หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV10ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน รวม 2 ฉบับ

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหัวนมยางสำหรับขวดนม ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน .. .... และร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหัวนมยางดูดเล่นต้องเป็นไปตามมาตรฐาน .. .... รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

          ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหัวนมยางสำหรับขวดนม ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน .. ... และร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหัวนมยางดูดเล่นต้องเป็นไปตามมาตรฐาน .. .... รวม 2 ฉบับ ที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ เป็นการออกกฎกระทรวงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม .. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหัวนมยางสำหรับขวดนม และหัวนมยางดูดเล่นให้มีความเหมาะสมกับเทคโนโลยีการผลิตในปัจจุบัน และสอดคล้องกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวง รวม 2 ฉบับดังกล่าวแล้ว

          สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

          1. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหัวนมยางสำหรับขวดนม ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน .. .... มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหัวนมยางสำหรับขวดนม ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

          2. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหัวนมยางดูดเล่นต้องเป็นไปตามมาตรฐาน .. .... มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหัวนมยางดูดเล่น ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

          3. ให้ร่างกฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 9 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A2334

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!