หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV6ขออนุมัติดำเนินงานก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 82 สายบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว ในส่วนของงานโยธา ของกรมทางหลวง

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กรมทางหลวงดำเนินงานก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 82 สายบางขุนเทียนบ้านแพ้ว ช่วงเอกชัยบ้านแพ้ว ในส่วนของงานโยธา วงเงินค่าก่อสร้าง 19,700 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทางตามแผนประมาณการรายจ่ายที่จะขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง (กค.) ภายหลังได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ

          สาระสำคัญของเรื่อง

          1. โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายลข 82 สายบางขุนเทียน - ปากท่อ มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดและแบ่งเบาปริมาณจราจรบนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) และเพิ่มโครงข่ายและเป็นทางเลือกการเดินทางสู่พื้นที่ภาคใต้ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 โดยกระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง) ได้วางแผนการดำเนินงานในส่วนแรกช่วงบางขุนเทียน - เอกชัย - บ้านแพ้ว ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างงานโยธาในระยะที่ 1 ช่วงบางขุนเทียน - เอกชัย ด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี คาดว่าแล้วเสร็จในปี 2565

          2. ข้อเสนอของกระทรวงคมนาคมในครั้งนี้เป็นการขออนุมัติดำเนินโครงการฯ ในระยะที่ 2 ช่วงเอกชัย - บ้านแพ้ว ในส่วนของงานโยธา ระยะทางรวม 16.4 กิโลเมตร โดยมีจุดเริ่มต้นบริเวณกิโลเมตร 20 + 295.417 ของทางหลวงหมายเลข 35 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และสิ้นสุดบริเวณกิโลเมตร 36 + 645 ของทางหลวงหมายเลข 35ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วงเงินค่าก่อสร้างรวม 19,700 ล้านบาท ระยะดำเนินการ ปี .. 2564 - 2567 โดยมีอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ (EIRR) เท่ากับ ร้อยละ 19.7 ประกอบกับคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ได้มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ด้วยแล้ว สำหรับแหล่งเงินในการดำเนินโครงการ นั้น ใช้จ่ายจากเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง ซึ่งคณะกรรมการบริหารเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทางในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ได้เห็นชอบให้บรรจุโครงการฯ ไว้ในแผนปฏิบัติการเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง กรมทางหลวง ระยะยาว 5 ปี .. 2563 – 2567 (ฉบับปรับปรุง .. 2564) แล้ว

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 9 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A2333

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!