หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV5 copy copyการขอขยายเวลามาตรการสำหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติดังนี้

          1. เห็นชอบการขยายระยะเวลามาตรการสำหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้กระทรวงการคลังเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาในส่วนเกี่ยวข้องกับมาตรการภาษีต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็วต่อไป

          2. อนุมัติในหลักการ

                 (1) ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินกรณีการโอนและการจำนองอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

                 (2) ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กรณีการโอนและการจำนองห้องชุดตามมาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

                  รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดำเนินการต่อไปได้

          3. อนุมัติวงเงินงบประมาณจำนวน 507.33 ล้านบาท จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับการดำเนินมาตรการพักชำระหนี้ลูกค้าใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (...) โดยค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นและเป็นภาระต่องบประมาณนั้น ให้ ... จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

          4. การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ .. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงินงบประมาณ 50 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการชดเชยค่าเบี้ยประกันภัยในปีงบประมาณ .. 2564 ให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ไปดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น .. 2562 ต่อไป

          5. การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี .. 2565 ถึง .. 2566 เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการชดเชยค่าเบี้ยประกันภัยในปีงบประมาณ .. 2565 และ .. 2566 ให้ ศอ.บต. ไปดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป สำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ .. 2564 เห็นควรให้ ศอ.บต. พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ .. 2564 เป็นลำดับแรก และให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามภาระที่เกิดขึ้นจริงตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

          ทั้งนี้ กค. เสนอว่า

          1. โดยที่คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอเทพา) เป็นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ และมีมาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจดังกล่าว เพื่อจูงใจผู้ประกอบกิจการในพื้นที่และกระตุ้นให้มีการลงทุนในพื้นที่ดังกล่าว โดย กค. มีหน้าที่รับผิดชอบมาตรการในส่วนที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย มาตรการภาษีและค่าธรรมเนียม มาตรการด้านการเงิน และมาตรการด้านประกันภัย ซึ่งมาตรการดังกล่าวได้มีการขยายระยะเวลาเป็นระยะๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย กค. ได้ดำเนินการมาตรการในส่วนที่เกี่ยวข้องสรุปได้ ดังนี้

                 1.1 มาตรการด้านภาษีและค่าธรรมเนียม ได้แก่

                          (1) มาตรการลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้แก่ผู้มีเงินได้ที่มีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ และมาตรการลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ที่จ่าย และภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับรายรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ โดยมีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 624) .. 2560

                          (2) มาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินและตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด เหลือร้อยละ 0.01 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีการโอนและการจำนองอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด และประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กรณีการโอนและการจำนองห้องชุดตามมาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด โดยมีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

                          (3) มาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและผู้ประกอบการ โดยกำหนดให้หักค่าใช้จ่ายและรายจ่ายที่จ่ายเป็นค่าซื้อและติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ได้เป็นจำนวน 2 เท่า โดยมีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 625) .. 2560

                          (4) มาตรการส่งเสริมการลงทุนในทรัพย์สิน โดยกำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจสามารถหักรายจ่ายที่ได้จ่ายเพื่อการลงทุนหรือการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทำให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตสินค้าหรือการขายสินค้าหรือการให้บริการในจังหวัดดังกล่าว แต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม ได้เป็นจำนวน 2 เท่า ของรายจ่ายดังกล่าว โดยมีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 626) .. 2560

                          (5) มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ (New Start-up) ที่ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย และมีกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ โดยยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เป็นระยะเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชี สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 627) .. 2560

                          (6) มาตรการส่งเสริมให้บุคลากรผู้มีความสามารถสูงไปทำงานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ให้มีสิทธิเลือกเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับจากการจ้างแรงงานของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งมีสถานประกอบกิจการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินได้ และมาตรการส่งเสริมการลงทุนร่วมกันระหว่างกิจการที่มีศักยภาพนอกเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจกับกิจการที่มีศักยภาพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ โดยกำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ไม่มีสถานประกอบกิจการอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ สามารถหักรายจ่ายที่ได้จ่ายเพื่อการลงทุนร่วมได้เป็นจำนวน 2 เท่าของรายจ่ายดังกล่าว โดยมีผลบังคับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 628) .. 2560

                 1.2 มาตรการด้านการเงิน

                          (1) มาตรการพักชำระหนี้ลูกค้าใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของ ... ในส่วนของเงินต้นที่ไม่เกิน 200,0000 บาทต่อราย เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

                          (2) โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (รายย่อย) กรอบวงเงิน 5,000 ล้านบาท สิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563

                 1.3 มาตรการด้านการประกันภัย

                          (1) โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการก่อการร้ายในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ โดยชดเชยส่วนต่างเบี้ยประกันภัยในอัตราร้อยละ 0.3 - ร้อยละ 3 สำหรับการประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองภัยก่อการร้าย และชดเชยค่าเบี้ยประกันภัยในอัตราร้อยละ 50 สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุของพนักงานที่สถานประกอบการทำประกันภัยให้ ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

                          (2) โครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยชดเชยค่าเบี้ยประกันภัยในอัตราร้อยละ 50 สำหรับการประกันอัคคีภัย การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน และการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักให้ผู้ประกอบการ ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

          2. ต่อมา ศอ.บต. ขอให้ กค. พิจารณาขยายระยะเวลามาตรการสำหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ออกไปอีก 3 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

          3. กค. พิจารณาแล้วเห็นควรขยายระยะเวลาการดำเนินการมาตรการสำหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ออกไปอีก 3 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อสนับสนุนให้ภาคเอกชนได้ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้เกิดการผลิต การให้บริการ และการจ้างงาน อันเป็นการสร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคงให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ดังกล่าว รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนที่สำคัญในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย

           4. ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี (28 พฤศจิกายน 2560) เห็นชอบมาตรการพักชำระหนี้ลูกค้าใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของ ... เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยที่มาตรการดังกล่าวได้สิ้นสุดไปแล้ว ... ได้มีการสำรวจข้อมูลในพื้นที่พบว่าลูกค้า ... ยังคงได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน และการประกอบอาชีพ อีกทั้งสินค้าเกษตรและพืชผลการเกษตรราคาตกต่ำ นอกจากนี้ยังได้รับผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้น เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าว คณะกรรมการ ... ในคราวประชุมครั้งที่ 16/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลา มาตรการพักชำระหนี้ลูกค้า ... ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

           5. คณะกรรมการตลาดของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในคราวประชุมครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เห็นชอบให้ขยายกรอบวงเงินและระยะเวลาดำเนินโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากกรอบวงเงินเดิม 5,000 ล้านบาท เป็น 8,000 ล้านบาท และขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการออกไปอีก 2 ปี จากเดิมสิ้นสุดในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เป็นวันที่ 30 ธันวาคม 2565 โดย ธอส. ไม่ขอรับการชดเชยจากรัฐบาล

          สาระสำคัญของมาตรการและร่างประกาศ

          1. มาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย

                   1.1 มาตรการลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่ผู้มีเงินได้ที่มีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

 

กลุ่มเป้าหมาย

• ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

วิธีดำเนินงาน

• ลดภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดาที่มีสถานประกอบการที่ก่อให้เกิดรายได้ที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ให้สามารถนำเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (7) และ (8) มาคำนวณในอัตราร้อยละ 0.1 ของยอดเงินได้พึงประเมินโดยเลือกไม่ต้องนำเงินได้นั้นไปรวมคำนวณภาษีปลายปี สำหรับเงินได้ที่เกิดขึ้นในปี 2564 ถึงปี 2566

การสูญเสียรายได้

• คาดว่าจะสูญเสียรายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประมาณ 1,200 ล้านบาทต่อปี

 

                  1.2 มาตรการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ผู้มีเงินได้ที่มีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

 

กลุ่มเป้าหมาย

• ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลที่มีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

วิธีดำเนินงาน

• ลดภาษีเงินได้นิติบุคคล จากอัตราร้อยละ 20 เหลืออัตราร้อยละ 3 ของกำไรสุทธิให้กับบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีสถานประกอบการที่ก่อให้เกิดรายได้ที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

การสูญเสียรายได้

• คาดว่าจะสูญเสียรายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคล ประมาณ 70 ล้านบาทต่อปี

 

                  1.3 มาตรการลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ที่จ่าย สำหรับรายรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

 

กลุ่มเป้าหมาย

• ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งมีรายรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

วิธีดำเนินงาน

• ลดอัตราภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์โดยลดอัตราภาษีเงินได้หัก ที่จ่าย สำหรับเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจเหลือร้อยละ 0.1 ตั้งแต่ปี 2564 ถึงปี 2566

การสูญเสียรายได้

• คาดว่าจะสูญเสียรายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประมาณ 330 ล้านบาทต่อปี

 

                  1.4 มาตรการลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับรายรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

 

กลุ่มเป้าหมาย

• ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินธุรกิจเฉพาะ ซึ่งมีรายรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

วิธีดำเนินงาน

• ลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ เหลือร้อยละ 0.1 สำหรับรายรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ เป็นทางการค้าหรือกำไร

การสูญเสียรายได้

• คาดว่าจะสูญเสียรายได้ภาษีเงินได้ภาษีธุรกิจจำเพาะประมาณ 350 ล้านบาทต่อปี

 

ทั้งนี้ การดำเนินการตาม ข้อ 1.1 – ข้อ 1.4 จะดำเนินการโดยการตราร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) .. .... รวม 1 ฉบับ

                 1.5 มาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินและตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

 

กลุ่มเป้าหมาย

• ผู้มีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน และตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

วิธีดำเนินงาน

• ให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุด ร้อยละ 0.01 สำหรับการโอนอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดโดยการขาย แลกเปลี่ยน ให้ และการโอนโดยทางมรดกให้แก่ทายาท หรือการจำนองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดที่ตั้งอยู่ในท้องที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

การสูญเสียรายได้

• คาดว่าจะสูญเสียค่าธรรมเนียมประมาณ 230 ล้านบาทต่อปี

 

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะดำเนินการได้โดยการออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีการโอนและการจำนองอสังหาริมทรัพย์ตามมาตการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด และร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กรณีการโอนและการจำนองห้องชุดตามมาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด รวม 2 ฉบับ

          2. มาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและผู้ประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

 

กลุ่มเป้าหมาย

• ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งมีกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ซึ่งใช้ประกอบกิจการเป็นประจำหรือใช้เป็นที่ผลิตสินค้าเป็นประจำ

วิธีดำเนินงาน

• กำหนดให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ซึ่งมีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ สามารถหักค่าใช้จ่ายค่าซื้อและค่าติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด สถานประกอบกิจการนั้น ได้เป็นจำนวน 2 เท่า ของค่าใช้จ่ายดังกล่าว สำหรับการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล ตั้งแต่ปี 2564 ถึงปี 2566

การสูญเสียรายได้

• คาดว่าจะสูญเสียรายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลประมาณ 10 ล้านบาทต่อปี

 

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะดำเนินการได้โดยการตราร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) .. .... รวม 1 ฉบับ

          3. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุน

                 3.1 มาตรการส่งเสริมการลงทุนในทรัพย์สินของกิจการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

 

กลุ่มเป้าหมาย

• ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งมีกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ซึ่งใช้ประกอบกิจการเป็นประจำหรือใช้เป็นที่ผลิตสินค้าเป็นประจำ

วิธีดำเนินงาน

• กำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งมีสถานะประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ สามารถหักรายจ่ายการลงทุนหรือการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทำให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตสินค้าหรือการขายสินค้าหรือการให้บริการในจังหวัดดังกล่าว แต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม ได้เป็นจำนวน 2 เท่า ของรายจ่ายดังกล่าว

การสูญเสียรายได้

• คาดว่าจะสูญเสียรายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลประมาณ 100 ล้านบาทต่อปี

 

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะดำเนินการได้โดยการตราร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) .. .... รวม 1 ฉบับ

                 3.2 มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ (New Start-up) ที่ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย และตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

 

กลุ่มเป้าหมาย

• ผู้ประกอบการรายใหม่ (New Start-up) ซึ่งใช้เทคโนโลยีหลักเป็นฐานในกระบวนการผลิตและการให้บริการ

วิธีดำเนินงาน

• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ เป็นระยะเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชี สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด

การสูญเสียรายได้

• คาดว่าจะสูญเสียรายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลประมาณ 100 ล้านบาทต่อปี

 

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะดำเนินการได้โดยการตราร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) .. .... รวม 1 ฉบับ

                 3.3 มาตรการส่งเสริมให้บุคลากรผู้มีความสามารถสูงนอกเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจไปทำงานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

 

กลุ่มเป้าหมาย

• ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นแรงงานฝีมือและผู้เชี่ยวชาญที่อยู่นอกเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ซึ่งเข้าไปทำงานประจำในกิจการที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

วิธีดำเนินงาน

• กำหนดให้ผู้มีเงินได้พึงประเมินซึ่งมีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด มีสิทธิเลือกเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงานของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งมีสถานประกอบกิจการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจในอัตราร้อยละ 3 ของเงินได้ โดยไม่ต้องนำไปรวมคำนวณกับเงินได้พึงประเมินอื่นๆ ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

การสูญเสียรายได้

• คาดว่าจะสูญเสียรายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประมาณ 60 ล้านบาทต่อปี

 

                  3.4 มาตรการส่งเสริมการลงทุนร่วมกันระหว่างกิจการที่มีศักยภาพนอกเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจกับกิจการที่จัดตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

 

กลุ่มเป้าหมาย

• สถานประกอบกิจการที่มีศักยภาพซึ่งจัดตั้งอยู่นอกเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

วิธีดำเนินงาน

• ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ไม่มีสถานประกอบกิจการอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ สามารถหักรายจ่ายเป็นจำนวน 2 เท่าของรายจ่ายที่ได้จ่ายจริงสำหรับรายจ่ายดังนี้ (1) เงินลงทุนในหุ้นหรือการเป็นหุ้นส่วนซึ่งเป็นการเพิ่มทุนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอื่นที่มีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจโดยไม่รวมถึงหุ้นบุริมสิทธิ และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นต้องนำเงินลงทุนไปใช้ในการประกอบกิจการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจเท่านั้น (2) เงินลงทุนเพื่อจัดตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งมีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ และต้องนำเงินลงทุนไปใช้ประกอบกิจการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจเท่านั้น

การสูญเสียรายได้

• คาดว่าจะสูญเสียรายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลประมาณ 30 ล้านบาทต่อปี

 

ทั้งนี้ การดำเนินการตามข้อ 3.3 - ข้อ 3.4 จะดำเนินการได้โดยการตราร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) .. .... รวม 1 ฉบับ

          4. มาตรการด้านการเงิน

                 4.1 มาตรการพักชำระหนี้ลูกค้าใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของ ...

 

กลุ่มเป้าหมาย

• ลูกค้า ... ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รายเดิมที่เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้และลดดอกเบี้ยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 และมีหนี้คงเหลือ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ประมาณ 38,948 ราย

วิธีดำเนินงาน

• ลูกค้า ... ที่มีหนี้คงเหลือ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้รับการพักชำระหนี้ ไม่ต้องชำระต้นเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

• รัฐบาลรับภาระดอกเบี้ยแทนลูกค้า ในส่วนของต้นเงินที่ไม่เกิน 200,000 บาท ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยชดเชยให้แก่ ... ในอัตราดอกเบี้ย MRR - ร้อยละ 1.50

• ดอกเบี้ยในส่วนของต้นเงินที่เกิน 200,000 บาท ลูกค้าต้องรับภาระดอกเบี้ยเอง

งบประมาณ

• รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรลูกค้าในอัตราดอกเบี้ย MRR - ร้อยละ 1.50 (ปัจจุบัน MRR ร้อยละ 6.50 ต่อปี) คิดเป็นวงเงินปีละ 169.11 ล้านบาท รวมระยะเวลา 3 ปี เป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น 507.33 ล้านบาท โดยขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามภาระที่เกิดขึ้นจริง

 

                  4.2 โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ธอส. ขยายกรอบวงเงินและระยะเวลาดำเนินโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากกรอบวงเงินเดิม 5,000 ล้านบาท เป็น 8,000 ล้านบาท และขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการออกไปอีก 2 ปี จากเดิมสิ้นสุดในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เป็นวันที่ 30 ธันวาคม 2565 โดย ธอส. ไม่ขอรับการชดเชยจากรัฐบาล

          5. มาตรการด้านประกันภัย

                 5.1 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยก่อการร้ายในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

กลุ่มเป้าหมาย

• ผู้ประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

วิธีดำเนินงาน

• ภาครัฐชดเชยส่วนต่างค่าเบี้ยประกันภัยในอัตราร้อยละ 0.3 - 3 สำหรับการประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองภัยก่อการร้าย และชดเชยค่าเบี้ยประกันภัยในอัตราร้อยละ 50 สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุของพนักงานที่สถานประกอบการทำประกันภัยให้

งบประมาณ

• งบประมาณ 30 ล้านบาทต่อปี

 

                  5.2 โครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

 

กลุ่มเป้าหมาย

• ผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

วิธีดำเนินงาน

• ภาครัฐชดเชยค่าเบี้ยประกันภัยในอัตราร้อยละ 50 สำหรับการประกันอัคคีภัยการประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน และการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักให้ผู้ประกอบการ

งบประมาณ

• งบประมาณ 20 ล้านบาทต่อปี

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 9 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A2329

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!