หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV5 copy copyร่างกฎ .. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ รวม 3 ฉบับ

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบ ดังนี้

          1. อนุมัติ 

                (1) ร่างกฎ .. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภททั่วไป ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม .. .... 

                (2) ร่างกฎ .. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการ ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม .. .... 

                (3) ร่างกฎ .. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทอำนวยการ ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม .. ....

                รวม 3 ฉบับ ตามที่สำนักงาน .. เสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้

          2. ให้สำนักงาน .. รับความเห็นของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

          3. เห็นชอบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอร่างกฎ .. ต่อคณะรัฐมนตรี โดยถือเป็นหลักการว่าเมื่อร่างกฎ .. ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ส่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป เว้นแต่สำนักงาน .. จะได้เสนอขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นการเฉพาะ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ

          ทั้งนี้ สำนักงาน .. เสนอว่า

          1) โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน .. 2551 มาตรา 63 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญในหรือต่างกระทรวงหรือกรม แล้วแต่กรณี ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ .. ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว สำนักงาน .. จึงได้ยกร่างกฎ .. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ รวม 3 ฉบับ ซึ่งเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการย้าย การโอน และการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญในหรือต่างกระทรวงหรือกรม สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ และประเภทอำนวยการ

          2) ในคราวประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (.) ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบร่างกฎ .. รวม 3 ฉบับ ในข้อ 1. แล้ว

          3) สำนักงาน .. ได้นำร่างกฎ .. รวม 3 ฉบับ ในข้อ 1. ไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้ว โดยได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 และรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน .. ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2563 

          4) โดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (19 พฤศจิกายน 2551) เห็นชอบร่างกฎ .. ที่ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน .. 2551 ที่ได้ผ่านการพิจารณาจาก .. และ ... วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกรรมการกฤษฎีกาเกือบทั้งคณะ ตามที่สำนักงาน .. เสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้ โดยไม่ต้องส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาร่างกฎ .. ดังกล่าวอีก ดังนั้น เมื่อร่างกฎ .. รวม 3 ฉบับ ตามข้อ 1. ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว จึงสมควรให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใช้บังคับต่อไป โดยไม่ต้องส่งคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีก

          จึงได้เสนอร่างกฎ .. รวม 3 ฉบับ มาเพื่อดำเนินการ

          สาระสำคัญของร่างกฎ .

 

หัวข้อ

ร่างกฎ .. ตาม (1)

(ประเภททั่วไป)

 

ร่างกฎ .. ตาม (2)

(ประเภทวิชาการ)

 

ร่างกฎ .. ตาม (3)

(ประเภทอำนวยการ)

การย้ายและโอน

การย้ายและโอนไปดำรงตำแหน่งในสายงานในกลุ่มตำแหน่งเดียวกันทุกระดับ

     เป็นดุลพินิจของผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ

 

การย้ายและโอนผู้ที่ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการในระดับเดียวกับระดับที่จะแต่งตั้ง 

     เป็นดุลพินิจของผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ

 

 

ระดับปฏิบัติงาน

     เป็นดุลพินิจของผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ

ระดับชำนาญงาน อาวุโส และทักษะพิเศษ

     ผู้มีอำนาจดำเนินการได้เมื่อประเมินโดยคณะกรรมการที่ ... กรม แต่งตั้ง

 

ระดับปฏิบัติการ

     ประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลงาน การสอบข้อเขียน หรือวิธีการอื่น

ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ 

     ให้คณะกรรมการที่ ... กรม แต่งตั้งประเมินบุคคลและประเมินผลงาน

ระดับเชี่ยวชาญ 

     ให้คณะกรรมการที่ ... กรม แต่งตั้งประเมินบุคคล และคณะกรรมการที่ ... กระทรวง แต่งตั้งประเมินผลงาน

ระดับทรงคุณวุฒิ 

     ให้คณะกรรมการที่ ... กระทรวง แต่งตั้งประเมินบุคคล และ .. ประเมินผลงาน

 

 

การย้ายและโอนผู้ที่ไม่เคยดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการในระดับเดียวกับระดับที่จะแต่งตั้ง

     ใช้วิธีการเลือกสรรโดยการจัดให้มีบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองและให้มีการคัดเลือกจากบัญชีรายชื่อดังกล่าว เพื่อเสนอผู้มีอำนาจสั่งบรรจุพิจารณา

 

การย้ายและการโอนตำแหน่งประเภทวิชาการ อำนวยการ หรือบริหาร ไปแต่งตั้งดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป

     กระทำได้เฉพาะผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปมาก่อน โดยให้ย้ายหรือโอนมาแต่งตั้งในระดับที่ไม่สูงกว่าระดับที่เคยดำรงอยู่เดิม ในตำแหน่งประเภททั่วไป

 

การย้ายและการโอนตำแหน่งประเภทอำนวยการ หรือบริหาร ไปแต่งตั้งดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 

     กระทำได้เฉพาะผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการมาก่อน

     - หากย้ายหรือโอนมาแต่งตั้งในระดับที่ไม่สูงกว่าระดับที่เคยดำรงอยู่เดิม ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ให้ใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการย้ายหรือการโอนของประเภทวิชาการ

     - หากย้ายหรือโอนมาแต่งตั้งในระดับที่สูงกว่าระดับที่เคยดำรงอยู่เดิม ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ให้ใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการเลื่อนของประเภทวิชาการ

 

   

การเลื่อน

ระดับชำนาญงาน 

     ประเมินความรู้ความสามารถ

ระดับอาวุโส

     ประเมินโดยคณะกรรมการที่ ... กรมแต่งตั้ง

ระดับทักษะพิเศษ 

     แต่งตั้งได้เมื่อ ... กระทรวง มีมติกำหนดตำแหน่งที่จะแต่งตั้งเป็นตำแหน่งระดับทักษะพิเศษ

 

ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ 

     ให้คณะกรรมการที่ ... กรม แต่งตั้งประเมินบุคคลและผลงาน

ระดับเชี่ยวชาญ 

     ให้คณะกรรมการที่ ... กรม แต่งตั้งประเมินบุคคลและคณะกรรมการที่ ... กระทรวง แต่งตั้งประเมินผลงาน

ระดับทรงคุณวุฒิ

     ให้คณะกรรมการที่ ... กระทรวง แต่งตั้งประเมินบุคคล และ .. ประเมินผลงาน

 

การเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น และระดับสูง 

ใช้วิธีการเลือกสรรโดยการจัดให้มีบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง และให้มีการคัดเลือกจากบัญชีรายชื่อดังกล่าว เพื่อเสนอผู้มีอำนาจสั่งบรรจุพิจารณา

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 9 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A2338

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!