หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 7เอกสารถ้อยแถลงเพื่อดำเนินงาน (Statement of Undertaking : SoU) ของกลุ่มดำเนินงานด้านกรดไนตริกเพื่อสภาพภูมิอากาศ (Nitric Acid Climate Action Group : NACAG)

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อเอกสารถ้อยแถลงเพื่อการดำเนินงาน (Statement of Undertaking : SoU) ของกลุ่มดำเนินงานด้านกรดไนตริกเพื่อสภาพภูมิอากาศ (Nitric Acid Climate Action Group : NACAG) โดยเห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้แทนประเทศไทยลงนามในเอกสารดังกล่าว มอบหมายให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้กลุ่ม NACAG ของประเทศไทยให้สอดคล้องกับเอกสาร SoU และมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำผลการลดก๊าซไนสตรัสออกไซด์จากสถานประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่ม NACAG ไปใช้เพื่อบรรลุตามเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (Nationally Determined Contribution : NDC) ของประเทศไทย และไม่นำไปใช้ในแนวทางความร่วมมือที่อ้างถึงในวรรค 2 หรือกลไกที่อ้างถึงในวรรค 4 ของข้อ 6 ของความตกลงปารีส ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ

          เอกสาร SoU ของกลุ่ม NACAG มีรายละเอียด ดังนี้

          1. ยืนยันต่อวัตถุประสงค์ของกลุ่ม NACAG ที่มุ่งยุติการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และประเทศไทยตกลงที่จะดำเนินการภายใต้พันธกรณีหลังปี .. 2566 (.. 2023) ที่จะออกแบบและดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อสร้างความมั่นใจว่า สถานประกอบการผลิตกรดไนตริกทั้งหมดในประเทศไทย วันที่ 1 มกราคม 2567 (.. 2024) จะคงติดตั้งเทคโนโลยีเพื่อลดการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์จากวงจรการผลิตที่มีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจะจัดให้มีกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อติดตามและรายงานการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์ในสถานประกอบการดังกล่าวทั้งหมด (สำนักเลขาธิการ NACAG เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายการติดตั้งเทคโนโลยี) และสถานประกอบการผลิตกรดไนตริกที่ก่อตั้งภายหลังวันที่ 1 มกราคม 2567 จะมีการดำเนินมาตรการที่เหมาะสม เช่น กฎหมายกรอบแรงจูงใจ ข้อตกลงโดยสมัครใจ เป็นต้น เพื่อให้มีการติดตั้งเทคโนโลยีเพื่อลดการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์จากวงจรการผลิตที่มีประสิทธิผล รวมถึงจะจัดให้มีกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อติดตามและรายงานการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์ในสถานประกอบการดังกล่าว (สถานประกอบการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเทคโนโลยีเอง

          2. ให้คำมั่นว่าภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (.. 2023) ผลการลดก๊าซไนตรัสออกไซด์ในประเทศไทยที่ดำเนินการภายใต้สถานประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่ม NACAG ต้องไม่ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการชดเชยคาร์บอนระหว่างประเทศหรือการซื้อขายคาร์บอนระหว่างประเทศในรูปแบบอื่น ไม่ว่าจะเป็นตลาดที่มีกฎระเบียบบังคับหรือโดยสมัครใจ แต่สามารถใช้สำหรับการชดเชยคาร์บอนภายในประเทศหรือการซื้อขายคาร์บอนภายในประเทศได้

          3. ให้คำมั่นว่าการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์จะยังคงอยู่ในขอบเขตของ NDC ต่อไป และผลการลดก๊าซไนตรัสออกไซด์ในประเทศไทยที่ดำเนินการภายใต้สถานประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่ม NACAG จะถูกนำไปใช้เฉพาะส่วนของเป้าหมาย NDC ของประเทศไทยเท่านั้น

          4. ให้คำมั่นว่าผลการลดก๊าซไนตรัสออกไซด์ในประเทศไทยที่ดำเนินการภายใต้สถานประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่ม NACAG ต้องไม่ถูกใช้ภายใต้แนวทางความร่วมมือที่อ้างถึงในวรรค 2 หรือในกลไกที่อ้างถึงในวรรค 4 ของข้อ 6 ของความตกลงปารีส

          ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับ เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศไทยในการแสดงเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเข้าร่วมกลุ่ม NACAG และเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกในการลดก๊าซเรือนกระจก

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 15 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A2503

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!