หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 6ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการการศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และโรคอุบัติใหม่ที่เกิดจากเชื้อไวรัสในอนาคต ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา

          คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการการศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และโรคอุบัติใหม่ที่เกิดจากเชื้อไวรัสในอนาคต ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ และแจ้งให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบต่อไป

          เรื่องเดิม

          1. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้เสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการการศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และโรคอุบัติใหม่ที่เกิดจากเชื้อไวรัสในอนาคต ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา มาเพื่อดำเนินการ โดยคณะกรรมาธิการการศึกษาเห็นว่าการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาควรมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและพัฒนากำลังสังคม มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Onsite และมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหากรณีที่ไม่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโรคติดเชื้อไวรัสชนิดอื่น และกรณีที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโรคติดเชื้อไวรัสชนิดอื่น

          2. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี พิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ ศธ. รับรายงานพร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ ไปพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของรายงานพร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแล้วส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

          ข้อเท็จจริง

          ศธ. ได้พิจารณาศึกษารายงานพร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะตามข้อ 2. แล้วเห็นว่า กรณีที่ไม่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโรคติดเชื้อไวรัสชนิดอื่น สถานศึกษาอาชีวศึกษาทุกแห่งดำเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบ Onsite เพื่อให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับครูผู้สอนเป็นการจัดการศึกษาในลักษณะเต็มรูปแบบตามหลักสูตรอาชีวศึกษา และกรณีที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโรคติดเชื้อไวรัสชนิดอื่น สถานศึกษาอาชีวศึกษาดำเนินการจัดการศึกษาโดยวิธีการที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบ Onsite ควบคู่ไปกับรูปแบบ On-Air และแบบ Online โดยสถานศึกษาบูรณาการจัดการศึกษาตามหลักสูตรในรูปแบบต่างๆ ซึ่งคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมและความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาแต่ละแห่ง โดยการจัดเตรียมความพร้อมทั้งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสถานศึกษาการจัดการเรียนการสอนมีการจัดทำคู่มือสร้างความเข้าใจและการเรียนการสอนตามหลักสูตร มีการพัฒนาครูผู้สอนและพัฒนาผู้เรียน และ สอศ. จะนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา เรื่อง การบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชา หมวดวิชา กิจกรรมเสริมหลักสูตร และโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพไปประยุกต์ใช้ให้สัมพันธ์และสอดคล้องกับสภาวการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโรคอุบัติใหม่ที่เกิดจากเชื้อไวรัสในอนาคตอย่างต่อเนื่องทุกภาคเรียน และการบริหารจัดการหลักสูตรอาชีวศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ในวิถีความปกติใหม่ (New Normal) เพื่อให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะและตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานได้อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

          จึงได้เสนอผลการพิจารณาฯ มาเพื่อดำเนินการ

          สรุปผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการการศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และโรคอุบัติใหม่ที่เกิดจากเชื้อไวรัสในอนาคต

 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

 

ผลการพิจารณาศึกษา

กรณีที่ไม่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโรคติดเชื้อไวรัสชนิดอื่น

 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาทุกแห่งดำเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบ Onsite เพื่อให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับครูผู้สอนเป็นการจัดการศึกษาในลักษณะเต็มรูปแบบตามหลักสูตรอาชีวศึกษา ทั้งการจัดการศึกษาภาคทฤษฎีในสถานศึกษา และการฝึกภาคปฏิบัติหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา และสถานประกอบการต่างๆ เพื่อให้บรรลุตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ในการจัดหลักสูตรการจัดการศึกษา เพื่อให้มีสมรรถนะ มีคุณสมบัติและมีคุณภาพที่สอดคล้องตามที่หลักสูตรกำหนด

กรณีที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโรคติดเชื้อไวรัสชนิดอื่น

 

- การเตรียมความพร้อมของ สอศ

        (1) แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และแก้ปัญหาการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษา และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ซึ่งมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบดำเนินงานในแต่ละภาคครอบคลุมทุกจังหวัดที่มีสถานศึกษาสังกัด สอศ

        (2) การพัฒนาชุดการเรียนออนไลน์ (Online Course) ซึ่งพัฒนาจากรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในหมวดสมรรถนะแกนกลางและรายวิชาหมวดสมรรถนะวิชาชีพ เฉพาะสาขาวิชาที่มีผู้เรียนจำนวนมาก จำนวน 195 รายวิชา

- การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา

        (1) คำนึงถึงความปลอดภัยตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโรคอุบัติใหม่ที่เกิดจากเชื้อไวรัสในอนาคต รวมถึงแนวทางการป้องกัน เช่น มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทั้งครู บุคลากรในโรงเรียน และผู้เรียน ก่อนเข้าสถานศึกษา การใส่หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง กระจายให้มีผู้เรียนในห้องเรียนลดลง โดยจัดตารางเรียนให้เหมาะสม

        (2) จัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้ของ สอศ. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เผยแพร่ให้กับสถานศึกษาเพื่อให้ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อสร้างความตระหนักรู้เท่าทัน และเตรียมความพร้อมในการรับมือกับโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        (3) จัดการเรียนการสอนโดยให้ความรู้กับผู้เรียนครบตามหลักสูตร โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้มีคุณภาพหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การใช้แบบเรียนหรือเอกสารประกอบการสอนที่บ้าน โดยครูผู้สอนมีระบบออนไลน์ที่ติดต่อสื่อสารถึงผู้เรียนได้หลากหลายช่องทาง เช่น Line Facebook SMS การใช้ชุดการเรียนออนไลน์ (Online Course) ในรูปแบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (DEEP) และการใช้ระบบการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ของสถานศึกษา ได้แก่ การประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันที่สถานศึกษาสร้างขึ้น หรือที่มีใช้แพร่หลายในสังคมออนไลน์ รวมถึงการผลิตบทเรียนออนไลน์ด้วยตนเอง และการใช้ห้องเรียนที่มีระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของสถานศึกษา ซึ่งสามารถจัดการเรียนการสอนแบบ Realtime ได้

        (4) สร้างความตระหนักและให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโรคอุบัติใหม่ที่เกิดจากเชื้อไวรัสในอนาคต และสร้างโอกาสในการฝึกวิชาชีพโดยใช้องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันผลิตหน้ากากผ้า Face Shield เจลแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ในการป้องกันโรค

- การพัฒนาครูผู้สอน ด้านการใช้เทคโนโลยี พัฒนาครูอาชีวศึกษาให้สร้างบทเรียนออนไลน์ สื่อการสอน เทคนิควิธีสอน และการประเมินผลที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

- การพัฒนาผู้เรียน โดยพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้วุฒิบัตรที่ลงนามร่วมกันระหว่าง สอศ. และ The Digital Skills Standard (ICDL)

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 9 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A2316

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!