หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 5ร่างประกาศคณะกรรมการปิโตรเลียม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดพื้นที่ที่จะดำเนินการสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมในรูปแบบของสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือสัญญาจ้างบริการ (ฉบับที่ 2) .. ....

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศคณะกรรมการปิโตรเลียม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดพื้นที่ที่จะดำเนินการสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมในรูปแบบของสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือสัญญาจ้างบริการ (ฉบับที่ 2) .. .... ตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

          ทั้งนี้ พน. เสนอว่า

          1. โดยที่ข้อ 5 วรรคหนึ่ง ของประกาศปิโตรเลียม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดพื้นที่ที่จะดำเนินการสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมในรูปแบบของสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือสัญญาจ้างบริการ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ได้กำหนดให้มีการทบทวนโอกาสพบปิโตรเลียมในเชิงพาณิชย์ของประเทศไทย โอกาสพบปิโตรเลียมในเชิงพาณิชย์ของภูมิภาคธรณีวิทยาปิโตรเลียม และการพิจารณารูปแบบการให้สิทธิสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมของแต่ละภูมิภาคธรณีวิทยาปิโตรเลียมทุกๆ 3 ปี นับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ซึ่งครบกำหนด 3 ปี ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

          2. ในปี 2564 พน. อยู่ระหว่างเตรียมการเปิดให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม พน. โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจึงได้ดำเนินการทบทวนโอกาสพบปิโตรเลียมในเชิงพาณิชย์ของประเทศไทยและของภูมิภาคธรณีวิทยาปิโตรเลียม และการพิจารณารูปแบบการให้สิทธิสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมของแต่ละภูมิภาคธรณีวิทยาปิโตรเลียม เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศดังกล่าว โดยได้พิจารณาข้อมูลการเจาะหลุมสำรวจในปี 2560 – 2562 กับข้อมูลการเจาะหลุมสำรวจตั้งแต่ปี 2514 – 2559 เพื่อทบทวนโอกาสพบปิโตรเลียมในเชิงพาณิชย์ของประเทศไทย และโอกาสพบปิโตรเลียมในเชิงพาณิชย์ของภูมิภาคธรณีวิทยาปิโตรเลียมโดยปรากฏผลการทบทวน ดังนี้

                 2.1 โอกาสพบปิโตรเลียมในเชิงพาณิชย์ของประเทศไทย ร้อยละ 38 (ลดลงจากร้อยละ 39)

                 2.2 โอกาสพบปิโตรเลียมในเชิงพาณิชย์ของภูมิภาคธรณีวิทยาปิโตรเลียมตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 13 (ลดลงจากร้อยละ 14)

                 2.3 โอกาสพบปิโตรเลียมในเชิงพาณิชย์ของภูมิภาคธรณีวิทยาปิโตรเลียมเหนือและกลาง ร้อยละ 30 (ลดลงจากร้อยละ 31)

                 2.4 โอกาสพบปิโตรเลียมในเชิงพาณิชย์ของภูมิภาคธรณีวิทยาปิโตรเลียมทะเลอ่าวไทย ร้อยละ 49 (ลดลงจากร้อยละ 50)

                 2.5 โอกาสพบปิโตรเลียมในเชิงพาณิชย์ของภูมิภาคธรณีวิทยาปิโตรเลียมใต้บนบก และภูมิภาคธรณีวิทยาปิโตรเลียมทะเลอันดามัน ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

                 ทั้งนี้ ผลของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ได้ทำให้การพิจารณารูปแบบการให้สิทธิสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมของแต่ละภูมิภาคธรณีวิทยาปิโตรเลียมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

          3. ประกอบกับมาตรา 23 วรรคสี่ บัญญัติให้การกำหนดให้ที่ใดสมควรที่จะดำเนินการสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียม ในรูปแบบของสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิตหรือสัญญาจ้างบริการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษาโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ดังนั้น พน. จึงได้ยกร่างประกาศคณะกรรมการปิโตรเลียม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดพื้นที่ที่จะดำเนินการสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียม ในรูปแบบของสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือสัญญาจ้างบริการ (ฉบับที่ 2) .. .... เพื่อปรับปรุงเอกสารหมายเลข 1 ท้ายประกาศคณะกรรมการปิโตรเลียม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดพื้นที่ที่จะดำเนินการสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมในรูปแบบของสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือสัญญาจ้างบริการ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 และให้ใช้เป็นเอกสารหมายเลข 1 ท้ายร่างประกาศในเรื่องนี้แทน ซึ่งคณะกรรมการปิโตรเลียมได้เห็นชอบร่างประกาศดังกล่าวแล้ว

          จึงได้เสนอร่างประกาศคณะกรรมการปิโตรเลียม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดพื้นที่ที่จะดำเนินการสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมในรูปแบบของสัมปทานสัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือสัญญาจ้างบริการ (ฉบับที่ 2) .. .... มาเพื่อดำเนินการ

          สาระสำคัญของร่างประกาศ

          ให้ยกเลิกเอกสารหมายเลข 1 ท้ายประกาศคณะกรรมการปิโตรเลียม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดพื้นที่ที่จะดำเนินการสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมในรูปแบบของสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือสัญญาจ้างบริการ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 และให้ใช้เอกสารหมายเลข 1 ท้ายร่างประกาศนี้แทน ดังนี้

 

ประเทศไทย/ภูมิภาคธรณีวิทยาปิโตรเลียม

โอกาสพบปิโตรเลียมในเชิงพาณิชย์ (ร้อยละ)

ประกาศฯ

ผลการทบทวน (ร่างประกาศ)

1. ประเทศไทย

39

38

2. ภูมิภาคธรณีวิทยาปิโตรเลียมตะวันออกเฉียงเหนือ

14

13

3. ภูมิภาคธรณีวิทยาปิโตรเลียมเหนือและกลาง

31

30

4. ภูมิภาคธรณีวิทยาปิโตรเลียมใต้บนบก

0

0

5. ภูมิภาคธรณีวิทยาปิโตรเลียมทะเลอ่าวไทย

50

49

6. ภูมิภาคธรณีวิทยาปิโตรเลียมทะเลอันดามัน

0

0

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 9 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A2341

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!