หมวดหมู่: มติ ครม.

1aaaDขออนุมัติดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 (เพิ่มเติม)

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอดังนี้

          1. เห็นชอบค่าบริหารจัดการโครงการสำหรับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (...) ครัวเรือนละ 7 บาท กรณีถ้ามีครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มเติมจากที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้ว 200,000 ครัวเรือน เพื่อให้ครอบคลุมการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างทั่วถึง โดยเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณเดิมจากโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 วงเงินงบประมาณ จำนวน 3,440.05 ล้านบาท

          2. มอบหมายให้ ... ดำเนินการโอนเงินให้เกษตรกรได้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ

          3. เห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไยปี 2563 จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2564

          สาระสำคัญของเรื่อง

          กษ. รายงานว่า

          1. จากการดำเนินโครงการฯ พบว่า มีครัวเรือนเกษตรกรทั้งสิ้น 202,013 ครัวเรือน พื้นที่ 1,429,013.09 ไร่ (ข้อมูล วันที่ 19 ตุลาคม 2563) ซึ่ง ... ได้ดำเนินการโอนค่าเยียวยา ในกรอบวงเงิน 3,355.18 ล้านบาท โดยแบ่งการโอนเป็น 2 รอบ รายละเอียด ดังนี้

 

การโอน

จำนวนครัวเรือน

เนื้อที่ (ไร่)

จำนวนเงิน (ล้านบาท)

รอบที่ 1

(ดำเนินการแล้ว

ตามมติคณะรัฐมนตรี 

วันที่ 25 สิงหาคม 2563)

200,000

1,417,270.87

2,834.54

รอบที่

(รอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ)

2,013

11,742.22

23.48

รวม

202,013

1,429,013.09

2,858.02*

 

* รวมค่าเยียวยาที่จ่ายจริงต่ำกว่ากรอบที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (25 สิงหาคม 2563) อนุมัติไว้เดิม 497.16 ล้านบาท (3,355.18 – 2,858.02)

 

          อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีจำนวนเกษตรกรที่เข้าข่ายได้รับการเยียวยามากกว่าเป้าหมาย(200,000 ครัวเรือน) เป็นจำนวน 2,013 ครัวเรือน ทำให้มีค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการโครงการสำหรับ ... ครัวเรือนละ 7 บาท เพิ่มขึ้นจากที่คณะรัฐมนตรีเคยเห็นชอบไว้เป็นจำนวน 14,091 บาท ประกอบกับ ... จะต้องดำเนินการขอความเห็นชอบการดำเนินการข้างต้น ส่งผลให้การโอนเงินไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด จึงต้องขอขยายระยะเวลาโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2564

          2. คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 (นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน) และคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้เห็นชอบค่าบริหารจัดการรวมทั้งการขยายระยะเวลาโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย 2563 ด้วยแล้ว

          ทั้งนี้ โครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 (เพิ่มเติม) มีวัตถุประสงค์เพื่อเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไยที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนส่งผลให้ผลผลิตลำไยไม่ได้คุณภาพและเก็บเกี่ยวได้ช้าลงในบางพื้นที่ ประกอบกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลต่อการรับซื้อผลผลิตของเกษตรกร ทำให้เกิดภาวะลำไยล้นตลาด คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 อนุมัติในหลักการโครงการฯ โดยมีสาระสำคัญเป็นการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไยที่ขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 15 กันยายน 2563 จำนวน 200,000 ครัวเรือน โดยมีอัตราการเยียวยาไร่ละ 2,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ แต่โดยที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (...) แจ้งว่า มีจำนวนครัวเรือนเกษตรกรมากกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้เคยอนุมัติไว้ จึงขอเปลี่ยนแปลงหลักการโครงการฯ ภายใต้กรอบวงเงินเดิม (3,440.05 ล้านบาท) 

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 26 มกราคม 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A1725

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!