หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV5 copyการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 เรื่อง แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ .. 2564-2570

          คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ .. 2564-2570 [คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (14 มกราคม 2563) เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาฯ และให้สภานโยบายฯ ส่ง (ร่าง) แผนดังกล่าวให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาดำเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป] สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

          สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒนาการฯ) ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 มีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาฯ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) การกำหนดขอบเขตและทิศทางการพัฒนาภายใต้บทบาทใหม่ของการอุดมศึกษา 2) แนวทางการดำเนินงานในส่วนการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนและการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม และ 3) กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้แผนด้านการอุดมศึกษาฯ และให้ดำเนินการเสนอแผนฯ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

 

ความเห็นสภาพัฒนาการฯ

 

การปรับแผนด้านการอุดมศึกษาฯ ตามความเห็นสภาพัฒนาการฯ

1. การกำหนดขอบเขตและทิศทางการพัฒนาภายใต้บทบาทใหม่ของการอุดมศึกษา

 

- ได้บรรจุไว้ในเป้าหมายของแผนด้านการอุดมศึกษาฯ ในยุทธศาสตร์ที่ 1-3 แนวทางที่ 2 กลยุทธ์ 4-5, 7-9, 12 และเพิ่มเติมผังความเชื่อมโยงในหน้าที่ 77

2. แนวทางการดำเนินงานการพัฒนานวัตกรรมการจัดงานวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม

 

- ได้บรรจุไว้ในเป้าหมายของแผนด้านการอุดมศึกษาฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1-2 แนวทางที่ 1-2 และกลยุทธ์ 1-2, 5-9

3. กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้แผนด้านการอุดมศึกษาฯ

 

- ได้บรรจุไว้ในเป้าหมายของแผนด้านการอุดมศึกษาฯ และปรับถ้อยคำให้ชัดเจนมากขึ้น ส่วนที่ 3 ข้อ 3.1-3.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 1 กลยุทธ์ 1-3

 

          อว. ได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภาพัฒนาการฯ และเสนอต่อสภานโยบายฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งที่ประชุมสภานโยบายฯ มีมติเห็นชอบแผนด้านการอุดมศึกษาฯ และให้เสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 9 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A2324

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!