หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV3 copy copyร่างกฎกระทรวงการอนุญาตขายสุรา (ฉบับที่ ..) .. .... ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตขายยาสูบ(ฉบับที่ ...) .. .... และร่างกฎกระทรวงการอนุญาตขายไพ่ (ฉบับที่ ..) .. .... รวม 3 ฉบับ

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการอนุญาตขายสุรา (ฉบับที่ ..) .. ....ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตขายยาสูบ (ฉบับที่ ...) .. .... และร่างกฎกระทรวงการอนุญาตขายไพ่ (ฉบับที่ ..) .. .... รวม 3 ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยให้รับความเห็นของสำนักงาน ... ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสำนักงาน ... ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

          ทั้งนี้ กค. เสนอว่า

          1. โดยที่สำนักงาน ... ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีแผนการยกระดับการพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) ให้เป็นดิจิทัลโดยสมบูรณ์เพื่อให้บริการด้านการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารต่างๆ แบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลและระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์(e - Service) ของหน่วยงานภาครัฐ โดยสามารถให้ประชาชนสามารถทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แบบครบวงจรที่ biz.govchannel.go.th โดยไม่จำเป็นต้องไปติดต่อที่หน่วยงานราชการ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนิติบุคคลในการลดภาระด้านเอกสาร และสามารถติดตามสถานะการดำเนินงานด้วยตนเองได้ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 2 เมษายน 2562 เห็นชอบในหลักการการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล โดยอาจพิจารณาให้มีการนำร่องดำเนินการในภารกิจของหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อประชาชน ผู้ประกอบการ และนักลงทุนเป็นสำคัญก่อน ทั้งนี้ หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความจำเป็นต้องออก/ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับการดำเนินการดังกล่าวก็ให้ดำเนินการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ .. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม) สำนักงาน ... จึงขอให้กรมสรรพสามิตในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ เป็นหน่วยงานนำร่องในการดำเนินการออกใบอนุญาตดังกล่าวผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

          2. กค. พิจารณาแล้ว เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต .. 2560 โดยแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎกระทรวงการอนุญาตขายสุรา (ฉบับที่ ..) .. .... ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตขายยาสูบ (ฉบับที่ ...) .. .... และร่างกฎกระทรวงการอนุญาตขายไพ่ (ฉบับที่ ..) .. .... รวม 3 ฉบับ เพื่อกำหนดช่องทางการดำเนินการเพิ่มเติมทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการขออนุญาตและการอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ให้สอดคล้องตามแผนการยกระดับการพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 

           จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงการอนุญาตขายสุรา (ฉบับที่ ..) .. .... ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตขายยาสูบ(ฉบับที่ ...) .. .... และร่างกฎกระทรวงการอนุญาตขายไพ่ (ฉบับที่ ..) .. .... รวม 3 ฉบับ มาเพื่อดำเนินการ

          สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

          1. ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตขายสุรา (ฉบับที่ ..) .. .... เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงการอนุญาตขายสุรา .. 2560 ดังนี้

                 1.1 กำหนดเพิ่มช่องทางการดำเนินการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้ยื่นคำขอกับเจ้าพนักงานสรรพสามิตในการแจ้งผลการตรวจสอบคำขอ การแก้ไขเพิ่มเติมคำขอ การส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม รวมทั้งการแจ้งผลการพิจารณาคำขอ ให้มีการแจ้งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ยื่นคำขอทราบ

                 1.2 กำหนดวิธีการแจ้งการอนุญาตและวิธีการรับใบอนุญาตของผู้ยื่นคำขออนุญาตให้เป็นไปตามวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด ซึ่งภายหลังกฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ กรมสรรพสามิตจะมีการกำหนดให้สามารถแจ้งการอนุญาตและรับใบอนุญาตผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้

          2. ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตขายยาสูบ (ฉบับที่ ...) .. .... และร่างกฎกระทรวงการอนุญาตขายไพ่ (ฉบับที่ ..) .. .... เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงการอนุญาตขายยาสูบ .. 2560 และกฎกระทรวงการอนุญาตขายไพ่ .. 2560 ดังนี้

                 2.1 กำหนดเพิ่มช่องทางการดำเนินการสำหรับการยื่นคำขอ ได้แก่ สถานที่อื่นที่อธิบดีประกาศกำหนด ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

                 2.2 กำหนดเพิ่มช่องทางการดำเนินการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้ยื่นคำขอกับเจ้าพนักงานสรรพสามิตในการแจ้งผลการตรวจสอบคำขอ การแก้ไขเพิ่มเติมคำขอ การส่งเอกสาร หรือหลักฐานเพิ่มเติม รวมถึงการแจ้งผลการพิจารณาคำขอ ให้มีการแจ้งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ยื่นคำขอทราบ

                 2.3 กรณีการขอต่ออายุของใบอนุญาต โดยให้ตัดเรื่องกำหนดเวลาในการยื่นคำขอใบอนุญาตล่วงหน้าเก้าสิบวันก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการขอต่อใบอนุญาต

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 26 มกราคม 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A1732

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!