หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV4 copy copyร่างกฎกระทรวงกำหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถและการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี (ฉบับที่ ..) .. .... (กำหนดแผ่นป้ายทะเบียนรูปแบบพิเศษ)

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถและการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี (ฉบับที่ ..) .. .... ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ รวมทั้งให้กระทรวงคมนาคมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติรับความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

          ทั้งนี้ คค. เสนอว่า

          1. ปัจจุบันได้มีการบังคับใช้กฎกระทรวงกำหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี .. 2554 โดยกำหนดลักษณะของแผ่นป้ายทะเบียนของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ซึ่งแผ่นป้ายทะเบียนจะแบ่งออกเป็นสองบรรทัด บรรทัดที่หนึ่งประกอบด้วยตัวอักษรประจำหมวดตัวที่หนึ่ง ตัวอักษรประจำหมวดตัวที่สอง และหมายเลขทะเบียนไม่เกินสี่หลัก บรรทัดที่สองเป็นตัวอักษรแสดงชื่อกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดที่จดทะเบียน เว้นแต่กรณีจดทะเบียนที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้ใช้คำว่า เบตง ทั้งนี้ตัวอักษรให้ใช้ตัวอักษรไทยและหมายเลขทะเบียนให้ใช้ตัวเลขอารบิค และทั้งตัวเลขและตัวอักษรให้อัดเป็นรอยดุน

          2. ลักษณะของแผ่นป้ายทะเบียนรถและสีของแผ่นป้ายทะเบียนกำหนดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการควบคุมทางทะเบียน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย จึงต้องมีลักษณะที่สามารถมองเห็นและจดจำได้ง่ายและสามารถแยกแยะประเภทของรถตามสีของแผ่นป้ายทะเบียน ซึ่งลักษณะและสีของแผ่นป้ายทะเบียนจะแสดงถึงประเภทรถที่จดทะเบียนว่าเป็นรถประเภทใด เป็นรถยนต์ส่วนบุคคลหรือเป็นรถยนต์สาธารณะแสดงถึงจังหวัดที่จดทะเบียน รวมถึงอาจแสดงถึงสถานะของบุคคลผู้เป็นเจ้าของรถ เช่น เป็นคณะผู้แทนทางการทูตองค์กรระหว่างประเทศ เป็นต้น

          3. นอกจากประโยชน์ในการควบคุมกำกับดูแลทางทะเบียนและการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ใน การบังคับใช้กฎหมายแล้ว ลักษณะของแผ่นป้ายทะเบียนรถและสีของแผ่นป้ายทะเบียนส่วนหนึ่งยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในลักษณะการเพิ่มมูลค่าของหมายเลขทะเบียน เช่น ลักษณะของแผ่นป้ายหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นนิยมของประชาชนที่สามารถกำหนดเป็นรูปภาพอธิบายหรือมองเห็นความหมายในภาพที่ปรากฏจริง (Graphic) หากเป็นหมวดอักษรซ้ำ เช่น กก ราคาประมูลหมายเลขทะเบียนจะมีมูลค่าเพิ่มมากกว่าปกติ ซึ่งสามารถ นำรายได้เข้าสู่กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อนำไปใช้เป็นทุนสนับสนุนและส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเกิดจากการใช้รถใช้ถนน

          4. จากการศึกษาข้อมูลลักษณะแผ่นป้ายหมายเลขทะเบียนรถของประเทศสหรัฐอเมริกาและเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ลักษณะของแผ่นป้ายดังกล่าวประชาชนสามารถลงทะเบียนร้องขอให้ภาครัฐกำหนดลักษณะเป็นชื่อเฉพาะ โดยการลงทะเบียนและออกประกาศให้ผู้สนใจทราบ ก่อนนำออกเปิดประมูลเป็นการทั่วไป ซึ่งก็จะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และเกิดประโยชน์ต่อทางราชการในการนำรายได้ดังกล่าวมาจัดทำบริการสาธารณะโดยไม่ต้องพึ่งพางบประมาณแผ่นดินซึ่งมีจำนวนจำกัดและไม่เพียงพอ

          5. โดยที่ปัจจุบันลักษณะของแผ่นป้ายทะเบียนรถและสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถประกอบด้วยตัวอักษรประจำหมวดตัวที่หนึ่ง ตัวอักษรประจำหมวดตัวที่สอง หมายเลขทะเบียนไม่เกินสี่หลัก และตัวอักษรแสดงชื่อกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดที่จดทะเบียน ใช้สำหรับควบคุมกำกับดูแลทางทะเบียนเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบความเป็นเจ้าของ ตรวจสอบเมื่อมีอุบัติเหตุหรือตรวจสอบการใช้รถในการกระทำความผิดเกี่ยวกับการจราจรและความผิดทางอาญา ซึ่งนอกจากประโยชน์ดังกล่าวแล้ว ควรก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการด้วยการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ด้วยการนำลักษณะแผ่นป้ายดังกล่าวและหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่นิยมหรือเป็นที่ต้องการของประชาชนออกเปิดประมูลเป็นการทั่วไป นำรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนใช้สำหรับแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนโดยไม่ใช้เงินงบประมาณของทางราชการ ดังนั้น จึงสมควรกำหนดให้ลักษณะของแผ่นป้ายทะเบียนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคนมีตัวอักษรมากกว่าสองตัว หรือตัวอักษรผสมสระหรือวรรณยุกต์หรือตัวเลขได้ โดยไม่ทำให้ประโยชน์ในการตรวจสอบดังกล่าวลดน้อยลง

           จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถและการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี (ฉบับที่ ..) .. .... (กำหนดแผ่นป้ายทะเบียนรูปแบบพิเศษ) มาเพื่อดำเนินการ

          สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

          แก้ไขเพิ่มเติมลักษณะของแผ่นป้ายทะเบียนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ในกฎกระทรวงกำหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้ายและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี .. 2554 ดังนี้

          1. แผ่นป้ายแบ่งออกเป็นสองบรรทัด บรรทัดที่หนึ่งประกอบด้วยตัวอักษรประจำหมวดตัวที่หนึ่ง ตัวอักษรประจำหมวดตัวที่สอง และหมายเลขทะเบียนไม่เกินสี่หลัก บรรทัดที่สองเป็นตัวอักษรแสดงชื่อกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดที่จดทะเบียน เว้นแต่กรณีจดทะเบียนที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้ใช้คำว่า เบตง ทั้งนี้ ตัวอักษรให้ใช้ตัวอักษรไทย หมายเลขทะเบียนให้ใช้ตัวเลขอารบิค และทั้งตัวเลขและตัวอักษรให้อัดเป็นรอยดุน

          2. กำหนดเพิ่มเติมให้แผ่นป้ายทะเบียนของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน บรรทัดที่หนึ่งนอกจากประกอบด้วยตัวอักษรประจำหมวดตัวที่หนึ่ง ตัวอักษรประจำหมวดตัวที่สองและหมายเลขทะเบียนไม่เกิน สี่หลัก บรรทัดที่สองเป็นตัวอักษรแสดงชื่อกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดที่จดทะเบียนแล้ว บรรทัดที่หนึ่งอาจประกอบด้วยตัวอักษรมากกว่าสองตัวหรือตัวอักษรผสมสระหรือวรรณยุกต์หรือตัวเลขก็ได้ และตามด้วยหมายเลขทะเบียนไม่เกินหนึ่งหลัก ทั้งนี้ การกำหนดตัวอักษรมากกว่าสองตัว หรือตัวอักษรผสมสระหรือวรรณยุกต์หรือตัวเลข ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกาศกำหนด

          3. ให้ตัวอักษรมากกว่าสองตัว หรือตัวอักษรผสมสระหรือวรรณยุกต์หรือตัวเลข ตามที่อธิบดีประกาศกำหนดเป็นตัวอักษรประจำหมวด

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 2 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A2098

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!