หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV5 copy copy

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 2/2563

 

          คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เสนอสรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ .. 2563 มาตรา 7 (6) ที่บัญญัติให้ กพต. มีอำนาจหน้าที่เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อคณะรัฐมนตรี มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

 

 

เรื่อง

 

มติ กพต.

เรื่องเพื่อทราบ

   

รายงานความคืบหน้าการดำเนินการจัดสรรโควตาพลังงานไฟฟ้า 1,700 เมกะวัตต์ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินการพัฒนาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

 

รับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินการจัดสรรโควตาพลังงานไฟฟ้าฯ โดยกระทรวงพลังงาน (พน.) จะได้มีการกำหนดการประชุมคณะทำงานพิจารณากรอบแนวทางการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อหารือรายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นการจัดสรรโควตาพลังงานไฟฟ้าให้มีความชัดเจนต่อไป

เรื่องเพื่อพิจารณา

   

โครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณีเร่งด่วน และการจัดทำปะการังเทียมพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

- เห็นชอบในหลักการโครงการฯ จำนวน 622 ลำในปีงบประมาณพ.. 2564 - 2565 และอนุมัติกรอบงบประมาณสนับสนุนโครงการฯ ไม่เกิน 1,424.6638 ล้านบาท โดยให้ ศอ.บต. กรมประมง กรมเจ้าท่า และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ

- เห็นชอบสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ .. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในวงเงินไม่เกิน 844.2649 ล้านบาท เพื่อดำเนินการพื้นที่จังหวัดปัตตานี เป็นความเร่งด่วนลำดับแรก จำนวน 304 ลำ และเรือเป้าหมายตามข้อเสนอของสมาคมการประมงจังหวัดปัตตานี โดยนำไปใช้ประโยชน์จัดทำปะการังเทียมในพื้นที่ชายฝั่งทะเล จังหวัดปัตตานี ในปีงบประมาณ .. 2564 ส่วนเรือที่เหลือของพื้นที่จังหวัดสงขลา สตูล และนราธิวาส รวม 318 ลำ ให้ดำเนินการในปีงบประมาณ .. 2565 โดยให้ ศอ.บต. กรมประมง กรมเจ้าท่า และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณต่อไป

แผนปฏิบัติการช่วยเหลือและพัฒนาแรงงานไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

- เห็นชอบแผนปฏิบัติการฯ เพื่อให้เป็นแผนปฏิบัติการที่ทุกฝ่ายนำไปใช้เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนงานร่วมกันในลักษณะบูรณาการทุกระดับในระยะต่อไป

- ให้คณะกรรมการ กพต. ทุกท่าน จากกระทรวงต่างๆ และให้ ศอ.บต. เร่งประสานเพิ่มเติมไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ พน. เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลประกอบการจัดทำโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ ตามที่ กพต. ได้ให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว โดยอาจพิจารณาปรับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ .. 2564 และงบประมาณจากแหล่งเงินกู้ตามกฎหมายของรัฐบาล เพื่อให้การสนับสนุนแผนปฏิบัติการฯ และจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ .. 2565เพื่อรองรับการทำงานกลุ่มเป้าหมายที่คงเหลือต่อไป ทั้งนี้ ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องดำเนินการแก้ไข เป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 จำนวน 5,000 คน (เดือนธันวาคม 2563 - มีนาคม 2564) ระยะที่ 2 จำนวน 5,000 คน (เดือนเมษายน 2564 - กันยายน 2564) และระยะที่ 3 จำนวน 7,000 คน (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) ทั้งนี้ ให้กรรมการ กพต. ทุกท่าน พิจารณาสั่งการให้กระทรวง กรม ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจภายใต้กำกับเร่งจัดส่งข้อมูลให้ ศอ.บต. เป็นการด่วนที่สุดเพื่อประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ที่สมบูรณ์และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายข้างต้น เพื่อจะได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาตามลำดับต่อไป

- ให้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ศอ.บต. และสำนักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาแหล่งงบประมาณจากแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อดำเนินการตามการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ .. 2565 ต่อไป

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 26 มกราคม 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A1718

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!