หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 6มาตรการด้านการเงินเพื่อดูแลและเยียวยาผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงการดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) และเห็นชอบโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ SMEs มีที่ มีเงิน สำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว รวมถึงอนุมัติงบประมาณวงเงินรวม 60 ล้านบาท จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อดำเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำSMEs มีที่ มีเงิน สำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว พร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

          สาระสำคัญ

          กระทรวงการคลังเสนอมาตรการด้านการเงินเพื่อดูแลและเยียวยาผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

          1. การปรับปรุงการดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)

                 1.1 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

                          1) คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 เห็นชอบโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ภายใต้มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 2 โดยธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (...) สนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 40,000 ล้านบาท (ธนาคารออมสิน 20,000 ล้านบาท และ ... 20,000 ล้านบาท) ให้แก่ประชาชนที่มีอาชีพอิสระไม่มีรายได้ประจำหรือเกษตรกรรายย่อยคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อเดือน ระยะเวลากู้ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน (ระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน) และอนุมัติงบประมาณชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non - Performing Loans : NPLs) ร้อยละ 100 สำหรับ NPLs ที่ไม่เกินร้อยละ 50 ของสินเชื่อที่อนุมัติทั้งหมด รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000 ล้านบาท (ร้อยละ 100 * ร้อยละ 50 * วงเงิน 40,000 ล้านบาท) โดยแบ่งเป็นของธนาคารออมสินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท และ ... ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

                          2) คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 อนุมัติงบประมาณเพื่อชดเชยต้นทุนการดำเนินงานในอัตราร้อยละ 2 ของวงเงินสินเชื่ออนุมัติเป็นระยะเวลา 2 ปี สำหรับการดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,600 ล้านบาท (วงเงิน 40,000 ล้านบาท * ร้อยละ 2 * ระยะเวลา 2 ปี) โดยแบ่งเป็นของธนาคารออมสินไม่เกิน 800 ล้านบาท และธ... ไม่เกิน 800 ล้านบาท

                          3) คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) จากเดิมสิ้นสุดรับขอสินเชื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เป็นสิ้นสุดรับขอสินเชื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564

                 1.2 การปรับปรุงแนวทางการให้ความช่วยเหลือ

                           วันที่ 18 มกราคม 2564 ธนาคารออมสินอนุมัติสินเชื่อไปแล้วจำนวน 1,732,846 ราย จำนวนเงิน 17,328.46 ล้านบาท และ ... อนุมัติสินเชื่อไปแล้วจำนวน 883,067 ราย จำนวนเงิน 8,797 ล้านบาท อย่างไรก็ดี จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ทำให้มีผู้ได้รับสินเชื่อตามโครงการแจ้งความประสงค์ขอผ่อนปรนเงื่อนไขการผ่อนชำระหนี้หรือขยายระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นจำนวนมาก เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการสั่งปิดสถานประกอบการ ถูกเลิกจ้าง และตกงาน ทำให้ขาดสภาพคล่องและไม่มีรายได้เพียงพอที่จะชำระหนี้ ซึ่งหากไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด อาจส่งผลต่อประวัติการชำระสินเชื่อในระบบเครดิตบูโร ทำให้ขาดโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนในระบบสถาบันการเงิน และอาจก่อให้เกิดปัญหาการพึ่งพาหนี้นอกระบบในอนาคต ดังนั้น เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินให้กับประชาชน จึงเห็นควรทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จำยสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดังนี้

                          1) ขยายระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเพิ่มเติม จากเดิ 6 เดือน เป็นไม่เกิน 12 เดือน โดยให้ธนาคารออมสินและ ... สามารถกำหนดระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ตามความเหมาะสมเป็นรายกรณีสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้เป็นไปตามที่ธนาคารออมสินและ ... กำหนด

                          2) ขยายระยะเวลากู้ จากเดิมม่เกิน 2 ปี 6 เดือน เป็นไม่เกิน 3 ปี

                          ทั้งนี้ การปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดภาระงบประมาณเพิ่มขึ้น เนื่องจากยังอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณชดเชยเดิมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 มีนาคม 2563 รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ ยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์โครงการเดิมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 และวันที่ 12 มกราคม 2564

          2. โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ SMEs มีที่ มีเงิน สำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว

                 2.1 วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กิจการ และเพื่อไถ่ถอนจากการขายฝากเอกชนที่ทำสัญญาขายฝาก

                 2.2 กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการ SMEs ในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและสาขาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง (Supply Chain) ที่มีที่ดินว่างเปล่า และ/หรือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีเอกสารสิทธิเป็นโฉนดที่ดิน

                 2.3 วิธีดำเนินงาน : ธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำวงเงินรวม 10,000 ล้านบาท ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและ Supply Chain โดยใช้ที่ดินว่างเปล่า และ/หรือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีเอกสารสิทธิเป็นโฉนดที่ดินเป็นหลักประกัน และไม่ต้องผ่านการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร วงเงินสินเชื่อต่อรายไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมินที่ดินของทางราชการ สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทกรณีผู้กู้เป็นบุคคลธรรมดา และสูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาทกรณีผู้กู้เป็นนิติบุคคล ระยะเวลากู้ 3 ปี คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.10 ต่อปีในปีแรก ร้อยละ 0.99 ต่อปีในปีที่ 2 และร้อยละ 5.99 ต่อปีในปีที่ 3

                 2.4 ระยะเวลาดำเนินงาน : ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารออมสินได้ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน และให้ธนาคารออมสินเบิกจ่ายสินเชื่อให้เสร็จสิ้นภายใน 6 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสุดรับคำขอกู้

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 15 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A2507

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!