หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 5การจัดกิจกรรมพระมหาสมณานุสรณ์ รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโกร่วมฉลอง 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พุทธศักราช 2564

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกิจกรรมพระมหาสมณานุสรณ์ รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโกร่วมฉลอง 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พุทธศักราช 2564 และให้หน่วยราชการแต่ละหน่วยใช้งบประมาณของตนเองในปีงบประมาณ .. 2564 ในการดำเนินงาน หรือทำความตกลงกับสำนักงบประมาณเพื่อจัดทำงบประมาณเพิ่มเติมได้ พร้อมให้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรม พระมหาสมณานุสรณ์ รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโกร่วมฉลอง 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระ มหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พุทธศักราช 2564 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ

          สาระสำคัญ

          เนื่องด้วยในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 จะเป็นวันครบรอบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์สมเด็จ พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ) กระทรวงศึกษาธิการจึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมพระมหาสมณานุสรณ์ รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโกร่วมฉลอง 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ พุทธศักราช 2564 ในการประกาศยกย่องและเฉลิมฉลองวาระครบรอบที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับงานขององค์การยูเนสโกปี 2563 - 2564 ตามมติที่ประชุมสมัยสามัญขององค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (องค์การยูเนสโก) ครั้งที่ 40 ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) กระทรวงศึกษาธิการ 2) กระทรวงวัฒนธรรม 3) สำนักนายกรัฐมนตรี 4) กระทรวงมหาดไทย 5) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 6) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ 7) กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564 โดยมีกิจกรรมสำคัญ เช่น การจัดนิทรรศการเผยแพร่พระประวัติ วัตรปฏิบัติ และพระกรณียกิจของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ การออกแบบและจัดทำตราสัญลักษณ์ การจัดตั้งกองทุนสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการจัดตั้งสถาบันวชิรญาณวโรรสการจัดนิทรรศการภาพถ่ายพระประวัติและภาพศิลปกรรมเหมือนจริง การเผยแพร่สารคดี เป็นต้น ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการเห็นควรให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมพระมหาสมณานุสรณ์ฯ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมพระมหาสมณานุสรณ์ฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี .. 2564 ของหน่วยงานที่สามารถจัดสรรได้เป็นทางเลือกแรก หากไม่สามารถดำเนินกิจกรรมโดยใช้งบประมาณของหน่วยงานได้ จึงจะขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากงบประมาณของรัฐบาล

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 9 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A2312

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!