หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV4 copy copyรายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาลที่มีระยะเวลาการชำระหนี้เกิน 12 เดือน ซึ่งดำเนินการในปีงบประมาณ .. 2563

          คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอรายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาลที่มีระยะเวลาชำระหนี้เกิน 12 เดือน ซึ่งดำเนินการในปีงบประมาณ .. 2563 (เป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ .. 2548 มาตรา 24 วรรคสี่ ซึ่งบัญญัติให้ กค. รายงานการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่มีระยะเวลาชำระหนี้เกิน 12 เดือน ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ) สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

          1. ปีงบประมาณ .. 2563 กค. (สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ) ได้ดำเนินการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ของรัฐบาลภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ วงเงินรวม 543,455.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67 ของวงเงินตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งในจำนวนนี้เป็นการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่มีระยะเวลาการชำระหนี้เกิน 12 เดือน จำนวน 483,455.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89 ของวงเงินที่ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ในปีงบประมาณ .. 2563 ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

รายการ

 

วงเงิน

 

1. การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือเมื่อมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้และการบริหารหนี้ ประกอบด้วย

 

277,204.00

 

     1) หนี้ที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ .. 2563 ที่ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้โดยการกู้เงินที่มีระยะเวลาการชำระหนี้เกิน 12 เดือน (เงินกู้ระยะยาว)

     2) หนี้ ที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ .. 2564 – 2566 ที่จะต้องดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ล่วงหน้าบางส่วนภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะในปีงบประมาณ .. 2563 เพื่อลดความเสี่ยงในการปรับโครงสร้างหนี้ในวันที่หนี้ครบกำหนด โดยการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching)

 

167,685.00

 

109,519.00

 

2. การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 ที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ .. 2563 ด้วยเงินกู้ระยะยาว

 

3,173.92

 

3. การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ ประกอบด้วย

 

41,610.36

 

     1) หนี้ที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ .. 2563 ที่ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ด้วยเงินกู้ระยะยาว

     2) หนี้ที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ .. 2564 ที่จะต้องปรับโครงสร้างหนี้ล่วงหน้าบางส่วนภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะในปีงบประมาณ .. 2563 เพื่อลดความเสี่ยงในการปรับโครงสร้างหนี้ในวันที่หนี้ครบกำหนด โดยปรับโครงสร้างหนี้ด้วยเงินกู้ระยะยาว

 

31,610.36

10,000.00

 

4. การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ที่ กค. กู้มาเพื่อชำระหนี้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

 

15,000.00

 

5. การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน .. 2541

 

76,986.21

 

6. การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง .. 2545

 

35,000.00

 

7. การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ .. 2552 ประกอบด้วย

 

34,481.00

 

     1) หนี้ที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ .. 2563 ที่ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ด้วยเงินกู้ระยะยาว

     2) หนี้ที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ .. 2564 ที่จะต้องปรับโครงสร้างหนี้ล่วงหน้าบางส่วนภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะในปีงบประมาณ .. 2563 เพื่อลดความเสี่ยงในการปรับโครงสร้างหนี้ในวันที่หนี้ครบกำหนด โดยปรับโครงสร้างหนี้ด้วยเงินกู้ระยะยาวโดยการทำธุรกรรม Bond Switching

 

24,000.00

10,481.00

 

รวม

 

483,455.49

 

 

          2. ในการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาลในปีงบประมาณ .. 2563 ข้างต้น กค. ได้ออกประกาศ กค. เกี่ยวกับการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 32 ฉบับ และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

          3. การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ดังกล่าวเป็นการบริหารจัดการหนี้ของรัฐบาลจะช่วยลดความเสี่ยงในการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้และลดการกระจุกตัวของหนี้ระยะสั้น โดย สิ้นปีงบประมาณ .. 2563 หนี้เงินกู้คงค้างของรัฐบาลมีจำนวนรวม 6,734,881.76 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี้ระยะสั้น (อายุไม่เกิน 1 ปี) 902,679.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.4 และหนี้ระยะยาว (อายุ 1 ปีขึ้นไป) 5,832,202.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.6 โดยมีอายุเฉลี่ยของหนี้อยู่ที่ 10 ปี 6 เดือน ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบตัวชี้วัดความเสี่ยงด้านการปรับโครงสร้างหนี้ตามกลยุทธ์การบริหารหนี้สาธารณะระยะปานกลางในช่วงปีงบประมาณ .. 2563 – 2567 ตามที่คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะให้ความเห็นชอบ

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 26 มกราคม 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A1717

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!