หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV10การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอดังนี้

          1. ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2519 เรื่อง เงินบำเหน็จ (โบนัส) ประจำปีของพนักงานและลูกจ้างสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สำนักงานสลากฯ)

          2. เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสพนักงานและลูกจ้างประจำของสำนักงานสลากฯ เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ โดยปรับให้สำนักงานสลากฯ จากเดิมที่เป็นรัฐวิสาหกิจในกลุ่มที่ 5 ประเภทจ่ายโบนัสพนักงานคงที่ เป็นรัฐวิสาหกิจในกลุ่มที่ 2 รัฐวิสาหกิจประเภทที่จัดสรรโบนัสให้พนักงานได้เมื่อมีกำไรเพื่อการจัดสรรโบนัส เนื่องจากมีกำไรจากการดำเนินงานตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ที่เห็นชอบการปรับปรุงระบบแรงจูงใจในส่วนค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ผลการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นไป

          สาระสำคัญของเรื่อง

          กค. รายงานว่า

          1. ที่ประชุมระหว่างสำนักงานสลากฯ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และกระทรวงแรงงาน (รง.) ได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสพนักงานและลูกจ้างประจำของสำนักงานสลากฯ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสพนักงานและลูกจ้างประจำของสำนักงานสลากฯ ให้เชื่อมโยงกับผลงานของรัฐวิสาหกิจ โดยใช้หลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสพนักงานและลูกจ้างประจำสำหรับรัฐวิสาหกิจกลุ่มที่ 2 รัฐวิสาหกิจประเภทที่จัดสรรโบนัสให้พนักงานได้เมื่อมีกำไรเพื่อการจัดสรรโบนัสเนื่องจากมีกำไรจากการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้สำนักงานสลากฯ และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจของสำนักงานสลากฯ ดำเนินการชี้แจงทำความเข้าใจและสอบถามความคิดเห็นของพนักงานก่อนนำเสนอคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลให้ความเห็นชอบและส่ง กค. เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ที่กำหนดให้ต้องมีพนักงานสมัครใจเข้าสู่ระบบการจ่ายโบนัสเชื่อมโยงกับผลงานในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของพนักงานและลูกจ้างประจำ โดยผลจากการทำแบบสอบถามความคิดเห็นประจำปี 2562 ของพนักงานและลูกจ้างประจำของสำนักงานสลากฯ พบว่า มีพนักงานและลูกจ้างประจำสมัครใจเข้าร่วมการจัดสรรโบนัสตามระบบประเมินผล จำนวนทั้งสิ้น 692 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 87.37 ของพนักงานและลูกจ้างประจำทั้งหมด ซึ่งคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 มีมติเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสดังกล่าวด้วยแล้ว

          2. สำนักงานสลากฯ ได้เสนอให้ กค. พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสพนักงานและลูกจ้างประจำให้เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ โดยใช้หลักเกณฑ์สำหรับรัฐวิสาหกิจกลุ่มที่ 2 รัฐวิสาหกิจประเภทที่จัดสรรโบนัสให้พนักงานได้เมื่อมีกำไรเพื่อการจัดสรรโบนัสเนื่องจากมีกำไรจากการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงระบบแรงจูงใจในส่วนค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ดังนี้

 

ผลการประเมินผล

การดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (คะแนน)

วงเงินบนฐานของร้อยละ

ของกำไรเพื่อจัดสรรโบนัส 

(ร้อยละ)

แต่ไม่เกินจำนวนเท่า

ของเงินเดือนหรือค่าจ้าง 

(เท่า)

5.0 (ดีเยี่ยม)

 4.5

 4.0 (ดีมาก)

 3.5

 3.0 (ดี)

 2.5

 2.0 (พอใช้)

 1.5

 1.0 (ปรับปรุง)

11.00

10.50

10.00

9.50

9.00

8.50

8.00

7.50

7.00

8.00

7.00

6.00

5.50

5.00

4.50

4.00

3.00

2.00

 

หมายเหตุ : เป็นวงเงินสูงสุดที่ใช้ในการจ่ายโบนัสพนักงาน

 

          3. กค. พิจารณาแล้วเห็นว่า สำนักงานสลากฯ เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีผลการดำเนินงานด้านการเงินที่ดีมาโดยตลอด ซึ่งเมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี (ปี 2558 - ปี 2562) พบว่า มีกำไรสุทธิเฉลี่ย จำนวน 3,451 ล้านบาท และมีเงินนำส่งรายได้แผ่นดินเฉลี่ย 2,480 ล้านบาท สำหรับในปี 2562 สำนักงานสลากฯ มีสินทรัพย์รวม 43,719 ล้านบาท หนี้สินรวม 29,494 ล้านบาท รายได้รวม 8,729 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 2,666 ล้านบาท กำไรสุทธิ 6,063 ล้านบาท และนำส่งรายได้แผ่นดิน จำนวน 4,933 ล้านบาท ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบการจ่ายโบนัสพนักงานระบบเดิม (โบนัสคงที่) และกรณีการจัดสรรโบนัสตามระบบประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจกรณีรัฐวิสาหกิจมีกำไร สรุปได้ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท/เท่า

ปี

กำไรสุทธิ

ระบบเดิม

ระบบที่ กค

เสนอมาในครั้งนี้

เงินนำส่ง

รายได้

แผ่นดิน**

คะแนนประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ 

(คะแนนเต็ม

5 คะแนน)

กำไร

เพื่อการจัดสรรโบนัส

โบนัส

พนักงาน

กำไร

เพื่อการจัดสรรโบนัส

โบนัส

พนักงาน

2559

2,695

2,464

94.06/4.0*

2,464

139.20/6.0

2,232

4.0560

2560

3,955

3,795

96.12/3.75

3,795

136.24/5.5

3,243

3.9519

2561

3,768

3,642

97.02/3.75

3,642

156.12/6.0

3,093

4.1683

2562

6,063

5,848

101.52/3.75

5,848

188.51/7.0

4,933

4.6256

 

หมายเหตุ : *เป็นการปรับปรุงการจ่ายโบนัสพนักงานและลูกจ้างประจำจาก 3.75 เท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้างเป็น 4 เท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้เฉพาะในปีงบประมาณ 2559 ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี (24 พฤศจิกายน 2558)

**เป็นตัวเลขที่คำนวณก่อนการคำนวณเงินจ่ายโบนัสพนักงานจึงไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรโบนัส

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า สำนักงานสลากฯ จะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของโบนัสพนักงานและลูกจ้างประจำเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 62.40 ล้านบาท ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนี้จะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกำไรสุทธิของสำนักงานสลากฯ และการจัดเก็บรายได้แผ่นดินของ กค.

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 26 มกราคม 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A1726

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!