หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV3 copyการจัดทำประกาศ (Declaration) เกี่ยวกับสถานะอาวุธนิวเคลียร์สำหรับสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons – TPNW)

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศสำหรับสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ (ร่างประกาศฯ) และให้กระทรวงการต่างประเทศ โดยคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก จัดทำและนำส่งประกาศดังกล่าวต่อเลขาธิการสหประชาชาติ หากมีการแก้ไขร่างประกาศดังกล่าวในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญหรือ ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาดำเนินการโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ

          ร่างประกาศฯ มีสาระสำคัญ ดังนี้

          1. ราชอาณาจักรไทยไม่เคยเป็นเจ้าของ ครอบครอง หรือควบคุมอาวุธนิวเคลียร์หรือ ระเบิดนิวเคลียร์อื่นๆ รวมถึงไม่เคยมีโครงการด้านอาวุธนิวเคลียร์ก่อนที่สนธิสัญญาฯ จะมีผลใช้บังคับ

          2. ราชอาณาจักรไทยไม่เคยเป็นเจ้าของ ครอบครอง หรือควบคุม อาวุธนิวเคลียร์หรือ ระเบิดนิวเคลียร์อื่นๆ

          3. ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์หรือระเบิดนิวเคลียร์อื่นๆ ในอาณาเขตของราชอาณาจักรไทยหรือ ที่ใดภายใต้เขตอำนาจการควบคุมของราชอาณาจักรไทยที่รัฐอื่นเป็นเจ้าของ ครอบครอง หรือควบคุม

         ไทยได้ลงนามและให้สัตยาบันสนธิสัญญาฯ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ซึ่งเป็นหนึ่งในสามประเทศแรกที่ได้ลงนามและให้สัตยาบัน และฮอนดูรัสเป็นรัฐผู้ให้สัตยาบันสารลำดับที่ 50 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 ส่งผลให้สนธิสัญญาฯ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 ดังนั้น ไทยจึงต้องเร่งเสนอร่างประกาศฯ ไปยังเลขาธิการสหประชาชาติ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสนธิสัญญาฯ (ตรงกับวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564) ทั้งนี้ กระทรวงการต่างโดยคณะผู้แทนถาวรไทย ประจำสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก จะได้จัดทำและนำส่งประกาศ ต่อเลขาธิการสหประชาชาติต่อไป

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 15 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A2505

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!