หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 4ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ของข้าราชการพลเรือนกลาโหม .. ....

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้

          1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ของข้าราชการพลเรือนกลาโหม .. .... ตามที่กระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้ตรวจพิจารณาร่วมกับร่างพระราชกฤษฎีการะเบียบข้าราชการพลเรือนกลาโหม .. .... ในคราวเดียวกัน ตามความเห็นของสำนักงาน .. แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

          2. รับทราบแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่ กห. เสนอ

          3. ให้ กห. รับความเห็นของกระทรวงการคลัง สำนักงาน .. สำนักงาน .. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างหน่วยงานและระบบค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ และสำนักงาน ... ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

          สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ

          เป็นการกำหนดอัตราเงินเดือน อัตราเงินประจำตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน การให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่ประจำอยู่ในต่างประเทศหรือที่มีเหตุพิเศษ เงินเพิ่มผู้ชำนาญงานและเงินเพิ่มอื่น เงินช่วยเหลือ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการพลเรือนกลาโหมตามประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับที่กำหนดไว้ ได้แก่ ประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ ประเภทอำนวยการ ประเภทบริหาร ประเภทสอนและวิจัย และกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ

          ทั้งนี้ กห. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและได้เผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็นพร้อมการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายผ่านทางเว็บไซต์ ให้ประชาชนได้รับทราบแล้วตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี (19 พฤศจิกายน 2562) เรื่อง การดำเนินการเพื่อรองรับและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมาย และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย .. 2562 และได้จัดทำแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง กรอบสาระสำคัญ และกรอบระยะเวลาของกฎหมายลำดับรองที่จะออกตามร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้แล้ว จำนวน 6 ฉบับ

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 9 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A2340

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!