หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV4 copy copyร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น .. ....

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น .. .... ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป และมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย รับข้อเสนอของคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนที่ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติสำหรับรักษาช้างป่า พระพุทธศักราช 2464 และพระราชบัญญัติสำหรับรักษาช้างป่า (ฉบับที่ 2) .. 2503 ไปประกอบการพิจารณาในคราวเดียวกันด้วย

          ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น .. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ เป็นการยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นและไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันหรือมีความซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่นที่ตราขึ้นในภายหลัง รวม 7 ฉบับ ซึ่งการยกเลิกกฎหมายดังกล่าวจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายในภาพรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน รวมทั้งลดอุปสรรคในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และยังเป็นการลดภาระต่อรัฐในเรื่องงบประมาณในการบังคับใช้กฎหมายและลดภาระต่อประชาชนผู้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมาย ตลอดจนเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับบทบัญญัติในมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้

          สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ

          ยกเลิกกฎหมายที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น รวม 7 ฉบับ ได้แก่

          1. พระราชบัญญัติจัดการฝึกและอบรมเด็กบางจำพวก พุทธศักราช 2479

          2. พระราชกำหนดควบคุมและดำเนินงานภารธุระการทำเหมืองแร่ทองคำ พุทธศักราช 2483

          3. พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการไฟฟ้า พุทธศักราช 2484 

          4. พระราชบัญญัติกำหนดวิธีปฏิบัติแก่บุคคลซึ่งเผยแพร่ข่าวอันเป็นการทำให้เสียสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่มีสนธิสัญญาทางไมตรีกับประเทศไทย ในภาวะสงคราม พุทธศักราช 2488

          5. พระราชบัญญัติกำหนดวิธีการระงับการค้ากำไรเกินสมควรจากราชการ ..2491

          6. พระราชบัญญัติจัดการฝึกและอบรมเด็กบางจำพวก (ฉบับที่ 2) .. 2501 

          7. พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี .. 2548 

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 9 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A2339

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!