หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV3 copyร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) .. ....

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) .. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป รวมทั้งรับทราบแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ

          สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ

          1. วันใช้บังคับ กำหนดให้พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เพื่อให้ ... มีระยะเวลาเตรียมความพร้อม เช่น การออกกฎหมายลำดับรอง

          2. บทนิยาม แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่าอุตสาหกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบอุตสาหกรรมในปัจจุบัน โดยครอบคลุมถึงการประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน และครอบคลุมกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรม

          3. วัตถุประสงค์ของ ... แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ ... เพื่อให้ครอบคลุมการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรม โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มิใช่เฉพาะการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบอุตสาหกรรมรายใหญ่เท่านั้น

          4. การเรียกชื่อกลุ่มสมาชิกของ ... แก้ไขเพิ่มเติมการเรียกชื่อสมาชิกของ ... โดยกำหนดให้ ... อาจจัดให้สมาชิกที่ประกอบอุตสาหกรรมหรือส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมประเภทหรือชนิดเดียวกันหรือใกล้เคียงกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันได้ เรียกว่ากลุ่มอุตสาหกรรมและอาจจัดให้สมาชิกที่ประกอบอุตสาหกรรมหรือส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมในเขตท้องที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกันอยู่ในกลุ่มสมาชิกเดียวกันได้ เรียกว่าสภาอุตสาหกรรมจังหวัด

          5. องค์ประกอบคณะกรรมการ ... แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบคณะกรรมการ ... โดยกำหนดให้คณะกรรมการ ... มีจำนวนไม่เกิน 251 คน (เดิมกำหนดไว้ในข้อบังคับ ...)

          6. การได้มาซึ่งประธาน ... และผู้ดำรงตำแหน่งอื่นซึ่งประธาน ... แต่งตั้ง แก้ไขหลักเกณฑ์การได้มาซึ่งประธาน ... โดยกำหนดให้ประธาน ... อาจมาจากผู้แทนสมาชิกสามัญซึ่งมาจากการเลือกตั้งของกรรมการประเภทเลือกตั้ง หรือมาจากการเลือกกันเองของกรรมการประเภทเลือกตั้ง โดยกำหนดให้ประธาน ... ต้องเคยดำรงตำแหน่งกรรมการ ... ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม หรือประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสองวาระและต้องเป็นกรณีที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระด้วย และกำหนดหลักการเพิ่มเติมให้ประธาน ... มีอำนาจแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง เช่น รองประธาน เลขาธิการ เหรัญญิก และนายทะเบียน

          7. วาระการดำรงตำแหน่ง แก้ไขเพิ่มเติมให้การนับวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการส... เริ่มนับเมื่อคณะกรรมการมีองค์ประกอบครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

          8. เหตุพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ ... นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระบุเหตุการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ ... ต้องเป็นกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ ... มีมติให้ออก เช่น เหตุบกพร่องต่อหน้าที่

          9. การพ้นจากตำแหน่งของประธาน ... แก้ไขเหตุในการพ้นจากตำแหน่งของประธาน ... โดยกำหนดให้พ้นจากตำแหน่งเมื่อกรรมการประเภทเลือกตั้งมีมติให้ออกจากตำแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการที่มีอยู่

          10. การพ้นจากตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งที่ประธาน ... แต่งตั้ง เพิ่มเหตุการพ้นจากตำแหน่ง เช่น รองประธาน เลขาธิการ และเหรัญญิก ที่ประธาน ... แต่งตั้ง ต้องพ้นจากตำแหน่งเมื่อประธาน ... พ้นจากตำแหน่ง

          11. การแต่งตั้งประธานกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างในกรณีที่ประธานพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ กำหนดให้มีกระบวนการในการแต่งตั้งประธาน ... ขึ้นใหม่แทนประธาน ... ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระหรือถูกกรรมการประเภทเลือกตั้งมีมติให้ออกจากตำแหน่ง

          12. การพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการทั้งคณะ แก้ไขเพิ่มเติมให้ในกรณีกรรมการทั้งคณะพ้นจากตำแหน่ง นอกจากพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ โดยให้ประธาน ... กรรมการ และผู้ดำรงตำแหน่งอื่นที่ประธานส... แต่งตั้งยังคงรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของ ... ต่อไปเท่าที่จำเป็นจนกว่าจะมีคณะกรรมการชุดใหม่

          13. การกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ แก้ไขเพิ่มเติมขั้นตอนการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ ... ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ ... ก่อน และการกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีแล้วจึงให้ใช้บังคับได้

          14. ผู้รักษาการแทนประธาน ... กำหนดให้กรรมการประเภทเลือกตั้งที่มีอาวุโสสูงสุด เป็นผู้รักษาการแทนประธาน ... และกำหนดให้มีผู้รักษาการแทนประธาน ... โดยมีหน้าที่และอำนาจเช่นเดียวกับประธาน ... ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งประธาน ...

          15. การแต่งตั้งคณะกรรมการชั่วคราวในกรณีที่รัฐมนตรีมีคำสั่งให้คณะกรรมการทั้งคณะพ้นจากตำแหน่ง กำหนดให้รัฐมนตรีมีอำนาจแต่งตั้งบุคคลจากสมาชิกสามัญของ ... เป็นคณะกรรมการชั่วคราวในวันเดียวกันกับวันที่รัฐมนตรีมีคำสั่งให้กรรมการทั้งคณะพ้นจากตำแหน่ง และจะต้องดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่รัฐมนตรีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชั่วคราว

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 26 มกราคม 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A1734

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!