชีพ เพื่อให้ลูกจ้างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในแต่ละสาขาอาชีพและแต่ละระดับได้รับค่าจ้างที่เหมาะสม เป็นธรรม สอดคล้องกับทักษะฝีมือ ความรู้ ความสามารถ และการจ้างงานในตลาดแรงงาน ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับในปัจจุบัน (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ

          2. คณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ได้พิจารณา (ร่าง) อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 3 กลุ่มสาขาอาชีพ (กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหการ กลุ่มสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และกลุ่มสาขาอาชีพช่างเครื่องกล) 14 สาขาอาชีพ ตามที่คณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือทั้ง 3 คณะ เสนอ (คณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหการ กลุ่มสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และกลุ่มสาขาอาชีพช่างเครื่องกล) โดยมีมติ ดังนี้

                  2.1 เห็นชอบต่ออัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 3 กลุ่มสาขาอาชีพ 13 สาขาอาชีพ ตาม (ร่าง) อัตราค่าจ้างฯ ที่คณะอนุกรรมการฯ ทั้ง 3 คณะ เสนอ โดยสาขาอาชีพพนักงานขับรถบรรทุกให้ชะลอการออกประกาศฯ และให้มีการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพพนักงานขับรถบรรทุก ให้ครอบคลุมรถบรรทุกทุกประเภทก่อน แล้วจึงนำมาพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (เนื่องจากมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพพนักงานขับรถบรรทุก ที่เสนอมามีเพียงรถบรรทุก 4 ล้อ 6 ล้อ และ 10 ล้อ ซึ่งยัง ไม่ครอบคลุมรถบรรทุกทุกประเภท) ดังนี้

หน่วย : บาท/วัน

กลุ่มสาขาอาชีพ/สาขาอาชีพ

ระดับ 1

ช่วงห่าง

ระดับ 2

ช่วงห่าง

ระดับ 3

กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหการ

         

1. ช่างกลึง

460

80

540

90

630

2. ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC

470

85

555

120

675

3. ช่างควบคุมเครื่อง Wire Cut

480

-

-

-

-

4. ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ

465

85

550

80

630

กลุ่มสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

1. ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร

450

-

-

-

-

2. ช่างโทรคมนาคม (ไมโครเวฟและการสื่อสารดาวเทียม)

450

-

-

-

-

3. ช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (Programmable Logic Controller: PLC)

450

90

540

-

-

4. ช่างไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมการจัดประชุม การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล และการแสดงสินค้า (MICE : Meetings Incentives Conventions Exhibitions)

440

-

-

-

-

5. ช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์

450

-

-

-

-

กลุ่มสาขาอาชีพช่างเครื่องกล

         

1. พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า

430

-

-

-

-

2. พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์

430

-

-

-

-

3. ช่างตั้งศูนย์และถ่วงล้อรถยนต์

415

-

-

-

-

4. ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์

415

-

-

-

-

 

                   2.2 เห็นชอบวันที่ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือมีผลใช้บังคับคือ เก้าสิบวันหลังจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 15 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A2509

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!