หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV8ขออนุมัติการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณและขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณและขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร จากเดิมก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ .. 2563 - 2567 วงเงิน 22,046,000 บาท เป็นก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณระยะเวลา 13 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ .. 2563 - 2575 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2575 วงเงินทั้งสิ้น 81,997,801 บาท (เพิ่มขึ้น 59,951,801 บาท) ตามที่สำนักงานศาลยุติธรรม (ศย.) เสนอ

          สำหรับค่าใช้จ่ายในการเช่าที่ดินในปีงบประมาณ .. 2563 และปีงบประมาณ .. 2564 ให้ ศย. ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ .. 2563 และปีงบประมาณ .. 2564 ที่ได้รับจัดสรรไว้แล้ว สมทบกับเงินรายได้ค่าธรรมเนียมศาล ส่วนภาระงบประมาณในปีต่อไป เห็นควรให้จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นที่ต้องใช้จ่ายในแต่ละปีให้ครบถ้วนตามวงเงินในสัญญาเช่าที่ดินต่อไป ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

          สาระสำคัญของเรื่อง

          ศย. รายงานว่า

          1. สัญญาเช่าที่ดินกับ รฟท. บริเวณสถานีบ้านฉิมพลีชุมทางตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร สำหรับก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลพื้นที่ส่วนเพิ่มพร้อมสาธารณูปโภคในพื้นที่เพื่อทำทางเข้า - ออก และปรับปรุงภูมิทัศน์ (ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จและปัจจุบันเป็นที่ตั้งของอาคารที่ทำการศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลอาญาตลิ่งชัน สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 รวมระยะเวลา 15 ปี จำนวน 3 ฉบับ ได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 ศย. จึงได้แจ้งความประสงค์ขอเช่าที่ดินต่อไปยัง รฟท. โดยขอให้รวมสัญญาเช่า ทั้ง 3 ฉบับดังกล่าวเป็นฉบับเดียวกัน และให้คำนวณอัตราค่าเช่ากำหนดระยะเวลาเช่า 14 ปี 6 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2576

          2. รฟท. พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรต่อสัญญาเช่าให้กับ ศย. โดยมีกำหนด 13 ปี 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2575 (ปรับอัตราค่าเช่าเพิ่มร้อยละ 5 ทุกปี) และให้ ศย. ลงนามบันทึกต่อท้ายสัญญาเช่าพร้อมชำระค่าเช่าและค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้กับ รฟท

          3. การก่อหนี้ผูกพันการเช่าที่ดิน รฟท. ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของอาคารที่ทำการศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลอาญาตลิ่งชัน สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ระยะเวลา 13 ปี โดยอัตราค่าเช่ามีการปรับเพิ่มร้อยละ 5 ต่อตารางเมตรต่อปี ตามอัตราค่าเช่าที่ได้รับแจ้งจาก รฟท. โดยค่าเช่าที่ดินปี 2563 เบิกจ่ายจากเงินค้างเบิกข้ามปีงบประมาณ ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการเงิน .. 2545

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 9 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A2330

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!