หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 5ขออนุมัติงบประมาณโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บ สต๊อกจากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ให้แก่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) จำนวน 188.95 ล้านบาท ตามที่ พณ. เสนอ

          สาระสำคัญของเรื่อง

          พณ. รายงานว่า

          1. โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อกมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการดูดซับผลผลิตในกรอบปริมาณ 5 ล้านตัน เป็นระยะเวลา 2 - 6 เดือน โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวที่เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารของรัฐที่ผู้ประกอบการค้าข้าวเป็นลูกค้าอยู่ ตามมูลค่าข้าวเปลือกที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เก็บสต๊อกไว้ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ตามระยะเวลาที่เก็บสต๊อกไว้นับแต่วันที่รับซื้อ (เบิกจ่ายเงินหรือออกตั๋วสัญญาใช้เงิน) โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก (ภายใต้คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ) เป็นผู้พิจารณาอนุมัติจำนวนเงินชดเชย

          2. โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อกปีการผลิต 2560/61 และปีการผลิต 2561/62 มีผลการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงิน วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ดังนี้

 

หัวข้อ

โครงการฯ

ปี 2560/61

โครงการฯ

ปี 2561/62

รวม

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ (ราย)

305

 

270

 

575

 

2. เก็บสต๊อกสูงสุด (ล้านตัน)

3.79

 

3.23

 

7.02

 

3. รายละเอียดงบประมาณ (ล้านบาท)

           

3.1 กรอบวงเงินรวม

940.00

 

572.00

 

1,512.00

 

3.2 คณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยฯ อนุมัติเงินชดเชย

421.61

 

445.76

 

867.37

 

3.3 เบิกจ่ายแล้ว

421.39

 

257.03

 

678.42

 

3.3.1 งบประมาณประจำปี 2563

157.11

 

157.32

 

314.43

 

3.3.2 งบกลาง

264.28

 

-

 

264.28

 

3.3.3 งบกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

-

 

99.71

 

99.71

 

3.4 คงเหลือยังไม่ได้รับจัดสรร (3.2) – (3.3)

0.22

 

188.73

 

188.95

 

 

ทั้งนี้ รวมวงเงินชดเชยดอกเบี้ยที่คณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยฯ อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 188.95 ล้านบาท และอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอรับเงินชดเชยดอกเบี้ยของผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองจากคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด 14 ราย ใน 4 จังหวัด จำนวน 18.10 ล้านบาท (ยังไม่ได้เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณมาในครั้งนี้)

          3. สำนักงบประมาณแจ้งว่า นายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบให้ พณ. โดยกรมการค้าภายในใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ .. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 188.95 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ ปีการผลิต 2560/61 จำนวน 0.22 ล้านบาท และปีการผลิต 2561/62 จำนวน 188.73 ล้านบาท โดยให้เบิกจ่ายในงบรายจ่ายอื่น

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 9 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A2332

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!