หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 9ขอเพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอเพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเบื้องต้น เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 28,046.82 ล้านบาท โดยขอวงเงินเพิ่มเติมอีก 28,046.81 ล้านบาท เป็น 56,093.63 ล้านบาท ทั้งนี้ ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (..) ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ (สงป.) และขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ .. 2565 และปีถัดๆ ไป

 

          สาระสำคัญของเรื่อง

          พณ. รายงานว่า

          1. คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 ดังนี้

 

รายการ

รายละเอียด

วัตถุประสงค์

เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรสามารถดำรงชีพอยู่ได้

 

กลุ่มเป้าหมาย

เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ประมาณ 4.56 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ

 

วิธีการดำเนินการ

กรมส่งเสริมการเกษตร นำข้อมูลรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563 กับกรมส่งเสริมการเกษตร ส่งให้ ... สำนักงานใหญ่ เพื่อดำเนินการจ่ายเงินให้เกษตรกรในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 20,000 บาท (พณ. ขอดำเนินการจ่ายเงินเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 รอบที่ 1 กับกรมส่งเสริมการเกษตร ในอัตราไร่ละ 500 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาท ก่อนในเบื้องต้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563)

 

วงเงินงบประมาณ

จ่ายขาดรวม 56,093.63 ล้านบาท จำแนกเป็น (1) งบประมาณจ่ายขาดให้เกษตรกรวงเงิน 54,828.08 ล้านบาท (2) ชดเชยต้นทุนเงิน จำนวน 1,233.63 ล้านบาท (ชดเชยต้นทุนเงินในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน ของ ... บวก 1 เท่ากับ ร้อยละ 2.25 ต่อปี) และ (3) ค่าบริหารจัดการให้ ... จำนวน 31.92 ล้านบาท (รายละ 7 บาท)

 

ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาการจ่ายเงิน : เดือนสิงหาคม 2563 - เมษายน 2564

ระยะเวลาโครงดาร : เดือนสิงหาคม 2563 - พฤษภาคม 2564

 

          2. ภายหลังจากที่คณะรัฐในตรีมีมติวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ... ได้จ่ายเงินให้เกษตรกรในเบื้องต้นในอัตราไร่ละ 500 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาท จำนวน 4,614,777 ครัวเรือน วงเงินทั้งสิ้น 26,617.90 ล้านบาท (จากกรอบวงเงินจ่ายขาดให้เกษตรกรรวม 27,414.04 ล้านบาท) วันที่ 27 มกราคม 2564 

          3. พณ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการช่วยเหลือด้านต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้ จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาการขอเพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 จากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเบื้องต้น เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 28,046.82 ล้านบาท ขอวงเงินเพิ่มเติมอีก 28,046.81 ล้านบาท เป็น 56,093.63 ล้านบาท ตามที่ นบข. มีมติเห็นชอบ (ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563) โดยจำแนกเป็น

 

หน่วย : ล้านบาท

หัวข้อ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

(3 พฤศจิกายน 2563)

ขอวงเงินเพิ่มเติม

รวม

วงเงินจ่ายขาดให้เกษตรกร

(อัตราไร่ละ 500 บาท)

27,414.04

 

27,414.04

 

54,828.04

 

ค่าใช้จ่ายในชดเชยต้นทุนเงิน ...

(อัตราร้อยละ 2.25)

616.82

 

616.81

 

1,233.63

 

ค่าบริหารจัดการของ ...*

(รายละ 7 บาท)

15.96

 

15.96

 

31.92

 

รวม

28,046.82

 

28,046.81

 

56,093.63

 

 

หมายเหตุ : *ค่าบริหารจัดการของ ... อัตรารายละ 7 บาท จะมีการจ่ายเงินภายหลังครั้งเดียวจากที่ดำเนินการโอนเงินให้เกษตรกรทั้ง 2 รอบ รอบละ 500 บาทต่อไร่ แล้วเสร็จ

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 9 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A2327

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!