หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 1มติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง 9 กุมภาพันธ์ 2564

 

รายชื่อผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของรองนายกรัฐมนตรีและส่วนราชการ (จำนวน 7 ราย

          คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอรายชื่อผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของรองนายกรัฐมนตรีและส่วนราชการ (จำนวน 7 ราย) ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กระทรวงแรงงาน (รง.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตช.) เนื่องจาก ปคร. ของรองนายกรัฐมนตรีและส่วนราชการดังกล่าวที่ได้รับการแต่งตั้งมีการแต่งตั้งใหม่ เกษียณอายุราชการ และโยกย้ายเปลี่ยนตำแหน่ง ซึ่ง สลค. ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ ปคร. ทั้ง 7 ราย ดังกล่าวแล้วว่า เป็นไปตามข้อ 5 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา .. 2551 ดังนี้

 

รองนายกรัฐมนตรี/ส่วนราชการ

รายชื่อ ปคร.

1. รองนายกรัฐมนตรี

(นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์)

นายเอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

2. พม.

นายอนุกูล ปีดแก้ว

รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

3. อว.

นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

4. รง.

นางสาวบุปผา เรืองสุด

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

5. ศธ.

นายวีระ แข็งกสิการ 

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

6. สธ.

นายสุระ วิเศษศักดิ์ 

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

7. ตช.

พลตำรวจโท อัคราเดช พิมลศรี

ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

 

การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

          คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 18/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

          นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา และเพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อน เร่งรัดและผลักดันการนำนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีไปสู่การปฏิบัติ เชื่อมโยงและบูรณาการดำเนินงานของส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ รวมถึงติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้นโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีบรรลุผลสำเร็จ

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน .. 2534 นายกรัฐมนตรีจึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เรียกโดยย่อว่า กตน. มีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังนี้

          1. องค์ประกอบ

                  1.1 รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย  ประธานกรรมการ

                  1.2 เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  รองประธานกรรมการ

                  1.3 โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  กรรมการ

                  1.4 เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  กรรมการ

                  1.5 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  กรรมการ

                  1.6 ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ  กรรมการ

                  1.7 เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ  กรรมการ

                  1.8 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  กรรมการ

                  1.9 เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  กรรมการ

                  1.10 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  กรรมการ

                  1.11 เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  กรรมการ

                  1.12 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ กรรมการ

                  1.13 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร (นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม กรรมการ

                  1.14 ผู้แทนกระทรวงกลาโหม กรรมการ

                  1.15 ผู้แทนกระทรวงการคลัง กรรมการ

                  1.16 ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ กรรมการ

                  1.17 ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรรมการ

                  1.18 ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์  กรรมการ

                  1.19 ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  กรรมการ

                  1.20 ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรรมการ

                  1.21 ผู้แทนกระทรวงคมนาคม  กรรมการ

                  1.22 ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ

                  1.23 ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  กรรมการ

                  1.24 ผู้แทนกระทรวงพลังงาน  กรรมการ

                  1.25 ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์  กรรมการ

                  1.26 ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย  กรรมการ

                  1.27 ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม  กรรมการ

                  1.28 ผู้แทนกระทรวงแรงงาน  กรรมการ

                  1.29 ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม  กรรมการ

                  1.30 ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ  กรรมการ

                  1.31 ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข  กรรมการ

                  1.32 ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม  กรรมการ

                  1.33 ผู้แทนสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง  กรรมการ

                  1.34 ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี กรรมการ

                  1.35 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ได้รับมอบหมาย  กรรมการและเลขานุการร่วม   

                  1.36 รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมาย  กรรมการและเลขานุการร่วม

                  1.37 รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมาย  กรรมการและเลขานุการร่วม

                  1.38 ผู้อำนวยการกองประสานนโยบายและยุทธศาสตร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

                  1.39 เจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

                  1.40 เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมาย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

                  1.41 เจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 2 คน  ผู้ช่วยเลขานุการ

          2. หน้าที่และอำนาจ

                 2.1 ติดตาม ขับเคลื่อน และเร่งรัดส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้นำนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีไปปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีบรรลุผลสำเร็จ และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล

                 2.2 บูรณาการข้อมูลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน และเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจและวินิจฉัยสั่งการของนายกรัฐมนตรี

                 2.3 เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

                 2.4 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี และเสนอรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเป็นประจำทุกเดือน

                 2.5 ประสานการเชื่อมโยงฐานข้อมูลสารสนเทศกับส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ เพื่อการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

                 2.6 รวบรวมและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่และสร้างการรับรู้ของประชาชน

                 2.7 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานได้ตามความจำเป็น

                 2.8 ประสานความร่วมมือจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเอกสารหลักฐานหรือให้ข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ได้

                 2.9 ดำเนินการอื่นๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

          3. กลไกการทำงาน

                 ให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานกลางในการประสานและรวบรวมข้อมูลความเห็น รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี จากผู้ประสานงานของแต่ละกระทรวง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการอื่นตามที่ได้รับการร้องขอต่อไป

                ให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่ได้รับแต่งตั้ง สำหรับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้เบิกจ่ายตามระเบียบทางราชการ และการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ .. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้เบิกจ่ายจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

          ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม .. 2564 เป็นต้นไป

 

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการต่างประเทศ

          คณะรัฐมนตรีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้งข้าราชการ พลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้

          1. นางศิริลักษณ์ นิยม อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต กรุงโคเปนเฮเกน ราชอาณาจักรเดนมาร์ก

          2. นางสาวชวนาถ ทั่งสัมพันธ์ รองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต กรุงเฮลซิงกิ สาธารณรัฐฟินแลนด์

          ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป ซึ่งการแต่งตั้งข้าราชการให้ไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำต่างประเทศทั้ง 2 ราย ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ

 

การต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของเอกอัครราชทูต (กระทรวงการต่างประเทศ

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอการต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 3 ราย ดังนี้

          1. นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งดำรงตำแหน่งดังกล่าวจะครบการต่อเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1) ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ต่อไปอีก (ครั้งที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 (นายธีรวัฒน์ฯ จะเกษียณอายุราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2564) 

          2. นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ซึ่งดำรงตำแหน่งดังกล่าวครบ 4 ปี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อไปอีก 1 ปี (ครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 

          3. นายพรพงศ์ กนิษฐานนท์ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต กรุงอัมมาน ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน ซึ่งดำรงตำแหน่งดังกล่าวจะครบ 4 ปี ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อไปอีก (ครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 (นายพรพงศ์ฯ จะเกษียณอายุราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2564) 

 

ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมชุดใหม่ จำนวน 9 คน ดังนี้

          1. นายประพันธ์ เทียนวิหาร  ผู้แทนเกษตรกร

          2. นายเด่นณรงค์ ธรรมมา  ผู้แทนเกษตรกร

          3. นายมีชัย ดีมะการ  ผู้แทนเกษตรกร

          4. นายบุญช่วย มหิวรรณ  ผู้แทนเกษตรกร

          5. นายเผด็จ ดิฐษดี  ผู้แทนเกษตรกร

          6. นายสุวิทย์ ไทยเอียด  ผู้แทนเกษตรกร

          7. นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส  ผู้ทรงคุณวุฒิ

          8. นายเกษมสันต์ จิณณวาโส  ผู้ทรงคุณวุฒิ

          9. นายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ

          ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

 

แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา 

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา แทนคณะกรรมการที่ครบวาระ ดังนี้

          1. นายประยูร ดำรงชิตานนท์  ประธานกรรมการ

          2. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ (ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรรมการ

          3. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์  กรรมการ

          4. นายสมิทธิ ดารากร อยุธยา  กรรมการ

          5. นายภัทระ คำพิทักษ์  กรรมการ

          6. นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์  กรรมการ

          7. นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) กรรมการ

          ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

 

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 

          คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์จอมพงศ์ มงคลวนิช เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ แทนผู้ที่ลาออก และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

 

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงสาธารณสุข

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นางสุพัชรี ธรรมเพชร เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 9 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A2342

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!