หมวดหมู่: มติ ครม.

1aaaDผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ได้พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการการขอยกเลิกการดำเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 .. 2563 (พระราชกำหนดฯ) และการรายงานผลการดำเนินโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี รวมถึงการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ เสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 .. 2563 .. 2563 (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ) และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้

          1. อนุมัติให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการจัดหายาและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของหน่วยบริการสุขภาพ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ พร้อมทั้งมอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เร่งปรับปรุงสาระสำคัญของโครงการฯ ในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว

          2. อนุมัติให้จังหวัดสุโขทัย ยกเลิกการดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรชุมชนเพื่อสนับสนุนการผลิตสมุนไพรในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย วงเงิน 3,537,800 บาท และให้จังหวัดนครปฐม ยกเลิกการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านเกษตร วงเงิน 2,952,800 บาท ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรปลอดภัยของจังหวัดนครปฐมตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

          3. รับทราบผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ของกรมการจัดหางาน พร้อมทั้งเห็นควรให้กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ดำเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการฯ ตามขั้นตอนต่อไป

          4. รับทราบผลการติดตามการเบิกจ่ายเงินกู้ของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ พร้อมทั้งให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2563 และยังมีผลการเบิกจ่าย วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ต่ำกว่าร้อยละ 10 จำนวน 209 โครงการ เร่งดำเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการฯ โดยเคร่งครัด

          สาระสำคัญของเรื่อง

          1) คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ของโครงการจัดหายาและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของหน่วยบริการสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ที่เป็นการจัดซื้อ Surgical Mask Isolation Gown หน้ากาก N95 และชุด PPE โดยขอปรับลด/เพิ่มจำนวนหน่วยนับ ที่ไม่กระทบต่อราคาต่อหน่วยและกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติจำนวน 1,927.8089 ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 และผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 32/2563 เพื่อให้การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นในเบื้องต้นสอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบัน ที่มีผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient Under Investigation: PUI) เป็นจำนวนมาก

          2) คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้จังหวัดสุโขทัย ยกเลิกโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรชุมชนเพื่อสนับสนุนการผลิตสมุนไพรในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นหน่วยดำเนินงาน เนื่องจากติดปัญหาเรื่องความพร้อมของพื้นที่ ซึ่งเป็นผลจากที่พื้นที่ที่ได้สำรวจในเบื้องต้นเป็นพื้นที่ธรณีสงฆ์ และครุภัณฑ์ผลิตยาสมุนไพรที่จะจัดซื้อไม่ผ่านมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง อาทิ มาตรฐานอุตสาหกรรม และให้จังหวัดนครปฐมยกเลิกกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร วงเงิน 2,952,800 บาท เนื่องจากสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นหน่วยดำเนินการ ได้ดำเนินการส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรตามภารกิจของหน่วยงานและได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชจากภาคเอกชน ภายใต้โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านโควิด-19” เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว ซึ่งภายหลังการยกเลิกกิจกรรมดังกล่าว จะส่งผลให้วงเงินของโครงการฯ ลดลงจาก 18,565,840 บาท เป็น 15,613,040 บาท

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 9 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A2314

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!